ORIGINAL PAPER
Assessment of the resource dependence of six Central and Eastern European countries using the Extractives Dependence Index
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences
 
 
Submission date: 2020-01-14
 
 
Final revision date: 2020-02-03
 
 
Acceptance date: 2020-03-29
 
 
Publication date: 2020-03-29
 
 
Corresponding author
Pablo Benalcazar   

Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2020;36(1):23-36
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
For much of the last two decades, the Central and East European (CEE) economies have experienced a deep structural reform, moving away from a socialist economic system towards a market economy. The political situation of the second half of the 20th century had a significant impact on the economic development and competitiveness of these transition countries, when compared with their Western European counterparts. A vast number of studies have been conducted to analyze the structural changes required for resource-dependent economies to achieve long-term development and to understand the synergies between commodities and diversification. Yet, the dynamics of resource extraction and resource dependence of regions that have experienced periods of sustained levels of growth have largely been overlooked, especially the Central and Eastern European region. In this context, this article presents an analysis of the level of resource dependence of six countries which joined the European Union between 2004 and 2007. Using data spanning from the year 2000 to 2017, we calculate the Extractives Dependence Index (EDI) of six former Soviet satellite nations and one former Soviet state. Our results indicate that the commodity structure of trade in the six countries which joined the European Union has changed considerably. These countries have reduced their economic dependence on extractive resources by developing their high value-added and technology-intensive sectors. Our findings also reveal that Poland experienced the highest decrease in EDI scores among the six CEE countries.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena zależności zasobowej sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem wskaźnika uzależnienia od przemysłu wydobywczego
Polska, przemysł wydobywczy, zależność zasobowa, wskaźnik uzależnienia od przemysłu wydobywczego
Przez ostatnie trzydzieści lat gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) przeżywały głęboką reformę strukturalną, odchodząc od socjalistycznego systemu gospodarczego w kierunku gospodarki rynkowej. Sytuacja polityczna drugiej połowy XX wieku miała znaczący wpływ na rozwój gospodarczy i konkurencyjność tych krajów w okresie transformacji w porównaniu z ich zachodnioeuropejskimi odpowiednikami. W światowej literaturze możemy znaleźć wiele badań analizujących konieczne zmiany strukturalne dla gospodarek zależnych od zasobów. Celem tych zmian jest osiągnięcie długoterminowego rozwoju i zrozumienie roli dywersyfikacji struktury eksportu. Dynamika wydobycia zasobów i zależności od zasobów krajów, które doświadczają okresu utrzymującego się wzrostu gospodarczego, zostały jednak pominięte, szczególnie dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W tym kontekście w artykule przedstawiono analizę poziomu zależności od zasobów dla sześciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które przystąpiły do Unii Europejskiej w latach 2004–2007. Korzystając z danych z okresu 2000–2017, obliczony został indeks zależności zasobowej (EDI) dla Polski oraz pięciu innych byłych państw satelickich ZSRR, a także jednej z byłych republik radzieckich. Nasze wyniki wskazują, że struktura handlowa w sześciu krajach, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 roku, uległa znacznej zmianie. Kraje te zmniejszyły swoją zależność ekonomiczną od przemysłu wydobywczego, opierając gospodarkę na innych sektorach przemysłu, szczególnie sektorach zapewniających wysoką wartość dodaną i wzroście eksportu towarów zaawansowanych technologicznie.
 
REFERENCES (39)
1.
ADB 2018. Kazakhstan – Accelerating Economic Diversification. Asian Development Bank. [Online] https://www.adb.org/sites/defa... [Accessed: 2019-12-26].
 
2.
Astrov et al. 2012 – Astrov, V., Havlik P. and Pindyuk, O. 2012. Trade Integration in the CIS: Alternate Options, Economic Effects and Policy Implications for Belarus, Kazakhstan, Russia and Ukraine. Research Reports. [Online] https://wiiw.ac.at/trade-integ... [Accessed: 2019-12-10].
 
3.
Baunsgaard et al. 2012 – Baunsgaard, T., Poplawski-Ribeiro, M., Villafuerte, M. and Richmond, C. 2012. Fiscal Frameworks for Resource Rich Developing Countries. Staff Discussion Notes 12(4), p. 1.
 
