Depreciation of fixed assets and efficiency of investment and operation of a mining plant
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(4):87-100
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Due to the application of a determined depreciation procedure for fixed assets, an investor obtains a cash flow which influences the Net Cash Flow – NCF. This fact affects considerably the economic efficiency of an investment project under analysis. The article analyses the effect of the depreciation procedure upon fixed assets (linear method, degressive method as well as procedures applied in West Europe) upon cash flows, income tax encumbrance and efficiency of an investment project. Then, there is also investigated a possibility of self-financing of investments with the means coming from amortization deductions. A pertinent analysis was performed taking as example an investment project aimed at providing some mining flats with machines and devices.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Amortyzacja środków trwałych a efektywność inwestowania i eksploatacji zakładu górniczego
górnictwo, górnictwo węgla kamiennego, metody amortyzacji, podatek dochodowy, ocena projektów
Dzięki zastosowaniu określonego sposobu amortyzowania aktywów trwałych, inwestor uzyskuje strumień pieniężny, który wpływa na rachunek przepływów gotówkowych netto (Net Cach Flow – NCF). Fakt ten w sposób istotny wpływa na ekonomiczną efektywność ocenianego projektu inwestycyjnego. W artykule analizowano wpływ sposobu amortyzowania środków trwałych (przy zastosowaniu metody liniowej, degresywnej oraz metod stosowanych w krajach zachodnich) na kształtowanie się w czasie strumieni pieniężnych, wielkości obciążeń podatkiem dochodowym oraz efektywność projektu inwestycyjnego. Rozpatrywano również możliwość samofinansowania inwestycji ze środków pochodzących z odpisów amortyzacyjnych. Analizę przeprowadzono na przykładzie projektu inwestycyjnego polegającego na wyposażeniu oddziałów wydobywczych w kopalni węgla kamiennego w maszyny i urządzenia.
 
REFERENCES (12)
1.
Brigham E.F., Gapenski L.C., 2000 - Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa.
 
2.
Farys K., 1996 - Zewnętrzne źródła finansowania. Penetrator - Wiadomości Gospodarcze nr 6.
 
3.
Franik T., 2001 - Wpływ sposobu amortyzowania środków trwałych na efektywność górniczych inwestycji odtworzeniowych i ich finansowanie. Materiały konferencji "Przemysł wydobywczy 2001", Wydawnictwo SCRIPTUM s.c. Kraków.
 
4.
Franik T., 2000 - Efektywność rozwojowych inwestycji górniczych finansowanych za pomocą kapitału obcego. Materiały Szkoły Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Ustroń.
 
5.
Francis J.C., Taylor R.W., 1991 - Investments - analysis and menagement. McGraw-Hill Pub. Company, New York.
 
6.
Harmgardt W., Tiedtke J., 1992 - Inwestycje i finansowanie. Die Akademie, Bad Harzburg.
 
7.
Hajdasiński M., 1993 - Podstawy ekonomicznej oceny projektów górniczych. I Szkoła Gospodarki Surowcami Mineralnymi, CPPGSMiE, Kraków.
 
8.
Johnson H.J., 2000 - Ocena projektów inwestycyjnych. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Wyd. Liber, Warszawa.
 
9.
Pluta W., 2000 - Budżetowanie kapitałów. PWE, Warszawa.
 
10.
Schenck G.H.K., 1985 - Methods of investment analysis for the minerals industries. SME, New York.
 
11.
Stremole F.J., 1980 - Economic evaluation and investment decision methods. Investment Evaluations Corporation, Golden.
 
12.
Wahl S., 1983 - Investment appraisal and economic evoluation of mining enterprise. Trans. Tech. Publications, Houston.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top