ORIGINAL PAPER
The Russian-Ukrainian war versus the mineral security of Poland
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Submission date: 2022-08-02
 
 
Final revision date: 2022-08-23
 
 
Acceptance date: 2022-09-12
 
 
Publication date: 2022-09-28
 
 
Corresponding author
Ewa Danuta Lewicka   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2022;38(3):5-30
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
This work is an attempt to determine the scale of threats to the mineral security of Poland in the area of ​​non-energy raw materials resulting from Russia’s invasion of Ukraine. In particular, it aims to identify those industries whose proper functioning may be threatened in the face of the limited supply of raw materials from three directions – Russia, Belarus and Ukraine. An element of the analysis was also the indication of possible alternative sources of the supply of these raw materials. For this purpose, the directions of imports to Poland of about 140 non-energy raw materials in 2011–2020 were analyzed. As a result, about thirty raw materials were selected, the supplies of which came from, among others, at least one of the three mentioned countries. To determine the raw materials for which the disruption of supplies may have the most serious impact on the functioning of the Polish economy, the following criteria were adopted: a minimum 20% share of these countries in covering the domestic demand in 2020, and a minimum value of these imports in 2020 of 20 million PLN. These threshold conditions were met by eight raw materials: iron ores and concentrates, carbon black, potash, aluminum, ferroalloys, nickel, ball clays and refractory clays, and synthetic corundum. Among these, the need to change the directions of supplies applies to the greatest extent to iron ores and concentrates, aluminum and nickel, while in the case of non-metallic raw materials, it applies most to ball clays and refractory clays and potassium salts. These are among the most important raw materials necessary for the proper functioning of the national economy, but their shortage or disruptions in the continuity of their supplies pose a real threat to the mineral security of Poland.
ACKNOWLEDGEMENTS
This article has been supported by the Polish National Agency for Academic Exchange under Grant No PPI/APM/2019/1/00079/U/001
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wojna rosyjsko-ukraińska a bezpieczeństwo surowcowe Polski
wojna rosyjsko-ukraińska, bezpieczeństwo surowcowe, uzależnienie od surowców mineralnych
Niniejsza praca jest próbą określenia skali zagrożeń, wynikających z inwazji Rosji na Ukrainę w zakresie bezpieczeństwa surowcowego Polski w obszarze surowców nieenergetycznych. W szczególności ma ona na celu wskazanie tych branż przemysłu, których właściwe funkcjonowanie może być zagrożone wobec ograniczenia dostaw surowców z trzech kierunków, tj. Rosji, Białorusi i Ukrainy. Elementem analizy było również wskazanie możliwych alternatywnych źródeł zaopatrzenia w te surowce. W tym celu przeanalizowano kierunki importu do Polski około 140 surowców nieenergetycznych w latach 2011–2020. Wyłoniono około 30 surowców, których dostawy pochodziły m.in. z co najmniej jednego z trzech krajów objętych konfliktem. Do wyznaczenia surowców, dla których zakłócenie dostaw może mieć najpoważniejszy wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki przyjęto następujące kryteria: minimum 20-procentowy udział wymienionych krajów w pokryciu krajowego zapotrzebowania w 2020 r. oraz minimalna wartość importu z tych krajów w 2020 r. – 20 mln zł. Warunki te spełniało 8 surowców: rudy i koncentraty żelaza, sadza, sole potasowe, aluminium, żelazostopy, nikiel, iły biało wypalające się i ogniotrwałe oraz korund syntetyczny. Wśród tych surowców konieczność zmiany kierunków dostaw dotyczy w największym stopniu rud i koncentratów żelaza oraz aluminium i niklu, a w przypadku surowców niemetalicznych – iłów biało wypalających się i ogniotrwałych oraz soli potasowych. Należą one do najważniejszych surowców niezbędnych do właściwego funkcjonowania krajowej gospodarki, natomiast niedobór bądź zakłócenia ciągłości ich dostaw oznaczają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa surowcowego Polski.
 
REFERENCES (54)
1.
Arens et al. 2021 – Arens, M., Åhman, M. and Vogl, V. 2021. Which countries are prepared to green their coal-based steel industry with electricity? – Reviewing climate and energy policy as well as the implementation of renewable electricity. Renewable and Sustainable Energy Reviews 143(47), DOI: 10.1016/j.rser.2021.110938.
 
