Programming of economically effective management strategy of hard coal production in the market economy conditions
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(1):109–119
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the paper there are presented selected aspects of mathematical modeling assigned for programming economically effective management strategy of hard coal production in the market economy conditions, with an assumption of full and prompt demand covering. The model is described on simplified examples showing a basic idea of its construction.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Programowanie efektywnej strategii zarządzania wydobyciem węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej
górnictwo węgla kamiennego, zarządzanie produkcją, programowanie dynamiczne, koszty stałe, koszty zmienne
W pracy przedstawiono wybrane aspekty budowy modelu matematycznego na potrzeby programowania efektywnej ekonomicznie strategii zarządzania wydobyciem węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej przy założeniu pełnego i terminowego zaspokojenia popytu. Model przedstawiono na uproszczonych przykładach w celu pokazania podstaw teoretycznych sposobu jego budowy.
 
REFERENCES (6)
1.
Bellman R., Dreyfus , 1967 - Programowanie dynamiczne. PWN, Warszawa.
 
2.
Klima G., 2005 - Programowanie dynamiczne i modele rekursywne w ekonomii. Materiały i Studia NBP, Warszawa.
 
3.
Bylka St., Rempała R., 2003 - Wybrane zagadnienia matematycznej teorii zapasów. Wydawnictwo EXIT, Warszawa.
 
4.
Jaśkowski A., 1975 - Metoda optymalizacji programu pozyskania paliw pierwotnych. Zeszyty Naukowe AGH, Kraków.
 
5.
Tchórzewski S., 2003 - Metoda wyznaczania optymalnej wielkości produkcji węgla kamiennego w Polsce w perspektywie wieloletniej. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Gliwice.
 
6.
Wagner H., 1980 - Badania operacyjne. PWE, Warszawa.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953