The prognosis of a basin's water quality in conditions of liquidating Piaseczno after-exploitation excavation
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(2):117-130
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 1980 finally were finished mine works in sulphur mine's excavation in Piaseczno. Liquidating works program sets up to come into existence water reservoir with recreation functions instead of the exposure. To ensure good water quality in it is provided to make a layer in exposure to isolate Quaternary multiaquifer formation from Tertiary. It will limit the influence of Tertiary groundwater pollution to chemical composition of reservoir's waters. The prognosis of water quality changes in Piaseczno reservoir was based on simulation research results made on hydrogeological model of sulphur deposit in Tarnobrzeg region. Calculation realisation required definition of discharges and identicatory ions concentration in groundwater flow or other resources recharging water reservoir. To elaborate reservoir's hydrogeochemical balance in initial conditions (at the end of 1996) and prognosis (after excavation liquidating termination in Piaseczno) as identicatory ions were accepted chlorides and sulphates. The prognosis variant was realised under condition that in afterexploitation excavation in Machów also a water reservoir would be created. Both in actual and in prognosis conditions the largest pollution charge is carrying by groundwater flow coming from in- and outterior repository's side. For initial state chloride ion concentration in this flow waters reach 47% of their total concentration bringing into reservoir from all sources. In flow from side of repository is carrying also a greater part of sulphates making about 76% their global concentration. In conditions of destination working of reservoir the water quality will improve. Chlorides concentration will reduce about 17% and sulphates about 11%. Prognosed on the ground of contents of two hydrogeochemical identicators calculations qualify futures reservoirs waters to I grade of inland surface waters quality considering chlorides concentration. However, prognosed sulphates concentration exceed over two times norms of this identicator for III grade of water quality. Main source of reservoirs' waters pollution will be as for initial conditions flow of groundwater from in- and outterior repository area. Flow limiting from this direction significantely and profitably will have an effect on chemism in the reservoir.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognoza zmian jakości wód zbiornikowych w warunkach likwidacji wyrobiska poeksploatacyjnego Piaseczno
hydrologia, zbiornik wodny, siarka, bilans hydrogeochemiczny
W 1980 roku ostatecznie zakończono roboty górnicze w wyrobisku kopalni siarki Piaseczno. Program prac likwidacyjnych zakłada powstanie w miejscu odkrywki zbiornika wodnego o charakterze rekreacyjnym. Dla zapewnienia w nim wód dobrej jakości przewiduje się wykonanie w odkrywce warstwy izolującej piętro wodonośne czwartorzędowe od trzeciorzędowego. Ograniczy ona oddziaływanie zanieczyszczonych wód trzeciorzędowych na skład chemiczny wód w zbiorniku. Prognozowanie zmian jakości wód w zbiorniku Piaseczno oparto na wynikach badań symulacyjnych wykonanych na modelu hydrogeologicznym obszaru tarnobrzeskich złóż siarki. Wykonanie obliczeń wymagało określenia wydatków strumieni filtracyjnych bądź innych źródeł zasilających zbionik wodny wraz z określeniem w nich koncentracji jonów wskaźnikowych. Do opracowania bilansu hydrogeochemicznego zbiornika w warunkach wyjściowych (przyjętych na koniec 1996 r.) i prognozowanych (po zakończeniu likwidacji wyrobiska w Piasecznie) przyjęto jako jony wskaźnikowe chlorki i siarczany. Wariant prognozowany został zrealizowany przy założeniu, że w wyrobisku poeksploatacyjnym Machów również zostanie utworzony zbiornik wodny. Zarówno w warunkach aktualnych, jak i prognozowanych największy ładunek zanieczyszczeń wnoszony jest przez strumień filtracyjny napływający od strony składowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Dla stanu wyjściowego, stężenie jonu chlorkowego w wodach tego strumienia stanowi ponad 47% całkowitej jego koncentracji wnoszonej do zbiornika ze wszystkich źródeł. W wodach dopływających od strony składowisk wnoszona jest również większa część siarczanów, stanowiąca około 76% ich całkowitej koncentracji. W warunkach docelowego funkcjonowania zbiornika jakość wód ulegnie poprawie. Koncentracja chlorków zmniejszy się o około 17%, siarczanów zaś o około 11%. Prognozowane na podstawie obliczeń bilansowych zawartości dwóch wskaźników hydrogeochemicznych kwalifikują wody przyszłego zbiornika do I klasy czystości śródlądowych wód powierzchniowych ze względu na zawartość chlorków, prognozowana zawartość siarczanów natomiast przekracza ponad dwukrotnie normy tego wskaźnika dla III klasy czystości. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód zbiornikowych będą, podobnie jak dla stanu wyjściowego, wody podziemne napływające z obszaru składowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Ograniczenie dopływu z tego kierunku w znaczący i korzystny sposób wpłynęłoby na chemizm wód w zbiorniku.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top