The issue of conflicting rights to parts of a rock mass, taking into account specificity of the sea
 
 
 
More details
Hide details
1
Kancelaria Juris sp. z o.o., Warszawa
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(1):123–142
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article discusses the issue of spatial and industrial conflicts during business operations in the maritime areas of the Republic of Poland, including the territorial waters and the economic zone (shelf) in interdisciplinary approach. The Author proposes a method of identification those conflicts in terms of their nature, and the areas of business activity into those that result from the undertaken activity or influence of a given activity in the same maritime areas and those that constitute an industrial conflict and are related to competition between entrepreneurs conducting business activity in the scope of searching, recognising and excavating of mineral beds and those entrepreneurs that undertake activity in the field of wind farms, fishing and breeding. The article presents the legal issues that make it difficult to carry out rational and competitive activity in the area of geology and mining in the light of the regulations currently in force. The author analyses and presents the conflicts and competitive activities from the viewpoint of various legal disciplines, including civil law, spatial development law, geological and mining law, environmental protection law, maritime law. Against those various areas of activity, as well as the legal disciplines, the Author identifies the conflicting nature of procedures and rationality, functionality of the applied administration law acts and decisions made in this scope in competitive proceedings. Based on the performed assessment and analysis, the Author moves on to formulate recommended legislative changes aimed at introduction to the Polish legal order of tools to solve those clashes and conflicts. They include the postulate to change the definition of real property, introduction of a four-dimensional cadaster, or application of the provisions concerning claims under property right to protection of amining user accordingly. According to the Author, changes, including statutory ones, are necessary to adopt appropriate solutions to eliminate the problems in the discussed areas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zagadnienia kolizji praw do przestrzeni w górotworze z uwzględnieniem specyfiki morskiej
geologia, górnictwo, własność górnicza, kataster nieruchomości, konkurencja obszarowa, kolizja w górotworze
Przedmiotem artykułu są zagadnienia kolizji przestrzennych i branżowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wód terytorialnych i strefy ekonomicznej (szelfu), w ujęciu interdyscyplinarnym. Autor proponuje metodę identyfikacji tych kolizji ze względu na charakter i przedmioty działalności na te, które wynikają z podejmowania działalności lub oddziaływania danej działalności w tych samych przestrzeniach obszaru morskiego oraz na te, które stanowią kolizję branżową i są związane z konkurencją przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin oraz tych przedsiębiorców, którzy podejmują działalności w obszarze farm wiatrowych, rybołówstwa i hodowli. W artykule przedstawiono problemy prawne, utrudniające prowadzenie racjonalnej i konkurencyjnej działalności w zakresie geologii i górnictwa na tle regulacji obecnie obowiązujących. Autor analizuje i prezentuje kolizje i konkurencyjne działalności z punktu widzenia różnych dziedzin prawa, w tym takich jak prawo cywilne, prawo zagospodarowania przestrzennego, prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska, prawo morza. Na tle tych różnych obszarów działalności, jak i dziedzin prawa autor wskazuje na kolizyjność procedur oraz racjonalność, funkcjonalność stosowanych aktów administracyjno-prawnych i rozstrzygnięć podejmowanych w tym zakresie w konkurencyjnych postępowaniach. Na bazie przeprowadzonej oceny i analizy autor przechodzi do sformułowania rekomendowanych zmian legislacyjnych, mających na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego narzędzi służących rozwiązywaniu tych kolizji i konfliktów. Należy do nich między innymi postulat zmiany definicji nieruchomości, wprowadzenie instytucji katastru czterowymiarowego czy stosowanie odpowiednio przepisów dotyczących roszczeń z prawa rzeczowego do ochrony użytkownika górniczego. Zdaniem autora zmiany, w tym ustawowe, są konieczne dla przyjęcia właściwych rozwiązań do wyeliminowania problemów i sporów w omawianych obszarach.
 
