Characterization of dependence between chemical coposition and selected geochemical indexes in roof rocks as potential mining wastes from some poruba beds of the Upper Silesian Coal Basin
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(3):77–93
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The following were investigated: chemical and mineralogical composition, as well as contents of trace elements in the roof rocks of the 610 and 620 coal seams. The geochemical conditions of the sedimentation environment were described. It was done on the base of pH and Eh measurements, contents of boron and chlorine and localization of sea horizons which were placed above coal seams roofs. The prediction of trace elements contents from mining wastes was also done. The results of investigations and correlation between chemical components and trace elements contents, indicated different geochemical conditions of the sedimentation environment of the roof rocks. Geochemical conditions influenced the amount of harmfull elements in investigated rocks which are assumed to be potential mining wastes.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Próba określenia zależności pomiędzy składem chemicznym i wybranymi wskaźnikami geochemicznymi w skałach stropowych jako potencjalnych odpadach pogórniczych z niektórych pokładów warstw porębskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
pokłady węgla, skały stropowe, odpady pogórnicze, pierwiastki śladowe, środowisko geochemiczne
Zbadano skład chemiczny, mineralny oraz skład i zawartość pierwiastków śladowych w skałach stropowych pokładów węgla 610 i 620 GZW. Scharakteryzowano warunki geochemiczne środowiska sedymentacji skał stropowych wykorzystując do tego celu wyniki oznaczeń pH i Eh, zawartość boru i chloru oraz położenie horyzontów morskich powyżej stropów pokładów. Starano się także prognozować skład pierwiastków śladowych w odpadach pogórniczych. Uzyskane wyniki badań oraz wyniki korelacji pomiędzy zawartością składników chemicznych a pierwiastków śladowych wykazały odmienne warunki geochemiczne środowiska sedymentacji skał stropowych pokładów 610 i 620. Miały one wpływ na koncentrację szkodliwych pierwiastków w badanych skałach stanowiących potencjalne odpady pogórnicze.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953