4.
Benalcazar et al. 2019 – Benalcazar, P., Orozco, L.F. and Kamiński, J., 2019. Resource dependence in Ecuador: An Extractives Dependence Index analysis. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 35(3) pp. 49-62.
 
5.
Cichowicz, E. and Rollnik-Sadowska, E. 2018. Inclusive growth in CEE countries as a determinant of sustainable development. Sustainability (Switzerland) 10(11), pp. 1–23.
 
6.
Daian, M. 2012. The Veil of Communism: An Analysis of Lifespan, GDP per Capita, Human Capital, and Agricultural Productivity in Eastern Europe. Stanford: Stanford University. [Online] https://economics.stanford.edu... [Accessed: 2.11.2019].
 
7.
Eurostat 2018 – Eurostat – Statistical office of the EU [Online] https://ec.europa.eu/ [Accessed: 2019-11-10].
 
8.
Felipe, J. and Hidalgo, C.A. 2015. Economic diversification: implications for Kazakhstan [In:] Felipe, J. ed. Development and Modern Industrial Policy in Practice. Cheltenham, Asian Development Bank, pp. 424.
 
9.
Galos et al. 2010 – Galos, K., Lewicka, E. and Smakowski, T. 2010. Basic tendencies of changes in mineral commodities management in Poland in the last twenty years (Podstawowe trendy zmian w gospodarowaniu surowcami mineralnymi w Polsce na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat). Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi Polskiej Akademii Nauk No. 79, pp. 7–30 (in Polish).
 
10.
Gamu et al. 2015 – Gamu, L., Le Billon, P. and Spiegel, S. 2015. Extractive industries and poverty: A review of recent findings and linkage mechanisms. Extractive Industries and Society 2(1), pp. 162–176.
 
11.
Gawlik et al. 2016 – Gawlik, L., Kaliski, M., Kamiński, J., Sikora, A.P., Szurlej, A. 2016. Hard coal in the fuel-mix of Poland: The long-term perspective. Archives of Mining Sciences 61(2), pp. 335–350.
 
12.
Gilbert, J. and Muchova, E. 2018. Export competitiveness of Central and Eastern Europe since the enlargement of the EU International Review of Economics & Finance, Elsevier 55(C), pp. 78–85.
 
13.
Grela, M. et al. 2017 – Grela, M., Majchrowska, A., Michałek, T., Mućk, J., Stążka-Gawrysiak, A., Tchorek, G. and Wagner, M. 2017. Is Central and Eastern Europe converging towards the EU-15? NBP Working Paper No. 264. Economic Research Department Warsaw, pp. 113. [Online] http://www.nbp.pl/Publikacje/M... [Accessed: 2020-01-05].
 
14.
GUS 2019. Główny Urząd Statystyczny – Handel zagraniczny. [Online: https://stat.gov.pl/banki-i-ba...] [Accessed: 209-11-07] (in Polish).
 
15.
Hailu, D. and Kipgen, C. 2017. The Extractives Dependence Index (EDI). Resources Policy 51, pp. 251–264.
 
16.
Howie, P. 2018. Policy Transfer and Diversification in Resource-Dependent Economies: Lessons for Kazakhstan from Alberta. Politics and Policy 46(1), pp. 110–140.
 
17.
ICTD/UNU-WIDER, 2019. ICTD/UNU-WIDER: Government Revenue Dataset. United Nations University. [Online] https://www.wider.unu.edu/proj... [Accessed: 2019-11-07].
 
18.
Jaszczyński, M. 2016. The role of foreign trade in economic growth (Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym). Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne 1(23) pp. 373–384 (in Polish).
 
19.
Klimiuk, Z. 2016. The evolution of traditional concepts of foreign trade in the economic theory (Ewolucja tradycyjnych koncepcji handlu zagranicznego w teorii ekonomii). Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne 2(24), pp. 7–25 (in Polish).
 
20.
Lewicka, E. and Burkowicz, A. 2017. The changes in the structure of mineral raw materials needs in Poland between 2011−2015. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 33(4) pp. 5–28.
 