2.
Coface 2022 – Economic consequences of the Russia – Ukraine conflict: Stagflation ahead. Coface Economic Publications. [Online:] https://www.coface.com/News-Pu... [Accessed: 2022-06-13].
 
3.
Comtrade Database – International Trade Statistics Database. [Online:] https://comtrade.un.org/ [Accessed: 2022-05-15).
 
4.
Deloitte 2020 – Understanding COVID-19’s impact on the mining & metals sector. Guidance for mining & metals executives COVID-19: Mining industry impact and response. [Online:] https://www.flsmidth.com/en-gb... [Accessed: 2022-07-11].
 
5.
ERJ 2022 – Sharp rise in China carbon black exports to Europe. European Rubber Journal. [Online:] Sharp rise in China carbon black exports to Europe | European Rubber Journal (european-rubber-journal.com) [Accessed: 2022-07-19].
 
6.
EC 2020a – Study on the EU’s List of Critical Raw Materials – Final Report; European Commission: Brussels, Belgium.
 
7.
EC 2020b – Study on the EU’s list of Critical Raw Materials. Non-Critical Raw Materials Factsheets – Final Report; European Commission: Brussels, Belgium.
 
8.
EC 2022a – In focus: Reducing the EU’s dependence on imported fossil fuels. [Online:] https://ec.europa.eu/info/news... [Accessed: 2022-07-18].
 
9.
EC 2022b – Sanctions adopted following Russia’s military aggression against Ukraine. [Online:] https://ec.europa.eu/info/busi... [Accessed: 2022-07-18].
 
10.
EUROSTAT – Database – International trade in goods. [Online:] https://ec.europa.eu/eurostat/... [Accessed: 2022-05-15].
 
11.
FAO 2022 – The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risks associated with the war in Ukraine. Food and Agriculture Association of United Nations. [Online:] https://www.fao.org/3/cb9013en... [Accessed: 2022-07-07].
 
12.
Fraser 2022 – Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2021. [Online:] https://www.fraserinstitute.or... [Accessed: 2022-04-17].
 
13.
Gałaś et al. 2021 – Gałaś, A., Kot-Niewiadomska, A., Czerw, H., Simić, V., Tost, M., Wårell, L. and Gałaś, S. 2021. Impact of Covid-19 on the mining sector and raw materials security in selected European countries. Resources 10(39), DOI: 10.3390/resources10050039.
 
14.
Galos, K. 2011. Composition and ceramic properties of ball clays for porcelain stoneware tiles manufacture in Poland. Applied Clay Science 51(1–2), pp. 74–85, DOI: 10.1016/j.clay.2010.11.004.
 
15.
Galos, K. and Lewicka, E. 2015. Ceramic and refractory loams (Iły ceramiczne i ogniotrwałe). [In:] Smakowski, T., Galos, K. and Lewicka, E. eds. Balance of the economy of mineral resources in Poland and the world 2013 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013). Warszawa: PIG-PIB, pp. 365–382. [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/cs... (in Polish).
 
16.
Gehrke, T. 2022. Putin’s critical raw materials are a threat to EU economic security. Egmont Institute. [Online:] https://www.egmontinstitute.be... [Accessed: 2022-06-10).
 
17.
Global Trade 2022 – Artificial corundum from China surge twofold recovering from previous year’s slump. IndexBox Platform. [Online:] https://www.globaltrademag.com... [Accessed: 2022-07-26].
 
18.
GMK Center 2022 – Ukrainian steel media – GMK Center. Kryvyi Rih Iron Ore Plant reduced sinter ore production by 16% in Q1 2022. [Online:] Kryvyi Rih Iron Ore Plant reduced sinter ore production by 16% in Q1 2022 – News – GMK Center [Accessed: 2022-07-19].
 
19.
Guénette et al. 2022 – Guénette, J.D., Kenworthy, P. and Wheeler, C. 2022. Implications of the War in Ukraine for the Global Economy. World Bank Group.
 
20.
GUS 2020 – Quantity and value of selected raw materials imports to Poland in 2020 according to the Central Statistical Office.
 
21.
Guzik, K. 2015. Corundum and emery (Korund i szmergiel). [In:] Smakowski, T., Galos, K. and Lewicka, E. eds. Balance of the economy of mineral resources in Poland and the world 2013 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013). Warszawa: PIG-PIB, pp. 493–499. [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/cs... (in Polish).
 
22.
Jowitt, S.M. 2020. COVID-19 and the Global Mining Industry. SEG discovery 122, pp. 33–41, DOI: 10.5382/SEGnews.2020-122.fea-02.
 
