The statement of the presidium of the Polish Academy of Sciences concerning natural gas in shales (shale gas)
 
 
 
More details
Hide details
1
Prezes Polskiej Akademii Nauk
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2014;30(2):5-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The statement presented from the Presidium of the Polish Academy of Sciences, related to natural gas in shale strata (so-called shale gas), was adopted on the 11th of March, 2014. The statement was prepared on the basis of partial reports from the appropriate Committees of the Polish Academy of Sciences. It presents a concise assessment of the current state of the exploration of shale gas, the state of recognition of its resources, as well as selected environmental and economic aspects related to the potential development of shale gas resources in Poland. The statement also presents the opinion of the Polish Academy of Sciences on the scope of necessary scientific and R&D works and their organization, which should aid in the prospecting and exploration of deposits of shale gas, as well as their potential future development.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk dotyczące gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych (tzw. „gazu łupkowego”)
gaz ziemny, gaz z łupków, Polska Akademia Nauk
Przedstawiono stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk dotyczące gazu ziemnego znajdującego się w warstwach łupkowych (tzw. gazu łupkowego), uchwalone w dniu 11.03.2014 r. Stanowisko zostało przygotowane na podstawie raportów cząstkowych odpowiednich Komitetów Polskiej Akademii Nauk. Przedstawia ono ocenę obecnego stanu poszukiwań złóż takiego gazu, dotychczasowego stanu rozpoznania jego zasobów, a także wybranych aspektów środowiskowych i ekonomicznych związanych z potencjalnym zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego z formacji łupkowych w Polsce. Stanowisko prezentuje także opinię Polskiej Akademii Nauk na temat koniecznych badań naukowych i badawczo-rozwojowych, ich organizacji wspomagających poszukiwanie i rozpoznawanie złóż takiego gazu oraz potencjalne przyszłe zagospodarowanie takich złóż.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top