Water quality hazard in the main groundwater basin (MGBW) 452 Chrzanów by leachate from industrial waste site Trzebinia-Górka (Chrzanów area, south Poland)
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(2):105-115
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Analysis of the influence industrial waste site "Górka" on the groundwater quality in the disposal vicinity has been delineated. Pollutants from leaching of the industrial waste flow within natural joints and fissures and also artificial underground workings. Movement of the extremely alkaline solutes causes pollution of the groundwater in the Jurassic and Triassic aquifer. Progression of the leachate migration is potentialy dangerous for water quality in Main Groundwater Basin (MGWB) 452 Chrzanów.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zagrożenie jakości wód podziemnych w zbiorniku GZWP 452 (Chrzanów) odciekami ze składowiska odpadów "Górka" w Trzebini
ogniska zanieczyszczeń wód podziemnych, odpady przemysłowe, składowiska, główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), rejon trzebińsko-chrzanowski
W pracy przedstawiono analizę wpływu składowiska odpadów ZSO "Górka" na jakość wód podziemnych w jego otoczeniu. Silnie zasadowe odcieki powstające wskutek ługowania masy składowanych odpadów przemieszczają się w środowisku wodnym wykorzystując naturalne systemy spękań i szczelin oraz sieć starych wyrobisk górniczych. Proces ten prowadzi do zanieczyszczenia wód podziemnych jurajskiego i triasowego piętra wodonośnego. Dalszy postęp migracji zanieczyszczeń stanowi potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych w obrębie GZWP 452 - Chrzanów.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top