Some aspects of converting exploitation waste into marketable products
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):309–318
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Exploitation and beneficiation are main sources generating waste in the mining industry. Hard coal mining waste, if treated according to a novel procedure, could be transformed into full-value natural aggregates. Utilising existing technologies, the procedures of coal processing should be upgraded in such a way that beside coal another product (aggregates) be obtained or barren rocks, considered waste, formed after reprocessing marketable mineral aggregates and building materials. An exemplary installation producing not only coal but also natural aggregates meeting normative parameters has been presented. Also the achievements of the PWG S.A. Haldex in producing such aggregates have been discussed.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Niektóre aspekty konwersji odpadów eksploatacyjnych w produkty użyteczności rynkowej
odpady węglowe, przeróbka odpadów, przemiana odpadów, kruszywo mineralne, budowa dróg
Eksploatacja i wzbogacanie złóż są głównym źródłem generowania odpadów w przemyśle górniczym. Odpady górnicze węgla kamiennego, jeżeli będą uzdatniane według nowatorskiej procedury, mogą zostać przekształcone w pełnowartościowe naturalne kruszywa. Stosując istniejące technologie, procedury przetwarzania węgla powinny być zmodyfikowane w taki sposób, by oprócz węgla można było uzyskać inny produkt (kruszywa), lub skały płonne, uważane za odpady, powstające po powtórnej obróbce nadającego się do użytku kruszywa mineralnego i materiałów budowlanych. Przedstawiono przykładową instalację produkującą nie tylko węgiel, ale również naturalne kruszywa spełniające parametry norm. Omówiono również osiągnięcia PWG S.A. Haldex w produkcji takiego kruszywa.
 
REFERENCES (7)
1.
Kloc L., Pogonowski T., Szczurek K., 2005 - Nowe podejście w zarządzaniu odpadami górniczymi w Kompanii Węglowej S.A. Wiadomości Górnicze Nr 11.
 
2.
Praca zbiorowa - Technologie czystszej produkcji w górnictwie węgla kamiennego. Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków 2003.
 
3.
Sprawozdanie z prac zespołów ds. zagospodarowania odpadów pochodzących z kopalń i zakładów górniczych Kompanii Węglowej S.A. (materiał pomocniczy do opracowania kompleksowego programu zagospodarowania odpadów powęglowych w KW S.A.), Katowice, maj 2005 r.
 
4.
Kuczyńska I., Bednarek A., Demkiewicz B., Marcinkiewicz D., 2007 -Możliwości i uwarunkowania pozyskiwania kruszyw z eksploatacji i przeróbki węgla kamiennego. Górnictwo i Geoinżynieria, z. 3/1, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 
5.
Kuczyńska I., Bednarek A., Marcinkiewicz D., Demkiewicz B., 2006 - Nowe spojrzenie na procesy przeróbki w kontekście minimalizacji odpadów. W: Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych. KOMEKO.
 
6.
Kuczyńska I., Bednarek A., Marcinkiewicz D., Demkiewicz B., 2007 - Nowe możliwości gospodarki odpadami w górnictwie węglowym w aspekcie dyrektywy UE. W: Innowacyjne systemy przeróbcze surowców mineralnych. KOMEKO.
 
7.
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego -Warszawa 2006. Badania wstępne typu kruszyw z zakładów "Haldex-Szombierki", "Haldex-Michał", "Haldex-Brzezinka" oraz CTL Haldex SA według normy PN-EN 13242.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953