Accuracy of interpolating of the sulphur and ash contents in selected seams of coal (Upper Silesian Coal Basin)
 
More details
Hide details
1
Katedra Geologii Kopalnianej AGH, Kraków
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(1):5–21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The interpolation basis formed data originating from boreholes. Assessment of interpolation errors of sulphur and ash contents was performed in points of seams sampled in underground mine workings using 5 interpolators: minimum curvature, inverse distance to a power, kriging modified Shepard's method and radial basis function. It was found that regardless interpolators used the interpolation errors are very high with mean relative absolute values of 34-157% and correlation between predicted and real values of studied parameters is very weak. The interpolated values quite often are burdened with a systematic error. Therefore, it can be accepted that visualizing spatial distribution of the sulphur and ash contents in coal seams contour maps prepared in the early stages of deposit exploration based on drilling data is groundless. The main reason of low accuracy of interpolation is the high variability of studied parameters and wide spacing of boreholes. Additional factors lowering the accuracy of interpolation are heterogenous spatial distribution of sulphur and ash contents in the seams as well as significant contribution of the random component to the total variability of the parameters dealt with.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dokładność interpolacji zawartości siarki i popiołu w wybranych pokładach węgla kamiennego GZW
węgiel kamienny, zawartość siarki, zawartość popiołu, interpolacja, błędy
Oceniono dokładność interpolacji zawartości siarki i popiołu w wybranych pokładach KWK Murcki przy zastosowaniu pięciu wybranych metod interpolacji: minimalnej krzywizny (MC), odwrotnej odległości (ID), krigingu (K), zmodyfikowanej metody Shepard'a (Sh), radialnych funkcji bazowych (RB). Stwierdzono generalnie bardzo niską jakość wyrażającą się występowaniem błędów systematycznych prognozy wartości analizowanych parametrów, dużych błędów absolutnych i słabą korelacją między wartościami prognozowanymi i stwierdzonymi parametrów. W tej sytuacji wskazanie najlepszego interpolatora uznano za kwestię drugorzędną. Głównymi przyczynami małej wiarygodności interpolacji jest duża zmienność i obszarowe zróżnicowanie zawartości siarki i popiołu. Zwrócono uwagę na możliwość i celowość zastąpienia najczęściej stosowanej interpolacji punktowej przez interpolację blokową.
 
REFERENCES (5)
1.
Cressie N., 1993 — Statistics for spatial data. John Wiley and Sons, INC, New York.
 
2.
Deutsch C.V., Journal A.G., 1992 — GSLIB — Geostatistical software library and user's guide. Oxford University Press, New York.
 
3.
Dolik M., Kokesz Z., Nieć M., 1988 — Sens i bezsens map izolinii. Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin stałych. Mat. Sem. Bierutowice, 8—10 czerwca 1988, s. 215—219, Wyd. AGH, Kraków.
 
4.
Englund E., Sparks A., 1991 — Geostatistical Environmental Assessment Software, Version 1.2.1. Las Vegas, Nevada, EPA.
 
5.
Nieć M., 1990 — Geologia kopalniana, Wyd. Geol., Warszawa.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953