Determining of water hazard zones for mining exploitation planned in the vicinity of reservoirs in abandoned mines
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(3):203-215
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the article there were presented the changes of water hazard state in coal mines during last several years. On the basis of recognition of conditions of conducted and planned mining exploitation there was presented the example of water hazard assessment for mining exploitation planned near abandoned flooded mines. On the example of planned mining exploitation in the conditions existing in the Upper Silesian Coal Basin there was also presented the methodology of safety zones determining in active mines separating them from water reservoirs with their capacities up to millions of cubic meters of water.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wyznaczanie stref zagrożenia wodnego dla eksploatacji górniczej projektowanej w pobliżu zbiorników w zlikwidowanych kopalniach
bezpieczeństwo, górnictwo, hydrogeologia, zagrożenie wodne, kopalnia, zbiornik wodny
Przedstawiono zmiany stanu zagrożeń wodnych w kopalniach węgla kamiennego w okresie ostatnich kilkunastu lat. W oparciu o rozpoznanie warunków prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej przedstawiono przykład oceny zagrożenia wodnego dla eksploatacji górniczej planowanej w pobliżu zatopionych kopalń zlikwidowanych. Na przykładzie projektowanej eksploatacji górniczej w warunkach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zaproponowano metodykę wyznaczania stref bezpieczeństwa w kopalni czynnej od zbiorników wodnych o pojemności liczonej w milionach metrów sześciennych wody.
 
REFERENCES (12)
1.
Bukowska M. (ed.), 2009 - Kompleksowa metoda oceny skłonności do tąpań górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Wydawnictwo GIG, Katowice.
 
2.
Bukowski P., 2006 - Zawodnienie powierzchni terenu spowodowane działalnością górniczą prowadzoną w GZW w okresie od rozwoju górnictwa lat 70. i 80. XX wieku do okresu restrukturyzacji kopalń. Przegląd Górniczy nr 5, Katowice, pp. 15-24.
 
3.
Bukowski P., 2007 - Prognozowanie zatapiania wyrobisk górniczych w regulacjach prawa. Prace Naukowe GIG. Kwartalnik "Górnictwo i środowisko", No III/2007. Special Edition. Wydawnictwo GIG, Katowice, pp. 113-126.
 
4.
Bukowski P., Bukowska M., Haładus A., 2005 - Charakterystyka zagrożeń wodnych w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w związku z restrukturyzacją przemysłu węglowego. Materiały IX Warsztatów Górniczych 2005 from the cycle: "Zagrożenia naturalne w górnictwie" Kazimierz Dln. 20-22.06.2005. Seria Sympozja i Konferencje nr 65, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, pp. 209-221.
 
5.
Jureczka J., Galos K., 2008 - Ochrona zasobów złóż węgla kamiennego kopalń likwidowanych w procesie restrukturyzacji w Polsce - regulacje prawne a rzeczywistość. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4/4, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 117-128.
 
6.
Kulczycki Z., Sowa A., 2008 - Struktura i zagospodarowanie zasobów węgla kamiennego w Polsce. Gospodarka Surowcami Mineralnymi t. 24, z. 4/4, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków, s. 220-234.
 
7.
Konstantynowicz E., Bromek T., Piłat T., Posyłek E., Rogoż M., 1974 - Wyznaczanie filarów bezpieczeństwa dla ograniczenia zagrożenia wodnego w kopalniach węgla kamiennego. Prace GIG, Komunikat nr 615, Katowice.
 
8.
Kowalski A., 1985 - Zmienność parametru zasięgu wpływów głównych w górotworze. Ochrona Terenów Górniczych No 72/2.
 
9.
Kubica J., Bukowski P., Gzyl G., 2008 - Delimiting of safety pillars to separate multi-layer thick-seam mining systems from an aquifer in adjacent flooded mine. In: Mine water and Environment. Proceedings of the 10th IMWA Congress. 2-5 June 2008, Karlovy Vary, Czech Republic. Published by VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology, pp. 23-26.
 
10.
Rogoż M., Bukowski P., Górka G., Posyłek E., Solik-Heliasz E., Staszewski B., 1995 - Wpływ likwidacji kopalni na warunki wodne w górotworze i na powierzchni. Prace GIG, Komunikat nr 805, Katowice.
 
11.
Rogoż M., 2004 -Hydrogeologia górnicza z podstawami hydrogeologii ogólnej. Wydawnictwo GIG, Katowice.
 
12.
Tor A., Jakubów A., Tobiczyk S., 2008 - Zagrożenia powstałe w wyniku uszkodzenia lunety wentylacyjnej szybu V w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK "Pniówek" w Pawłowicach. Kopaliny nr 2 (71), ISSN 1730-7848. Drekop, Wrocław, pp. 47-56.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top