The role of mineral matter in the concentration of phosphorus in bituminous coal seams from the Lublin Formation in the Lublin Coal Basin in Poland
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Śląski
 
 
Submission date: 2018-01-14
 
 
Final revision date: 2018-06-13
 
 
Acceptance date: 2018-09-06
 
 
Publication date: 2018-09-06
 
 
Corresponding author
Henryk Ryszard Parzentny   

Uniwersytet Śląski, ul. Kijowska 49/55, 40-754 Katowice, Poland
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2018;34(3):53-70
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The study included bituminous coal seams (30 samples coal from the Bogdanka and Chełm deposits) of the Lublin Formation, the most coal-bearing strata in the best developed and recognized in terms of mining parts of the Lublin Coal Basin in Poland. High phosphorus concentrations in coal of the Lublin Formation were found (1375 g/Mg) as well as P2O5 in coal ash (2.267 wt%). The phosphorus contents in coal and coal ash from the 385 and 391 coal seams in the area of the Lubelski Coal Bogdanka Mine and in the area of its SE neighbor is the highest (max. 2.644 wt. % in coal and 6.055 wt. % of P2O5 in coal ash). It has been shown that mineral matter effectively affects phosphorus contents in coal and coal ash. At the same time, phosphate minerals (probably apatite and crandallite) present in kaolinite aggregates of tonsteins contain the most of phosphorus and have the greatest impact on the average P content in the 382, 385, 387, and 391. The secondary source of phosphorus in these coal seams and main source of phosphorus in these coal deposits that do not contain mineral matter of pyroclastic origin (378, 389, 394) may be clay minerals, which absorbed phosphorus compounds derived from organic matter released during coalification. Phosphorus-rich ash from the combustion of the Lublin Formation coal tend to be environmentally beneficial to the environment and also useful for improving the soil quality. Due to the low degree of coalification and high content of phosphorus in coal, this coals of little use for coking.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
ROLA SUBSTANCJI MINERALNEJ W KONCENTROWANIU FOSFORU W POKŁADACH WĘGLA KAMIENNEGO Z FORMACJI LUBLINA W LUBELSKIM ZAGŁĘBIU WĘGLOWYM W POLSCE
fosfor, pokłady węgla, Lubelskie Zagłębie Węglowe
Badaniami objęto pokłady węgla kamiennego (30 próbek ze złoża Bogdanka i złoża Chełm) z formacji Lublina, najbardziej węglonośnej i najlepiej pod względem górniczym rozpoznanej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW). Stwierdzono dużą zawartość fosforu w węglu (1375 g/Mg) i P2O5 w popiele węgla (2.267 % wag.). Zawartość fosforu w węglu i w popiele węgla z pokładu 385 i 391 w rejonie kopalni „Lubelski Węgiel Bogdanka” i w obszarze z nią sąsiadującym od południowo-wschodniej strony jest najwyższa (max. 2.644 % w węglu i 6.055 % P2O5 w popiele węgla). Wykazano decydujący wpływ materii mineralnej, na zawartość fosforu w węglu z formacji Lublina i w popiele węgla. Przy czym, minerały fosforanowe (prawdopodobnie apatyt i crandallit) obecne w agregatach kaolinitu w tonsteinach zawierają najwięcej fosforu i mają największy wpływ na średnią zawartość fosforu w węglu z pokładów 382, 385, 387 i 391. Drugorzędnym źródłem fosforu w węglu wymienionych pokładów oraz głównym źródłem fosforu w węglu z pokładów nie zawierających materii mineralnej pochodzenia piroklastycznego (378, 389, 394) są prawdopodobnie minerały ilaste, które zaabsorbowały związki fosforu pochodzące z materii organicznej, uwolnione w czasie uwęglania substancji roślinnej. Bogate w fosfor popioły pochodzące ze spalania węgla z formacji Lublina wydają się być ekologicznie korzystne dla środowiska i jednocześnie przydatne do poprawy jakości gleb. Ze względu na niski stopień uwęglenia i dużą zawartość fosforu w węglu, węgiel ten jest mało przydatny do koksowania.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top