Modeling continuous deformation of terrain in variable conditions of deposition
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2010;26(3):143-153
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Surface subsidence induced by underground mining activity may cause danger to buildings and infrastructure. The issue of the surface subsidence modelling is known for many years. The Knothe's theory is the most often used method of surface deformation modelling. Surface subsidence predictions accuracy depends mainly on the correct identification of model parameters and geometrical conditions of the strata occurrence. The paper presents a methodology for modelling of the seam occurrence in the computer system called MODEZ. That program is dedicated to surface subsidence prognosis. Shown system enables to take into account not only the variability of the seam deposit parameters but also the exploitations parameters. As a result it gives considerable improvement of the accuracy of the surface subsidence prognosis.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Modelowanie deformacji ciągłych powierzchni terenu w warunkach zmiennego zalegania złoża
deformacje górotworu, modelowanie, dokładność, prognoza
Ciągłe deformacje powierzchni terenu wywołane podziemną eksploatacją górniczą mogą powodować zagrożenie budynków i infrastruktury. Zagadnienie modelowania deformacji od strony teoretycznej jest znane od wielu lat. Powszechnie stosowany jest model Knothego. Dokładność prognozowanych deformacji zależy w dużej mierze od prawidłowej identyfikacji parametrów modelu i warunków zalegania przewidzianego do eksploatacji złoża. W pracy przedstawiono charakterystykę metodyki modelowania warunków zalegania złoża w informatycznym systemie prognozowania MODEZ. Pozwala ona na uwzględnienie zmienności parametrów zalegania złoża i parametrów górniczo-geologicznych eksploatacji. W konsekwencji daje to znaczną poprawę jakości prognoz deformacji.
 
REFERENCES (14)
1.
Białek J., 2003 - Algorytmy i programy komputerowe do prognozowania deformacji terenu górniczego. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
2.
Budryk W., 1953 - Wyznaczanie wielkości poziomych odkształceń terenu. Archiwum Górnictwa i Hutnictwa, t. 1, z. 1, Warszawa.
 
3.
Hejmanowski R., 1993 - Zur Vorausberechnung förderbedingter Bodensenkungen über Erdöl- und Erdgaslagerstätten. Praca doktorska. TU Clausthal, Niemcy.
 
4.
Hejmanowski R. i in., 2009 - Dokładność prognoz deformacji powierzchni terenu górniczego "Lubin I" i "Małomice I", w aspekcie zmian dynamiki ruchów powierzchni w odniesieniu do prognoz krótko- i długookresowych. Praca naukowo-badawcza na zlecenie KGHM Polska Miedź SA (niepublik.).
 
5.
Hejmanowski R., Kwinta A., 2009 - System prognozowania deformacji Modez. Materiały konferencji "X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych" , Kraków.
 
6.
Hejmanowsk i R., Malinowska A., 2009 - Evaluation of reliability of subsidence prediction based on spatial statistical analysis. International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences 46, 432-438, Wyd. Elsevier.
 
7.
Knothe S., 1953 - Równanie profilu ostatecznie wykształconej niecki osiadania. Archiwum Górnictwa i Hutnictwa t. 1, z.1, Warszawa.
 
8.
Knothe S., 2005 - Asymetryczna funkcja rozkładu wpływów eksploatacji górniczej w ośrodku zmieniającym swoje własności. Archiwum Górnictwa vol. 50 nr 4, Kraków.
 
9.
Kowalski A., 2005 - O błędach prognozy wskaźników deformacji powierzchni spowodowanych błędami parametrów teorii. Materiały konferencji "VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych", Ustroń.
 
10.
Kwinta A., 2008 - Dobór wielkości pola elementarnego do numerycznego obliczania obniżeń. Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo i Geoinżynieria z. 1, Kraków.
 
11.
Naworyta W., Sroka A., 2005 - Ocena niepewności prognozy wskaźników deformacji terenu metodą symulacji geostatystycznej. Materiały konferencji "VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych", Ustroń.
 
12.
Niedojadło Z., 2008 - Problematyka eksploatacji złoża miedzi z filarów ochronnych szybów w warunkach LGOM. Rozprawy i monografie nr 177. Wydawnictwo AGH, Kraków.
 
13.
Popiołek E., Ostrowski J., 1981 - Próba ustalenia głównych przyczyn rozbieżności prognozowanych i obserwowanych poeksploatacyjnych wskaźników deformacji. Ochrona Terenów Górniczych nr 58, Katowice.
 
14.
Stoch T., 2005 - Wpływ warunków geologiczno-górniczych eksploatacji złoża na losowość procesu przemieszczeń i deformacji powierzchni terenu. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Kraków (praca doktorska).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top