Forecastion as the method of the remediation of soilless areas of the Lignite Mine Turów
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(3):171-187
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents the results of the impact assessment of the remediation forestation on the external waste heap of the Lignite Mine KWB Turów, on the processes of gradual transformation of raw overburden rocks into soil. Changes of selected physical and chemical properties of the ground, taking place after 10 and 30 years during human-controlled and natural processes on the surfaces representing different species composition of forestations, were analysed. The results of the studies indicate beneficial effects, especially on humus-forming processes of the phyto-remediation species, i.e.: the black alder (Alnus glutinosa) and grey alder (Alnus incana).
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zalesienia jako metoda rekultywacji terenów bezglebowych w PGE KWB 'Turów'
zwałowisko nadkładu, rekultywacja leśna, właściwości gleby
W pracy przedstawiono wyniki oceny wpływu zalesień rekultywacyjnych wprowadzonych na zwałowisko zewnętrzne KWB 'Turów', na procesy stopniowego przekształcania 'surowych' skał nadkładu w glebę. Analizie poddano zmiany wybranych właściwości fizycznych i chemicznych gruntu jakie zaszły po okresie 10 i 30 lat w toku sterowanych przez człowieka oraz samoistnych procesów, na powierzchniach reprezentujących zalesienia o różnym składzie gatunkowym. Wyniki uzyskanych badań wskazują na korzystne oddziaływanie, zwłaszcza na procesy próchnicotwórcze, gatunków z grupy fitomelioracyjnych, tj.: olszy czarnej i olszy szarej.
 
REFERENCES (22)
1.
Greszta J., Morawski S., 1972 - Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL, Warszawa.
 
2.
Bender J., 1995 - Rekultywacja terenów pogórniczych w Polsce. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych i Leśnych, z. 418.
 
3.
Brożek S., 1993 - Przekształcanie górskich gleb porolnych przez olszę szarą. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Krakowie 194, s. 52.
 
4.
Gilewska M., 1991 - Rekultywacja biologiczna gruntów pogórniczych na przykładzie KWB "Konin". Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 211, s. 59.
 
5.
Heuson R., 1928 - Das Rekultivieren von Kippen und Halden. Braunkohle, 27, 985-992.
 
6.
Jaworski A., 1995 - Charakterystyka hodowlana drzew leśnych. Skrypt Akademii Rolniczej w Krakowie.
 
7.
Katzur J., Böcker L., Stähr F., 1999 - Humus und Bodenentwicklung in Kippen-Förstökosystemen. Der Wald, 25, 1339-1341. Finsterwalde.
 
8.
Krzaklewski W., Mikłaszewski A., 1996 - Rekultywacja zwałów nadkładu w górnictwie węgla brunatnego w Polsce. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 79, 215-218.
 
9.
Krzaklewski W., Wójcik J., 2001-2008 - Doskonalenie technologii rekultywacji biologicznej zboczy i kształtowania biotopu dla leśnego zagospodarowania zwałowiska zewnętrznego KWB "Turów". Archiwum KKiOŚ WGGiIŚ AGH w Krakowie.
 
10.
Krzaklewski W., Kowalik S., Wójcik J., 1997 - Rekultywacja utworów toksycznie kwaśnych w górnictwie węgla brunatnego. Monografia. Wydawnictwo MONOS, Kraków.
 
11.
Krzaklewski W., Pietrzykowski M., 2007 - Diagnoza siedlisk na terenach pogórniczych rekultywowanych dla leśnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem metody fitosocjologiczno-glebowej. Sylwan CLI 151 (1), 51-57.
 
12.
Lityński T., Jurkowska H., Gorlach E., 1976 - Analiza chemiczno-rolnicza. Przewodnik metodyczny do analizy gleby i nawozów. PWN, Warszawa.
 
13.
Pokojska-Burdziej A., Strzelczyk E., 2000 - Występowanie Frankia w glebie spod brzozy (Betula pendula Roth.) i olszy (Alnus glutinosa L.) z różnych stanowisk. Sylwan, 4, 19-26 .
 
14.
Puchalski T., Prusinkiewicz Z., 1975 - Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL Warszawa, s. 462.
 
15.
Siuta J., 1978 - Ochrona i rekultywacja gleb. PWRiL, Warszawa.
 
16.
Skawina T., 1958 - Przebieg rozwoju procesów glebotwórczych na zwałowiskach kopalnictwa węglowego. Roczniki Gleboznawcze, dodatek do tomu 7.
 
17.
Skawina T., 1969 - Rezultaty badań nad modelem rekultywacji terenów pogórniczych w Polsce. Zeszyty Naukowe AGH nr 212. Geodezja, zeszyt 12. Kraków.
 
18.
Strzyszcz Z., Harabin Z., 2004 - Rekultywacja i zagospodarowanie leśne odpadów karbońskich górnictwa węgla kamiennego. Zabrze.
 
19.
Węgorek T., 2003 - Zmiany niektórych właściwości materiału ziemnego i rozwój fitocenoz na zwałowisku zewnętrznym Kopalni Siarki w wyniku leśnej rekultywacji docelowej. Rozprawy Naukowe AR w Lublinie. Wydawnictwo AR w Lublinie.
 
20.
Wójcik J., 2003 - Kształtowanie się wybranych właściwości fizycznych inicjalnych gleb na zwałowisku zewnętrznym KWB "Adamów". Zeszyty Naukowe AGH "Inżynieria Środowiska", 3, 217-227, Kraków.
 
21.
Wójcik J., Krzaklewski W., 2007 - Akumulacja materii organicznej w inicjalnych glebach na zwałowisku zewnętrznym kopalni węgla brunatnego "Adamów". Roczniki Gleboznawcze, t. LVIII, nr 3/4, 151-159.
 
22.
Wysocki W., 1988 - Metody rekultywacji dla intensywnego zagospodarowania terenów pogórniczych. Dziś i jutro rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórniczych. Zeszyty naukowe AGH w Krakowie. Sozologia i Sozotechnika z. 26, 219-229.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top