Effective water management in the post mining areas of the Tarnobrzeg Native Sulphur District
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(2):27-37
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The closure of mines in the Tarnobrzeg Native Sulphur District required the solution of numerous problems concerning the new water management in the areas surrounding both the open pits and the fields mined with the underground melting method. The lack of precise documentation of pre-mining aquatic environment along with an inadequate application of hydrogeological prognoses resulted in significant difficulties and additionally rised the high closure costs of mining enteprises. The designed drainage of post-mining areas and the control of its current efficiency, the prognosed changes in groundwater table position within water horizons and the volumes of groundwater flows were studied with the numeric model of filtration area. The overextended period of mine closure in the district is a negative feature and illustrates difficulties which arise due to the lack of compulsory decisions concerning the methods and conditions of land reclamation, and due to insufficient financing.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Racjonalna gospodarka wodna na terenach pogórniczych Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego
hydrogeologia, gospodarka wodna, likwidacja kopalń
Likwidacja zakładów górniczych na obszarze Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego wymagała rozwiązania szeregu zagadnień związanych z ukształtowaniem nowej gospodarki wodnej. Dotyczyła ona zarówno terenów położonych wokół dwóch kopań odkrywkowych, jak i byłych pól górniczych kopalni otworowej. Brak jednoznacznej, przedeksploatacyjnej dokumentacji stosunków wodnych oraz niedostateczne wykorzystanie prognoz hydrogeologicznych spowodowało określone trudności i zwiększyło koszty likwidacji tak dużych przedsiębiorstw górniczych. Założenia i bieżąca kontrola skuteczności odwadniania terenów pogórniczych, prognozowanych zmian położenia zwierciadła wody w piętrach wodonośnych oraz wielkości przepływów wód podziemnych były treścią badań wykonanych na numerycznym modelu obszaru filtracji. Przedłużający się okres likwidacji wyrobisk pogórniczych siarki jest negatywnym przykładem trudności, jakie występują w przypadku braku wiążących decyzji dotyczących sposobu i warunków prowadzenia prac likwidacyjnych i niezabezpieczenia dostatecznych środków finansowych na ten cel.
 
REFERENCES (11)
1.
Gołda T., Haładus A., Kulma R., 2005a - Geosozologiczne skutki likwidacji kopalń siarki w rejonie Tarnobrzega. Wyd. AGH, Inżyniera Środowiska T.. 10, z. 1, Kraków.
 
2.
Gołda T., Haładus A., Kulma R., 2005b - Geosozologiczne skutki likwidacji Kopalni Siarki Piaseczno. Współczesne Problemy Hydrogeologii t. XII, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
3.
Skawina T., Trafas M., Gołda T., 1972 - Problemy rekultywacji terenów pogórniczych Kopalni Siarki "Jeziórko". Ochrona Terenów Górniczych nr 20, Katowice.
 
4.
Gołda T., Gruszczyński S., 1977 - Założenia wstępne wielkoobszarowej rekultywacji gruntów przekształconych w wyniku otworowej eksploatacji siarki w Kopalni "Jeziórko". Zeszyty Naukowe AGH nr 670, Sozologia i Sozotechnika, z. 13, Kraków .
 
5.
Uberman R., Gołda T., Gorylewski E., 1994 - Problemy likwidacji kopalń i rekultywacji terenów pogórniczych w górnictwie siarki. Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej: Współczesne problemy ochrony środowiska w górnictwie, Krynica.
 
6.
Gołda T., 1995 - Zmiany i rekultywacja środowiska glebowo-wodnego w górnictwie otworowym siarki. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 418, cz. II. Środowisko glebowe - Degradacja i zagospodarowanie. PAN, Warszawa.
 
7.
Gołda T., 2003 - Uwarunkowania prac rekultywacyjnych w kopalni siarki "Jeziórko" w wyniku wywołanych przekształceń w środowisku glebowo-wodnym - próba syntetycznej oceny. Wyd. AGH. Inżyniera Środowiska T. 8, z. 1, Kraków .
 
8.
Haładus A., Kulma R., Burchard L., 1997 - Metodyka określania bezpiecznej miąższości warstwy nadkładowej przykrywającej niezlikwidowane otwory studzienne. Gospodarka SurowcamiMineralnymi T. 13, z. 3, Kraków.
 
9.
Haładus A., Kulma R., Burchard L., 2003 - Prognozy hydrogeologiczne przebiegu likwidacji Kopalni Siarki Machów. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 19, z. 3, Kraków.
 
10.
Kulma R., Szczepañska J., Haładus A., Gołda T., Kania J., Burchard T., Pantula Z., 2004 - Stosunki wodne na rekultywowanych terenach pogórniczych Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego - stan aktualny i prognoza długoterminowa. Projekt badawczy KBN nr 8 T12A 05321. Arch. ZHiOW AGH, Kraków.
 
11.
Kulma R., Haładus A., 2004 - Wpływ likwidacji otworowej kopalni siarki Jeziorko na stosunki wodne. Gospodarka Surowcami Mineralnymi T. 20, z. 3, Kraków.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top