Importance of option value in mineral project evaluation
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(Zeszyt specjalny 1):185–192
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Discounted cash flow analysis (DCF) is worldwide used tool of mineral projects evaluation. Practice shows, however, that the values calculated by this technique are usually lower than their market prices. This drawback of DCF analysis is partially compensated by a real option pricing method popularized in last years. Real option pricing research shows that this methodology always provides with higher values than DCF technique. It is also interesing that this difference is, in same cases, essential, in other it is less important. For this reason, even though it gives better results, it should be considered, whether the use of this methodology is worthwhile,due to its laborious and time-consuming procedure. With regards to the above the paper presents suggestions, which method is appropriate for given circumstances.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Rola wartości opcji w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych
górnicze projekty inwestycyjne, ocena ekonomiczna, opcje realne
Powszechnie stosowanym narzędziem oceny ekonomicznej zagospodarowania i eksploatacji zasobów złóż surowców mineralnych w górnictwie światowym jest analiza zdyskontowanych sald pieniężnych. W praktyce okazuje się jednak, że wartości zasobów złóż wycenione za pomocą tej metody są zazwyczaj niższe od ich późniejszych wartości rynkowych. Wadę tę rekompensuje częściowo popularyzowana w ostatnich latach metoda wyceny opcji realnych. Badania wskazują, że stosując tę technikę otrzymuje się wartości zawsze wyższe od wartości uzyskiwanych z analizy zdyskontowanych sald pieniężnych. Interesujące jest, że w pewnych przypadkach różnica ta ma istotne znaczenie, a w innych - mniejsze. Dlatego też, pomimo iż wydawałoby się, że do oceny ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych powinno się stosować metodę wyceny opcji realnych należy się jednak zastanowić, czy zawsze ma to sens - choć metoda ta jest z pewnością narzędziem lepszym i dokładniejszym to jednak stosowanie jej wiąże się z dużym nakładem pracy. Stąd artykuł przedstawia sugestie, kiedy i którą technikę stosować.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953