The procedure of environmental impact assessment in opencast mining in the light of new law regulations with particular focus on the specific character of Nature 2000 areas
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(3):153–170
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents analytical approach to changes that were introduced by the new act from 3rd October 2008 about sharing information about the environment and its protection, the participation of society in protection of the environment and the environmental impact assessments. In general the whole procedure of environmental impact assessment is depicted by showing and describing the key stages. Simultaneously new solutions - not foreseen by law regulations heretofore - are embossed and competences of new environmental protection bodies are described as well as their role in relation to Nature 2000 areas. The article contains references to the genesis and essence of the proceedings in Environmental Impact Assessment, detailed explanation of concepts' network and procedure schemes. The authors have analyzed the details of the procedure of Environmental Impact Assessment in reference to opencast mining activity, including activity in Nature 2000 areas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Procedura oceny oddziaływania na środowisko w górnictwie odkrywkowym, w świetle nowych regulacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów Natura 2000
górnictwo odkrywkowe, ocena oddziaływania, oddziaływanie na środowisko, Natura 2000
Artykuł przedstawia w sposób analityczny zmiany jakie zostały wprowadzone nową ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Generalnie zobrazowana została cała procedura oceny oddziaływania na środowisko poprzez opisanie węzłowych etapów w odniesieniu do odkrywkowej działalności górniczej. Jednocześnie uwypuklone zostały nowe rozwiązania jakich dotychczasowe procedury nie przewidywały oraz przedstawiono kompetencje nowych organów ochrony środowiska i ich roli dla europejskiej sieci obszarów Natura 2000. W artykule znajdują się odwołania do samej genezy i istoty postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, szczegółowe wyjaśnienie siatki pojęciowej oraz schematy procedury. Autorzy szczegółowej analizie poddali etapy procedury oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do odkrywkowej działalności górniczej, w tym również na obszarach Natury 2000.
 
REFERENCES (8)
1.
Boć J. i in., 2008 - Ochrona środowiska. Kolonia Limited.
 
2.
Jędrośka J., Bar M., 2005 - Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, CPE, Wrocław.
 
3.
Nowak J., Kudełko J., 2008 - Zagospodarowanie złóż węgla brunatnego w aspekcie zastosowania technologii wytwarzania innych nośników energii. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4/4, Kraków.
 
4.
Ptak M., 2007a - Sieć obszarów Natura 2000 w aspekcie działalności odkrywkowych zakładów górniczych. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie WUG 6(154).
 
5.
Ptak M., 2007b - Wpływ ochrony przyrody na możliwość prowadzenia odkrywkowej działalności górniczej w aspekcie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Prace naukowe GIG, Górnictwo i Środowisko, wyd. s. Nr III, Katowice.
 
6.
Radecki W., 2007 - Udział samorządu terytorialnego w postępowaniu koncesyjnym na podstawie prawa geologicznego i górniczego. Kopaliny Podstawowe i Pospolite Górnictwa Skalnego, nr 1 (44).
 
7.
Smakowski T., Szpecik S., 2008 - Kierunki polityki surowcowej Polski, Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4/4, Kraków.
 
8.
Materiały szkoleniowe - Czysta Polska, listopad 2008 r. Wrocław, Akcja ogólnopolska Gazety Prawnej.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953