23.
JRC 2022a – Ukraine’s trade in non-food raw materials. Joint Research Centre European Commission. [Online:] https://publications.jrc.ec.eu... [Accessed: 2022-04-17].
 
24.
JRC 2022b – Potash: Impact assessment for supply security. Raw materials & the war in Ukraine. Joint Research Centre European Commission. [Online:] https://rmis.jrc.ec.europa.eu/... [Accessed: 2022-07-19].
 
25.
Kamyk, J. 2015a. Carbon black (Sadza). [In:] Smakowski, T., Galos, K. and Lewicka, E. eds. Balance of the economy of mineral resources in Poland and the world 2013 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013). Warszawa: PIG-PIB, pp. 825–829. [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/cs... (in Polish).
 
26.
Kamyk, J. 2015b. Potassium and potassium-magnesium salts (Sole potasowe i potasowo-magnezowe). [In:] Smakowski, T., Galos, K. and Lewicka, E. eds. Balance of the economy of mineral resources in Poland and the world 2013 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013). Warszawa: PIG-PIB, pp. 881–887. [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/cs... (in Polish).
 
27.
Kamyk, J. and Smakowski, T. 2015. Aluminum (Aluminium). [In:] Smakowski, T., Galos, K. and Lewicka, E. eds. Balance of the economy of mineral resources in Poland and the world 2013 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013). Warszawa: PIG-PIB, pp. 29–42. [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/cs... (in Polish).
 
28.
Laing, T. 2020. The economic impact of the Coronavirus 2019 (Covid-2019): Implications for the mining industry. The Extractive Industries and Society 7(2). DOI: 10.1016/j.exis.2020.04.003.
 
29.
Lewicka, E. 2015. Nickel (Nikiel). [In:] Smakowski, T., Galos, K. and Lewicka, E. eds. Balance of the economy of mineral resources in Poland and the world 2013 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013). Warszawa: PIG-PIB, pp. 659–678. [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/cs... (in Polish).
 
30.
Mancheri et al. 2019 – Mancheri, N.A., Sprecher, B., Bailey, G., Ge, J. and Tukker, A. 2019. Effect of Chinese policies on rare earth supply chain resilience. Resour. Conserv. Recycl. 142, pp. 101–112. DOI: 10.1016/j.resconrec.2018.11.017.
 
31.
McDonald, L. 2022. Tile manufacturers face clay shortages due to war in Ukraine. The American Ceramic Society. [Online:] https://ceramics.org/ceramic-t... [Accessed: 2022-07-20].
 
32.
Ministry of Climate and Environment 2021 – Strategic partnership in the field of critical raw materials between the EU and Ukraine (Partnerstwo strategiczne w zakresie surowców krytycznych pomiędzy UE i Ukrainą). [Online:] https://www.gov.pl/web/klimat/... [Accessed 2022-07-18] (in Polish).
 
33.
Ministry of Climate and Environment 2022a – Assumptions for the update of the Polish Energy Policy until 2040 of March 2022 (Założenia do aktualizacji Polityki energetycznej Polski do 2040 r. z marca 2022 r.). [Online:] https://www.gov.pl/web/klimat/.... [Accessed: 2022-06-17] (in Polish).
 
34.
Ministry of Climate and Environment 2022b – Resolution on the State Raw Material Policy adopted by the Council of Ministers (Uchwała ws. Polityki Surowcowej Państwa przyjęta przez Radę Ministrów). [Online:] https://www.gov.pl/web/klimat/...) [Accessed: 2022-06-17] (in Polish).
 
35.
PEP2040 – Poland’s Energy Policy until 2040 (Polityka Eenergetyczna Polski do 2040 r.). [Online:] https://www.gov.pl/web/ia/poli... [Accessed: 2022-07-18] (in Polish).
 
36.
Ragonnaud, G. and Szczepanski, M. 2022. Russia’s war on Ukraine: Implications for EU commodity imports from Russia. European Parliamentary Research Service. European Parliament. [Online:] https://www.europarl.europa.eu... [Accessed: 2022-07-18].
 
37.
Resources management... 2021 – Resources management of Poland’s in 2011–2020 (Gospodarka surowcami mineralnymi Polski w latach 2011–2020). Galos, K. and Lewicka, E. eds. 2021. Kraków: IGSMiE PAN, 384 p. (in Polish).
 
