Szczelność struktury geologicznej przeznaczonej do podziemnego składowania dwutlenku węgla
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(1):129-137
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It has been disscussed a tightness of objects – geological structures within hydrocarbon deposits and within deep aquifers, destined to underground carbon dioxide storage. There has been characterized a geological and engineering tightness of such objects together with a definition of basic concepts of the domain. There occured references to Polish experience concerning tightness of natural gas underground reservoirs, as well as to an industrial implementation of the acid gas sequestration technology in Poland.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Szczelność struktury geologicznej przeznaczonej do podziemnego składowania dwutlenku węgla
szczelność geologiczna, szczelność techniczna, podziemne składowanie CO2, podziemny magazyn gazu
Omówiono znaczenie szczelności obiektów – struktur geologicznych w złożach węglowodorów i w głębokich poziomach wodonośnych przeznaczonych do podziemnego składowania dwutlenku węgla. Scharakteryzowano szczelność geologiczną i techniczną tego typu obiektów, zdefiniowano podstawowe pojęcia w tym zakresie. Odwołano się do polskich doświadczeń w zakresie szczelności podziemnych magazynów gazu ziemnego oraz przemysłowych realizacji technologii sekwestracji gazów kwaśnych w Polsce.
 
REFERENCES (7)
1.
Dake L.P. - Fundamental of Reservoir Engineering. Elsevier, Amsterdam-New York 1993.
 
2.
Nodzeński A., Hołda S., 2003 - Oddziaływanie fizykochemiczne dwutlenku węgla ze środowiskiem centrów magazynowania. Polityka Energetyczna T. 6, z. spec., s. 357-366.
 
3.
Reinisch R., 2000 - Wybrane, istotne aspekty Podziemnych Magazynów Gazu (u progu XXI wieku), Wydawnictwo PLJ, 301 s., Warszawa.
 
4.
Stopa J., Lubas J., Rychlicki S., 2006 - Underground storage of acid gas in Poland - experiences and forecasts. 23rd World Gas Conference, Amsterdam 2006.
 
5.
Tarkowski R., 2005 - Geologiczna sekwestracja CO2. Studia. Rozprawy i Monografie nr 132. IGSMiE PAN, 106 s.
 
6.
Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., 2005a - Uwarunkowania i kryteria podziemnego składowania CO2. W: Podziemne składowanie CO2 w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo- i wodonośnych). Praca zbiorowa pod red. R. Tarkowskiego. Wyd. IGSMiE PAN Kraków, s. 37-53.
 
7.
Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., 2005b - Monitoring podziemnego składowania CO2. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 21, z. 2, s. 35-58.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top