The possibility of utilisation the old heaps to locate the new waste facilities, on the example of the Debiensko I coal mine
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):439-452
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The coal mine Debiensko, closed in 2000, deposited over 37 million tons of waste rock and tailings on the 140 hectares heap. The heap comprises of 2 conical heaps, a huge flat heap and 4 ponds. For this land the rehabilitations projects planned the green as well as sport and recreation area. At the same time on part of the heap 2 waste recovery facilities are operating. In the mining area of the closed Debiensko mine, a new undertaking is planned the coal mine Debiensko I. The new investment will generate waste. The most convenient place for deposit and treatment waste would be the area of the existing heap. Utilization of this post-industrial area is the most appropriate solution in relation to the closeness principle; moreover it does not require a new place, which could be degraded by waste disposal. However the renewed utilization of the land under the rehabilitation causes formal and legal problems.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Możliwość wykorzystania starych zwałowisk do lokalizowania odpadów na przykładzie Kopalni Węgla Kamiennego Dębieńsko
odpady górnicze, kopalnia węgla, zwałowisko, wtórna eksploatacja
Kopalnia węgla kamiennego KWK Dębieńsko została zamknięta w roku 2000. Podczas działalności kopalni zdeponowano ponad 37 mln ton odpadów, w postaci skały płonnej i mułów, na zwałowisku o obszarze 140 ha. Zwałowisko obejmuje 2 hałdy stożkowe, zwał płaski i 4 osadniki mułowe. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu przewidziano rekultywację w kierunku urządzenia zieleni wysokiej oraz terenów sportowych i rekreacyjnych. Równocześnie odpady zdeponowane na zwałowisku są przedmiotem wtórnej eksploatacji, prowadzonej przez 2 firmy. W obszarze górniczym zamkniętej kopalni planowane jest uruchomienie nowej kopalni Dębieńsko I. Z nową inwestycją związane jest powstawanie odpadów. Odpady wydobywcze z projektowanej kopalni planuje się zagospodarowywać na terenie zwałowiska zlikwidowanej KWK 'Dębieńsko'. Wykorzystanie terenu poprzemysłowego, na którym w dalszym ciągu znajdują się odpady oraz prowadzi się ich odzysk, do zagospodarowania odpadów powstających w planowanej inwestycji, stanowi najdogodniejsze rozwiązanie pod względem zasady bliskości oraz nie wymaga degradacji środowiska poprzez budowę nowego obiektu gospodarki odpadami. Jednakże ponowne wykorzystanie zwałowiska, które jest w trakcie rekultywacji, do zagospodarowania odpadów, stwarza problemy prawno-formalne.
 
REFERENCES (5)
1.
Conceptual study of Dębieńsko 1 mine opening. Overall Construction Solution - Mine Part. 2007. Báňské Projekty Ostrava, a.s. order number: KPL7D001.
 
2.
Conceptual study of Dębieńsko 1 mine opening. Overall Construction Solution - surface part with coal preparation plant. 2007. Báňské Projekty Ostrava, a.s. order number: KPL7D001.
 
3.
Directive 2006/21/EC of 15March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC Official Journal of the European Union L 102/15 11.4.2006.
 
4.
Czerwonka-Leszczyny municipality website. 2008. http://www.czerwionka-leszczyn....
 
5.
Strategy of hard coal mining industry activities in Poland for 2007-2015. Warsaw, 31 July 2007.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top