38.
RMG Consulting 2022 – Russia’s and Ukraine’s metal – and mineral production and their importance for EU and the world. RMG Consulting. [Online:] https://wwwsveminse.cdn.trigge... [Accessed: 2022-07-05].
 
39.
Shen et al. 2020 – Shen, Y., Moomy, R. and Eggert, R.G. 2020. China’s public policies toward rare earths, 1975–2018. Mineral Economics 33, pp. 127–151, DOI: 10.1007/s13563-019-00214-2.
 
40.
Simkova et al. 2022 – Simkova, Z., Petru, N., Urbański, M. and Sibert, J. 2022. The impact of selected material flows on the development of OECD countries located in Europe. Acta Montanistica Slovaca 27(2), pp. 395–406, DOI: 10.46544/AMS.v27i2.09.
 
41.
Simola, H. 2022. Made in Russia? Assessing Russia’s potential for import substitution. BOFIT Policy Brief 3/2022. [Online:] https://helda.helsinki.fi/bof/... [Accessed: 2022-07-18].
 
42.
S&P Global 2022a – Ukraine’s Ferrexpo limits iron ore mining operations due to logistical constraints. [Online:] Ukraine’s Ferrexpo limits iron ore mining operations due to logistical constraints | S&P Global Commodity Insights (spglobal.com) [Accessed: 2022-07-19].
 
43.
S&P Global 2022b – Russia’s invasion of Ukraine to impact global aluminum supply; nickel prices surge. [Online:] Russia’s invasion of Ukraine to impact global aluminum supply; nickel prices surge | S&P Global Commodity Insights (spglobal.com) [Accessed: 2022-07-19].
 
44.
Smakowski, T. and Szlugaj, J. 2015. Iron and steel (Żelazo i stal). [In:] Smakowski, T., Galos, K. and Lewicka, E. eds. Balance of the economy of mineral resources in Poland and the world 2013 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013). Warszawa: PIG-PIB, pp. 1123–1148. [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/cs... (in Polish).
 
45.
Strzałkowski, M. 2021. Will Europe run on Polish Lithium-ion batteries? National Policy Reports. [Online:] https://visegradinfo.eu/index.... [Accessed: 2022-07-26].
 
46.
Stupnik, M. and Shatokha, V. 2021. History and current state of mining in the Kryvyi Rih iron ore deposit. [In:] Irone ores. Shatokha, V. ed. DOI: 10.5772/intechopen.96120.
 
47.
Szlugaj, J. 2015. Żelazostopy. [In:] Smakowski, T., Galos, K. and Lewicka, E. eds. Balance of the economy of mineral resources in Poland and the world 2013 (Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 2013). Warszawa: PIG-PIB, pp. 1149–1161. [Online:] http://geoportal.pgi.gov.pl/cs... (in Polish).
 
48.
Szuflicki et al. 2012–2021 – Szuflicki, M., Malon, A. and Tymiński, M. eds. The Balance of Mineral Resources Deposits in Poland. Editions 2012–2021 (Bilans złóż surowców mineralnych w Polsce. Edycje 2012–2021). Warszawa: PIG-PIB (in Polish).
 
49.
Troll, V.R. and Arndt, N.T. 2022. European raw materials resilience – turning a blind eye. Earth Science, Systems and Society 2, DOI: 10.3389/esss.2022.10058.
 
50.
United Nations 2022 – Global Impact of war in Ukraine on food, energy and finance systems. [Online:] UN-GCRG-Brief-1.pdf [Accessed: 2022-06-13].
 
51.
Watari et al. 2021 – Watari, T., Nansai, K. and Nakajima, K. 2021. Major metals demand, supply, and environmental impacts to 2100: A critical review. Resources, Conservation and Recycling 164, DOI: 10.1016/j.resconrec.2020.105107.
 
52.
Wrede, I. 2022. The EU’s risky dependency on critical Chinese metals. [Online:] https://www.dw.com/en/the-eus-... [Accessed: 2022-05-18].
 
53.
WTO 2022 – The crisis in Ukraine. Implications of the war for global trade and development. World Trade Organization. [Online:] https://www.wto.org/english/re... [Accessed: 2022-06-06].
 
54.
Yi et al. 2021 – Yi, J., Dai, S., Cheng, J., Wu, Q. and Liu, K. 2021. Production quota policy in China: Implications for sustainable supply capacity of critical minerals. Resources Policy 72, DOI: 10.1016/j.resourpol.2021.102046.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top