Greenhouse gas sequestration in aquifers saturated by natural gases
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):299–308
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It has been estimated that without real efforts to reduce greenhouse gas emission the global temperatures will rise by several degrees altering the world's climate. The coal contributes 95% to electricity generation in Poland. Therefore, low carbon emitting technology with the capture and underground storage of CO2 is required in our country. Deep saline aquifers have the largest long-term storage potential of CO2, but there are many problems with their exploration and qualification due to the lack of tightness confirmation. It is very important to reduce the cost of their exploration performed mainly by expensive drilling. In existing mega aquifers saturated by natural gases their tightness is confirmed by the presence of many local gas accumulations in top structures. In this paper we present Poznań Trough megaaquifer naturally saturated by native natural gases. This megastructure represents a great potential for long-term underground CO2 storage on 5000 km2 area. Oil & Gas Institute and Polish Oil & Gas Company has gained a lot of experience in acid gas capture and storage. The acid gas containing 60% of CO2 and 15% of H2S reinjected into an aquifer directly underlying the Borzęcin gas reservoir has been in operation since 1996. Apart from technological parameters we also analyzed the process of displacement of native natural gas which originally saturates the underlying water by acid gases injected into reservoir. Such a displacement process allows to replenish the gas cap by volume equivalent to methane gas dissolved in underlying water. The PVT study results indicate that volume of methane gas displaced from reservoir waters is in direct proportion to volume of CO2 injected into reservoir and that acid gas concentration in hydrocarbon gases being displaced from reservoir is gradually increasing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Sekwestracja gazu cieplarnianego w formacjach wodonośnych nasyconych gazami naturalnymi
efekt cieplarniany, sekwestracja, emisja CO2, Borzęcin, niecka poznańska
Stwierdzono, że bez rzeczywistych wysiłków mających na celu zmniejszenie emisji gazu cieplarnianego temperatura globalna wzrośnie o kilka stopni, zmieniając klimat świata. Węgiel jest źródłem 95% produkcji elektryczności w Polsce. Z tego względu w naszym kraju wymagana jest technologia niskiej emisji węgla z wychwytywaniem i podziemnym składowaniem CO2. Głębokie słone formacje wodonośne mają największy długofalowy potencjał składowania CO2, ale istnieje wiele problemów z ich eksploracją i kwalifikacją wskutek braku potwierdzenia szczelności. Bardzo ważne jest zmniejszenie kosztu ich eksploracji prowadzonej głównie przez kosztowne wiercenia. W istniejących megaformacjach wodonośnych nasyconych naturalnym gazem szczelność jest potwierdzana obecnością wielu lokalnych nagromadzeń gazu w górnych strukturach. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy megaformacje wodonośne Niecki Poznańskiej nasycone przez rodzime gazy naturalne. Ta megastruktura stanowi wielki potencjał dla długofalowego podziemnego składowania CO2 na powierzchni 5000 km2. Instytut Ropy Naftowej i Gazu oraz PGNiG zdobyły znaczne doświadczenie w dziedzinie wychwytywania i składowania gazu kwaśnego. Gaz kwaśny zawierający 60% CO2 i 15% H2S wprowadzany ponownie do formacji wodonośnych bezpośrednio pod borzęcińskim zbiornikiem gazu jest użytkowany od 1996 r. Oprócz parametrów technologicznych, dokonaliśmy również analizy procesu przemieszczenia rodzimego gazu ziemnego, który pierwotnie nasyca wodę gazami kwasowymi wtryskiwanymi do zbiornika. Taki proces przemieszczenia pozwala na uzupełnienie ilości gazu objętością równoważną metanowi rozpuszczonemu w wodzie. Wyniki badania PVT wskazują, że objętość metanu przemieszczonego z wód zbiornika jest wprost proporcjonalna do objętości CO2 wtryskiwanego do zbiornika i że stężenie gazu kwaśnego w gazach węglowodorowych przemieszczanych ze zbiornika stopniowo zwiększa się.
 
REFERENCES (3)
1.
Wolnowski T. - Perspektywy poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na niżu polskim. Wiadomości Naftowe i Gazownicze. Materiał wydrukowany z serwisu www.wnp.pl.
 
2.
Karnkowski P., 1979 - Formowanie się złóż gazu ziemnego na obszarze przedsudeckim. Nafta nr 8-9.
 
3.
Stopa J., Lubaś J., Rychlicki St., 2006 - Underground Storage of Acid Gas In Poland-Experiences And Forecasts. 23rd World Gas Conference, Amsterdam.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953