Statistical analysis of the main dolomite microfacies parameters in the boundary zone of carbonate platform
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych, Kraków
 
2
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Geofizyki, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2015;31(1):123-140
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Reliable statistical analysis was carried out for the Main Dolomite reservoir parameters on the area of carbonate platform in the vicinity of the east part of Gorzów Platform, in the Noteć Bay, together with Krobielewko Microplatform, on the Grotów Peninsula and on the part of Wielkopolska Platform, reaching Pniewy region thanks to large number of laboratory measurements results. The standard measurements on the core samples (bulk density, effective porosity and absolute permeability) were enriched by mercury porosimetry results. Laboratory measurements results, especially mercury porosimetry, extended considerably information about the reservoir rock (the Main Dolomite) and contributed to the separation of diverse microfacies and paleogeographic zones. Petrophysical parameters of the three microfacies were compared based on the results of statistical analysis. It was found that grainstones were characterized by the best reservoir parameters. For these microfacies high average effective porosity and average dynamic porosity for oil and gas were discovered. Additionally, grainstones characterized by high permeability. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Analiza statystyczna parametrów mikrofacji dolomitu głównego w granicznej strefie platformy węglanowej
dolomit główny, platforma węglanowa, środowisko depozycyjne, mikrofacja, Gorzów, Grotów, Krobielewko
Duża liczba wyników badań laboratoryjnych parametrów zbiornikowych dolomitu głównego na obszarze platformy węglanowej, w rejonie wschodniej części platformy Gorzowa, w zatoce Noteci wraz z mikroplatformą Krobielewka, na półwyspie Grotowa, oraz na fragmencie platformy wielkopolskiej, sięgającym rejonu Pniew umożliwiła wykonanie wiarygodnych analiz statystycznych. Standardowe badania na próbkach skał (gęstości objętościowej, porowatości efektywnej i przepuszczalności fizycznej) wzbogacone zostały o wyniki pomiarów porozymetrii rtęciowej. Wyniki badań laboratoryjnych, przede wszystkim porozymetrii rtęciowej, rozszerzyły znacznie informację o skale zbiornikowej (dolomicie głównym) i przyczyniły się do wydzielenia różnorodnych mikrofacji oraz stref paleogeograficznych. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy statystycznej porównano parametry petrofizyczne trzech mikrofacji i stwierdzono, że utwory ziarnozwięzłe charakteryzowały się najlepszymi właściwościami zbiornikowymi. Dla tych utworów stwierdzono wysoką średnią porowatość efektywną oraz wysoką średnią porowatość dynamiczną dla gazu i ropy. Utwory te charakteryzowały się także wysoką przepuszczalnością. [...]
 
REFERENCES (11)
1.
Czekański i in. 2010 – Czekański, E., Kwolek, K. i Mikołajewski, Z. 2010. Złoża węglowodorów w utworach cechsztyńskiego dolomitu głównego (Ca2) na bloku Gorzowa. Przegląd Geologiczny t. 58, s. 695–703.
 
2.
Bachleda-Curuś, T. i Semyrka, R. 1997. Zastosowanie analizy porozymetrycznej dla oceny przestrzeni porowej skał w profilach utworów karbonu dolnego i kambru środkowego północno-zachodniej Polski. Geologia t. 23, z. 2, s. 155–187.
 
3.
Burzewski i in. 2001 – Burzewski, W., Semyrka, R. i Słupczyński, K. 2001. Kwalifikacja naftowa przestrzeni porowej skał zbiornikowych. Polish Journal of Mineral Resources, Geosynoptics Society GEOS t. 3, s. 185–191.
 
4.
Jaworowski, K. i Mikołajewski, Z. 2007. Oil and gas bearing sediments of the Main Dolomite (Ca2) in the Międzychód region: a depositional model and the problem of the boundary between the second and third depositional sequences in the Polish Zechstein Basin. Przegląd Geologiczny t. 55, s. 1017–1024.
 
5.
Kotarba, M. i Wagner, R. 2007. Generation potential of the Zechstein Main Dolomite (Ca2) carbonates in the Gorzów Wielkopolski-Międzychód-Lubiatów area: geological and geochemical approach to microbial-alg source rock. Przegląd Geologiczny t. 55, s. 1025–1037.
 
6.
Mikołajewski, Z. i Buniak, A. 2007. Petrologiczna charakterystyka dolomitu głównego w rejonie Międzychodu. Raport projektu KBN nr 4 T12B 0427, kierowanego przez dr R. Semyrkę (2004–2007).
 
7.
Mikołajewski, Z. i Buniak, A. 2011. Petrologiczna charakterystyka dolomitu głównego w rejonie Gorzów-Pniewy. Raport projektu NN 525 348 538, kierowanego przez dr R. Semyrkę (2010–2012).
 
8.
Semyrka, R. 2007. Charakterystyka zmienności parametrów petrofizycznych dolomitu głównego w rejonie Międzychodu. Praca pod kier. R. Semyrki. Grant KBN nr 4 T12B 0427, Warszawa.
 
9.
Semyrka, R., Semyrka, G. i Zych, I. 2008. Zmienność parametrów petrofizycznych subfacji dolomitu głównego zachodniej strefy półwyspu Grotowa w świetle badań porozymetrycznych. Geologia t. 34, z. 3, s. 445–468.
 
10.
Semyrka, R. 2012. Facjalno-strukturalne uwarunkowania akumulacji węglowodorów dolomitu głównego (Ca2) w granicznej strefie platformy węglanowej w obszarze Gorzów-Pniewy. Grant badawczy pod kierownictwem dr inż. R. Semyrki. Grant Nr N N525 348538, NCN Kraków.
 
11.
Semyrka, R. 2013. Jakościowa i ilościowa charakterystyka petrofizyczna subfacji dolomitu głównego w strefach paleogeograficznych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management t. 29, z. 3, s. 99–115.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top