The hazards of heating processes in the facilities of coal mining waste management
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2010;26(3):125-142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Presenting the statistical data related to quantity and ways of management of the waste produced in the mining industry, one discussed the legal standing of extractive waste management respective of the fire hazards. There was presented the scale of occurence of heating processes in coal mining waste management facilities, as well as the factors influencing creation and development of heating processes, along with the preventive measures. The assessment of the fire hazards for waste facilities was conducted.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zagrożenie procesami termicznymi obiektów zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego
górnictwo węgla kamiennego, odpady wydobywcze, procesy termiczne, przepisy prawne
Prezentując dane dotyczące ilości odpadów wytwarzanych w górnictwie oraz sposobu ich zagospodarowania omówiono stan prawny gospodarowania odpadami wydobywczymi, z uwzględnieniem zagrożeń pożarowych. Pokazując skalę występowania zjawisk termicznych w obiektach zagospodarowania odpadów z górnictwa węgla kamiennego omówiono czynniki wpływające na powstawanie i rozwój zjawisk termicznych, a także metody i działania w zakresie zapobiegania im. Dokonano ponadto oceny zagrożenia pożarowego obiektów, w których lokowane są odpady.
 
REFERENCES (21)
1.
Cebulak S., Smieja-Król B., Tabor A., Misz M., Jelonek I., Jelonek Z., 2005 - Oksyreaktywna analiza termiczna (OTA) - dobra i tania metoda oceny samozapalności węgli na składowiskach - wstępne wyniki badań, Materiały konferencyjne LXXVI Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Warszawa, 135-138.
 
2.
Chaber M., 2002 - Rekultywacja składowisk odpadów powęglowych jako element właściwej gospodarki odpadami. Wiadomości Górnicze 3, 107-111.
 
3.
Dulewski J.,Madej B., 2006 - Odpady wydobywcze - przewidywane zmiany prawne. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 6(142), 5-8.
 
4.
Dulewski J., Madej B., Waksmańska M., 2008 - Ustawa o odpadach wydobywczych i jej wpływ na działalność górniczą. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie 12(172), 3-8.
 
5.
Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE, Dziennik Urzędowy UE seria L Nr 102 z dnia 11.04.2006 r.
 
6.
Gabzdyl W., 1987 - Petrografia węgla. Skrypt uczelniany Politechniki Śląskiej nr 1337.
 
7.
http://zpzosprpwbochni.w.inter..., materiały szkoleniowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
 
8.
Kok A., 1981 - Spontaneous heating of coal. KEMA report WSK/2780-55.
 
9.
Małolepszy R., 2003 - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pożarnik nr 2, 9-15.
 
10.
Ochrona Środowiska. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa 2009.
 
11.
Raport w sprawie gospodarki odpadami wydobywczymi w 2008 r. Wyższy Urząd Górniczy. Katowice 2009 r. (praca niepubl.).
 
12.
Ren T.X., Edwards J.S., Clarke D., 1999 - Adiabatic oxidation study on the propensity of pulverized coals to spontaneous combustion. Fuel vol. 78, 1611-1620.
 
13.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Dz. U. Nr 49, poz. 356.
 
14.
Sawicki T., 2004 - Samozapalenie węgla w zwale jako przyczyna pożarów. KARBO '2004, Nr 1, 56-59.
 
15.
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. (dane niepubl.).
 
16.
Tabor A., 1995 - Składowanie odpadów powęglowych jako problem techniczny i ekologiczny. Wiadomości Górnicze 6, 259-265.
 
17.
Tabor A., 1999 - Techniczno-ekologiczna problematyka składowania odpadów powęglowych. IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Uwarunkowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w Rybnickim Okręgu Węglowym", Rybnik.
 
18.
Urbański H., 1983 - Rekultywacja techniczna usypisk odpadów kopalnianych ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania pożarów, SITG Zarząd Oddziału w Katowicach.
 
19.
Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, Dz. U. Nr 138, poz. 865 z późn. zm.
 
20.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. (dane niepubl.).
 
21.
www.foresight-ogwk.pl, 2009 - raport: Badanie i diagnoza stanu obecnego rozwoju technologii w zakresie zagospodarowania odpadów w górnictwie.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top