Model research for inundated endangered area in the region of Tarnobrzeg
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(2):99-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A difficulty with sulphur sale on the world markets caused a necessity of sulphur stip mines liquidating in the region of Tarnobrzeg. It appeared that the last year's problem was carrying out a safe liquidating of old mine excavations not to endanger natural environment. The aim of liquidating works to cease excavation dewatering and creating in theirs extent water reservoirs with a recreation function. Complicated hydrogeological and technical-exploitational conditions were the reason for which the prognostic of water ratio changes was based on regional hydrogeological model research. That was the only way to reliably show the consequence that for water and ground environment will entail turn off deposit's dewatering systems. Unfortunately, return to conditions nearing to primary creates the threat of inundated area. This phenomenon could be connected with hydrogeological building damages. This endanger mainly refers to area situated on the left the Vistula River's bank, in the region of former mine Piaseczno. Significant part in reduction of unfavourable hydrogeological changes could take good planned system of dewatering ditches. Their efficiency of work, tested in model research, is dependent on water table's head in Piaseczno reservoir. Designed dewatering system for basic and detailed net should ensure the security of apartment and farm buildings and also should take into consideration water needs issued from the future farmer and recreational land development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Badania modelowe dla obszaru zagrożonego podtopieniem w rejonie Tarnobrzega
hydrogeologia, skutki likwidacji kopalń odkrywkowych, obliczenia prognostyczne
Trudności ze zbytem siarki na rynkach światowych spowodowały konieczność likwidacji odkrywkowych kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega. Problemem ostatnich lat okazało się przeprowadzenie bezpiecznej likwidacji dawnych wyrobisk górniczych, w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. Prace likwidacyjne mają doprowadzić do zaprzestania odwadniania odkrywek i utworzenia w ich obrębie zbiorników wodnych o charakterze rekreacyjnym. Złożone uwarunkowania hydrogeologiczne i techniczno-eksploatacyjne były przyczyną, dla której prognoza zmian stosunków wodnych została oparta na badaniach wykonanych na regionalnym modelu hydrogeologicznym. Tylko w ten sposób można było wiarygodnie przedstawić skutki, jakie dla środowiska wodno-gruntowego spowoduje wyłączenie systemów odwadniania złoża. Niestety, powrót do warunków zbliżonych do pierwotnych stwarza zagrożenie w postaci podtopienia terenów. Zjawisku temu towarzyszyć mogą szkody budowlane typu hydrogeologicznego. Zagrożenie to dotyczy zwłaszcza obszarów położonych na lewym brzegu Wisły, w rejonie byłej kopalni Piaseczno. Znaczącą rolę w ograniczeniu niekorzystnych zmian hydrogeologicznych może odegrać dobrze zaprojektowany system rowów odwadniających. Skuteczność jego działania, sprawdzona w badaniach modelowych, zależy od wysokości lustra wody w zbiorniku Piaseczno. Projektowany system drenażowy dla sieci podstawowej i szczegółowej powinien zapewnić bezpieczeństwo budynkom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym oraz uwzględniać potrzeby wodne wynikające z przyszłego rolniczego lub rekreacyjnego zagospodarowania terenów.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top