21.
Malaga, K. 2016. Balance of changes in Poland in the years 1989−2017 in terms of transformation, economic freedom and economic growth (Bilans przemian w Polsce w latach 1989–2017 w kategoriach transformacji, wolności gospodarczej i wzrostu gospodarczego). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 37(1) (in Polish).
 
22.
Newell, A. and Socha, M. 1998. Wage distribution in Poland: The roles of privatization and international trade, 1992–1996. Economics of Transition 6(1), pp. 47–65.
 
23.
Nieć et al. 2014 – Nieć, M., Galos, K. and Szamałek, K. 2014. Main challenges of mineral resources policy of Poland. Resources Policy 42 pp. 93–103.
 
24.
OEC 2019. The Observatory of Economic Complexity. [Online] https://oec.world/en/resources... [Accessed: 2019-11-15].
 
25.
Parteka, A. and Tamberi, M. 2013. Product diversification, relative specialisation and economic development: Import–export analysis. Journal of Macroeconomics 38, (PA), pp. 121–135.
 
26.
Pietrzyk-Sokulska et al. 2015 – Pietrzyk-Sokulska, E., Uberman, R. and Kulczycka, J. 2015. The impact of mining on the environment in Poland – myths and reality. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 31(1), pp. 45–64.
 
27.
Roaf et al. 2014 – Roaf, J., Atoyan, R., Joshi, B. and Krogulski, K. 2014. 25 Years of Transition Post-Communist Europe and the IMF Regional Economic Issues Special Report, IMF, Washington.
 
28.
Sachs, J.D. and Warner, A.M. 1995. Natural Resource Abundance and Economic Growth, NBER Working Papers 5398, National Bureau of Economic Research, Inc.
 
29.
Semple, R.K. and Demko, G.J. 1977. An Information‐theoretic Analysis: An Application to Soviet‐COMECON Trade Flows. Geographical Analysis 9(1), pp. 51–63.
 
30.
Shapiro et al. 2018 – Shapiro, D., Hobdari, B. and Hoon Oh.C. 2018. Natural resources, multinational enterprises and sustainable development, Journal of World Business 53(1), pp. 1–14.
 
31.
Shepotylo, O. 2013. Export diversification across countries and products: Do Eastern European (EE) and Commonwealth of Independent States (CIS) countries diversify enough? The Journal of International Trade & Economic Development 22(4), pp. 605–638.
 
32.
Smakowski et al. 2015 – Smakowski, T., Galos, K. and Lewicka, E. (ed.). 2015. The Balance of mineral resources management in Poland and the world 2013 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013). Warszawa: PIG-PIB, pp. 1161 (in Polish).
 
33.
Szuflicki et al. 2015 – Szuflicki, M., Malon, M. and Tymiński, M. (ed.) 2015. The Balance of Mineral Resources Deposits in Poland 2014 (Bilans Zasobów Złóż Kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2014). Warszawa: PIG-PIB, pp. 473 (in Polish).
 
34.
UN 2019. National Accounts – Analysis of Main Aggregates (AMA). United Nations Department of Economic and Social Affairs. [Online] https://unstats.un.org/unsd/sn... [Accessed: 2019-11-11].
 
35.
UNCTAD 2019. UNCTADstat – International trade in goods and services. United Nations Conference on Trade and Development. [Online] https://unctadstat.unctad.org/... [Accessed: 2019-11-07].
 
36.
UNFCCC 2016. The concept of economic diversification in the context of response measures. Technical Paper, (FCCC/TP/2016/3) [Online] https://unfccc.int/fr/node/917... [Accessed: 2019-12-25].
 
37.
WISE 2015. Whither are you headed, Polish coal? Development prospects of the Polish hard coal mining sector. Warsaw Institute for Economic Studies, pp. 48.
 
38.
World Bank 2019. Manufacturing Value Added per capita. TCdata360. [Online] https://tcdata360.worldbank.or... [Accessed: 2019-12-21].
 
39.
Yearbook... 2018 – Yearbook Trade of Foreign Statistics of Poland 2018 (Rocznik statystyczny Handlu Zagranicznego), Warszawa: GUS (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top