REFERENCES (30)
1.
Czachórski, W. i Grzybowski, S., red., 1985. System prawa cywilnego. Część ogólna. Wrocław: Ossolineum, s. 434–451.
 
2.
Dyrektywa WE 1994. Dyrektywa nr 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dziennik Urzędowy L 164, 30.06.1994).
 
3.
Dyrektywa WE 2007. Dyrektywa nr 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dziennik Urzędowy L 108, 25.04.2007).
 
4.
ETS 2005. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie C-428/02 Fonden Marselisborg Lystb_dehavn. Zb. Orz., s. I-1527.
 
5.
Felcenloben, D. 2013. Pojęcie działki powietrznej jako obiektu przestrzennego umożliwiającego rejestrację trójwymiarowych praw do nieruchomości – Kataster 3D. Świat Nieruchomości 2(84), s. 4–13.
 
6.
Ignatowicz, J. 1995. Prawo rzeczowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN. s. 78–79.
 
7.
ISO 19152:2012.
 
8.
Kamiński, A. i Stefanowicz, J. 2011. Wydolność Strategiczna Państwa: Polska XXI. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4, s. 11–39.
 
9.
Karabin, M. 2007. Analiza istniejących rozwiązań w zakresie katastrów trójwymiarowych (tzw. 3D) w wybranych krajach Unii Europejskiej, Cz.1. Przegląd Geodezyjny 79(12), s. 4–7.
 
10.
KC 1964. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
 
11.
Konwencja Genewa 1958. Konwencja z dnia 29 kwietnia 1958 r. o szelfie kontynentalnym (Dz.U.1964.28.179).
 
12.
Konwencja NZ 1982. Konwencja Narodów Zjednoczonych z 10 grudnia 1982 r. o prawie morza (Dz.U.2002.59.543).
 
13.
Kozieł, A. 2010. Aktualny stan koncesji i użytkowań dla rozpoznania i udokumentowania zasobów niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Polsce (tzw. gaz z łupków – „shale gas” i „tight gas”). Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 13(2), s. 265–280.
 
14.
Kozieł, A. 2012. Wybrane aspekty prawne regulacji własności górniczej i użytkowania górniczego w nowym prawie geologicznym i górniczym. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 448(2), s. 265–268.
 
15.
Lipiński, A. i Mikosz, R. 2003. Ustawa prawo geologiczne i górnicze. Komentarz. Warszawa: Dom wydawniczy ABC, s. 16–17.
 
16.
Lipiński, A. 2013. O potrzebie reform prawnych przesłanek funkcjonowania geologii i górnictwa. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 85, s. 249–258.
 
17.
Ministerstwo Infrastruktury Regionalnej 2013. Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020. [Online] Dostępne w: http://www.transport.gov.pl [Dostęp: 20 stycznia 2014 r.].
 
18.
Nieć, M. i Przeniosło, S. 2004. Problemy gospodarki złożami kopalin. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 20(1), s. 5–26.
 
19.
PGG 1994. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.1994.27.96).
 
20.
PGG 2011. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981).
 
21.
PL 2002. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U.2013.1393).
 
22.
PRGK 1989. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2010.193.1287).
 
23.
PW 2001. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145).
 
24.
Rozporządzenie RM 2010. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397).
 
25.
Rozporządzenie MŚo 2011. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie rejestrów obszarów górniczych (Dz. U. 2011.286.1685).
 
26.
Rozporządzenie MŚp 2011. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U.2011.288.1696).
 
27.
Schwarz, H. 2012. Wyznaczanie obszaru górniczego. Surowce i Maszyny Budowlane 1, s. 70–73.
 
28.
Stefanowicz, J. 2013. Problemy konkurencji w poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż – wyłączność badań w obszarach koncesyjnych. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 85, s. 309–324.
 
29.
UOM 1991. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.2003.153.1502).
 
30.
Wilkowski, W. 2003. Światowe trendy w rozwoju katastru i gospodarki nieruchomościami. Przegląd Geodezyjny 9, s. 3–10.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953