Application of the Monte Carlo simulation as a decision tool in the development of the new areas of Rudna copper mine
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):175-183
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The estimation of potential operating profit for the perspective areas of the Rudna mine was made using the Monte Carlo simulation. Wide range of market and technological considered factors variability, allows to undertake decisions based on more complete information model. Obtained results can be applied as decision tool for choosing mining divisions to exploitation based on economics criteria as well for ordering the divisions according to the operating profit. Results of the Monte Carlo simulation must be confronted with technological and safety conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zastosowanie metody Monte Carlo w procesie decyzyjnym zagospodarowania perspektywicznych rejonów kopalni Rudna
symulacja, analiza Monte Carlo, rozkład zmiennej, zysk operacyjny
W artykule dokonano oceny potencjalnego zysku operacyjnego perspektywicznych rejonów kopalni Rudna wykorzystując symulację Monte Carlo. Analiza MC poprzez uwzględnienie w swej strukturze szerokiego zakresu zmian zarówno czynników rynkowych jak i technologicznych, pozwala na podejmowanie decyzji na bardziej kompletnym modelu informacji. Rezultaty przeprowadzonej analizy mogą być podstawą decyzji, które oddziały i w jakiej kolejności oddziały należy eksploatować. Uzyskane wyniki muszą być jednakże konfrontowane z możliwościami technologicznymi eksploatacji i względami bezpieczeństwa.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top