The assignation of fixed and variable costs of opencast mines: rock and road raw materials
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(1):45–78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents a method of assignation of fixed and variable costs in eight opencast mines: rock and road raw materials (opencast mines 'A'-'H'). In six of these mines the method of the least squares was used; in two mines - mine 'C' and 'H' the accountancy method was made use of because of lack of information. With regard to all of the mines, the analysis took place over a period of five years. The methods used in this article lead to interesting results. The findings indicate, that the lowest level of fixed costs occurs in mine 'C' (39,59-42,00% of the operating costs in years l-V), in mine 'B' (40,340-47,872% of the operating costs in years l-V), and also in mine 'F' (55,289-61,873% of the operating costs in years l-V). The highest level of fixed costs has been noticed in mine 'H' (82,82-84,32% of the operating costs in years l-V), in mine 'A' (61,428-79,523% of the operating costs in years l-V), and in mine 'G' (61,037-77,541% of the operating costs in years l-V), and also in mine 'E' (61,81-74,04% of operating costs in years l-V). An increase in production caused the lowest level of increase in operating costs in mine 'G'; from 2,98 PLN/Mg to 6,26 PLN/Mg. The highest Ievel of cost changes occurs in mine 'B' -from 16,36 PLN/Mg lo 19,31 PLN/Mg. The average level of operating costs increase has a value from 4,70 PLN/Mg in mine 'G' to 17,78 PLN/Mg in mine 'B'. In addition to the costs' structure analysis, the results shows that salaries are the largest part of type costs structure in explored mines-from 22,06% in mine 'H' to 41,81% in mine 'B'. This is folIowed by the wear of materials and energy-position in type costs (from 19,04% in mine 'H' to 42,09% in mine "E"), and also services; from 9,24% in mine 'G' to 32,37% in mine 'H'. The analysis of dynamics of changes of type costs structure which have occurred in mines 'D', 'G' and 'H' is the result of changes due to retsructurisation proccss. These mines are responding to market demands by focusing on increased production, modernising or mine assets' extension. The following information is included in the remarks.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badanie kosztów stałych i zmiennych kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych
koszty operacyjne, koszty stałe, koszty zmienne, metoda podziału, metoda najmniejszych kwadratów, metoda księgowa
Artykuł przedstawia próbę wyznaczenia kosztów stałych i zmiennych na przykładzie ośmiu kopalń odkrywkowych skalnych surowców drogowych (kopalnie 'A'-'H'). W sześciu z wymienionych kopalń zastosowano metodę najmniejszych kwadratów, zaś w dwóch kopalniach (kopalni 'C' i kopalni 'H') ze względu na brak wystarczających danych zastosowano metodę księgową. W każdej kopalni analizowano okres pięciu kolejnych lat obrotowych. Metody zastosowane w artykule doprowadziły do interesujących spostrzeżeń. Z przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że najniższy poziom kosztów stałych występuje w kopalni 'C' (39,59--42,00% kosztów operacyjnych w latach l-V), w kopalni 'B' (40,340--47,872% kosztów operacyjnych w latach l-V), a także w kopalni 'F' (55,289-61,873% kosztów operacyjnych w latach l-V). Najwyższy zaś, poziom kosztów stałych występuje w kopalni 'H' (82,82-84,32% kosztów operacyjnych w latach l-V), w kopalni 'A' (61,428-79,523% kosztów operacyjnych w latach l-V), kopalni 'G' (61,037-77,541% kosztów operacyjnych w latach l-V), a także w kopalni 'E' (61,81-74,04% kosztów operacyjnych w latach l-V). W badanych latach wzrost produkcji o 1 Mg powoduje najmniejszy wzrost kosztów operacyjnych w kopalni 'G'; od 2,98 PLN/Mg do 6,26 PLN/Mg, najwyższy zaś poziom zmian występuje w kopalni 'B' od 16,36 PLN/Mg do 19,31 PLN/Mg. Średni wzrost kosztów operacyjnych w analizowanym okresie pięciu lat wynosi od 4,70 PLN/Mg w kopalni 'G' do 17,78 PLN/Mg w kopalni 'B'. Dodatkowo z analizy struktury kosztów w układzie rodzajowym wynika, że największy udział w strukturze kosztów w układzie rodzajowym ma pozycja wynagrodzenia; od średnio 22,06% w Kopalni 'H' do 4 I ,81% w Kopalni 'B'. Kolejną dominującą pozycją w układzie rodzajowym kosztów jest zużycie materiałów i energii (od 19,04% w Kopalni 'H' do 42,09% w Kopalni 'E'), jak również pozycja usługi obce; od. 9,24% w Kopalni 'G' do 32,37% w Kopalni 'H'. Z analizy dynamiki zmian poszczególnych pozycji kosztów rodzajowych wynika, że kopalnie 'D', 'G' i 'H' przechodzą okres głębokich zmian restrukturyzacyjnych. Kopalnie podjęły działania związane z dostosowaniem się do potrzeb rynku, kładąc główny nacisk na zwiększenie zdolności produkcyjnych poprzez modernizację lub rozbudowę majątku trwałego. Dalsze szczegółowe uwagi zawarte są w podsumowaniu.
 
REFERENCES (7)
1.
Buchwald P., 2007 - Polskie górnictwo w I dekadzie XXI wieku - wyzwania i zagrożenia, Polityka energetyczna T. 10, z. spec. 1, IGSMiE PAN, Kraków.
 
2.
Czopek K., 2007 - Ekonomiczne problemy kopalń kruszyw łamanych, Górnictwo Odkrywkowe nr 4-5, s. 45-50, Wyd. Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław.
 
3.
Czopek K., 2003 - Koszty stałe i zmienne. Teoria i praktyka. Agencja Wydawniczo-Poligraficzne ART - TEKST, Kraków 2003.
 
4.
Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., 2001 - Rachunkowość zarządcza. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
5.
Jarugowa A., 2000 - Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 
6.
Kozioł W., Kawalec P., 2005 - Wydobycie i produkcja surowców skalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Górnictwo odkrywkowe nr 5, s. 7-13, Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław.
 
7.
Modrzejewski Sz., 2005 - Stan i kierunki rozwoju górnictwa skalnego, Górnictwo Odkrywkowe nr 1, s. 66-76, Poltegor-Instytut, Instytut Górnictwa Odkrywkowego, Wrocław.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953