ORIGINAL PAPER
Risk insurance fund for geothermal energy projects in selected european countries – operational and financial simulation
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
2
Geothermal Express Ltd, 1223, Hant Str. 26/B, Budapest, Hungary
 
3
Center for Renewable Energy Sources and Saving, 19th km Marathonos Av., Pikermi 19009, Greece
 
4
GEODEEP, 77 Rue C. Bernard, 75005 Paris, France
 
 
Submission date: 2021-07-23
 
 
Final revision date: 2021-08-03
 
 
Acceptance date: 2021-08-30
 
 
Publication date: 2021-09-22
 
 
Corresponding author
Beata Kępińska   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(3):139-158
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The insurance funds belong to efficient measures mitigating risks in geothermal projects, including resource risk. They already exist in some European countries, e.g., France, the Netherlands, Turkey. Recently, the proposals of establishing such funds were elaborated for three countries: Greece, Hungary, and Poland within the framework of the EU-funded project “Developing geothermal and renewable energy projects by mitigating their risks”, GEORISK (www.georisk-project.eu). A 10 year operational and financial simulation of the proposed public insurance funds was conducted to prove their sustainability in each of three listed states. It started with the determination of the country-specific premises. The numbers of projects in the next 10 years possible to be covered by funds were assumed by the authors on the bases of realistic estimations. The initial capital, the fixed costs, the costs of the project evaluation, the premium fees paid by the investors, the payment for the unsuccessful projects altogether were taken into account. The first draft simulation was done with the exact Hungarian assumptions and inputs of fixed costs and also with average project data, thus making it appropriate to perform sensitivity analyses on: insurance premiums, success rates and the risk coverages. Then, complete simulations were made for three listed countries. The results of the simulation show that a resource risk insurance fund can be a sustainable and an effective measure to support geothermal energy sector development. During the planning of a new fund, it is important to make use of long experiences both of the former and existing funds.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Fundusz ubezpieczenia od ryzyka w projektach geotermalnych – symulacja operacyjna i finansowa działania w wybranych krajach europejskich
zasoby geotermalne, projekty geotermalne, ryzyko, fundusz ubezpieczenia, symulacja
Fundusze ubezpieczenia należą do skutecznych form łagodzenia ryzyka w projektach geotermalnych, w tym ryzyka zasobowego. Funkcjonują one już w niektórych krajach europejskich, np. we Francji, Holandii, Turcji. Ostatnio opracowano propozycje ich utworzenia dla trzech krajów: Grecji, Węgier i Polski, w ramach projektu finansowanego przez UE „Rozwój projektów z zakresu energii geotermalnej i odnawialnych źródeł poprzez łagodzenie ich ryzyk”, GEORISK (www.georisk-project.eu). Dla każdego z podanych krajów wykonano symulację 10 lat funkcjonowania operacyjnego i finansowego proponowanego publicznego funduszu ubezpieczeniowego, aby udowodnić ich zrównoważony charakter. Symulację rozpoczęto od przyjęcia założeń uwzględniających specyfikę poszczególnych krajów. Liczbę projektów możliwych do objęcia funduszami w trakcie 10 lat przyjęto według realistycznych szacunków dla każdego z krajów. Symulację wykonano z uwzględnieniem kapitału początkowego, kosztów stałych, kosztów oceny projektów zgłaszanych do ubezpieczenia, składek ubezpieczeniowych, wypłat za nieudane projekty. Pierwszą roboczą symulację wykonano dla Węgier według rzeczywistych proponowanych założeń i danych wejściowych odnośnie do kosztów stałych, a także uśrednionych założonych danych. Wykonano analizy wrażliwości dotyczących składki ubezpieczeniowej, wskaźnika sukcesu i stopnia pokrycia ryzyka. Następnie wykonano pełne symulacje dla trzech podanych krajów. Wyniki symulacji wskazują, że ​​fundusz ubezpieczenia od ryzyka zasobowego może być zrównoważoną i skuteczną formą wspierania rozwoju energetyki geotermalnej. Przy planowaniu nowego funduszu ważne jest korzystanie z wieloletnich doświadczeń funduszy, które funkcjonowały w przeszłości, i tych, które działają obecnie.
 
REFERENCES (13)
1.
Boissavy, C. 2017. The successful geothermal risk mitigation system in France from 1980 to 2015. European Geologist Magazine. Geothermal – The Energy of the Future. Science & Technology. [Online] https://titra24.com/old/8/scie... [Accessed: 2021-07-04].
 
2.
Boissavy, C. and Grière, O. 2017. The history and detailed results for the short and long term guarantee system for geothermal heating operations using deep aquifers set up in France in the early 1980’s. Report ADEME, March 2017. AFGP Archive.
 
3.
Dumas et al. 2019 – Dumas, P., Garabetian, T., Le Guénan, T., Kępińska, B., Kasztelewicz, A., Karytsas, S., Siddiqi, G., Lupi, N., Seyidov, F., Nador, A., Kaufhold, J., Boissavy, C., Yildirim, C., Bozkurt, C., Kujbus, A., Spyridonos, E., Oztekin, R. and Link, K. 2019. Risk mitigation and insurance schemes adapted to geothermal market maturity: the right cheme for my market. Proceedings, European Geothermal Congress 2019. The Hague, The Netherlands. [Online] https://www.researchgate.net/p... [Accessed: 2021-07-04].
 
4.
Dziadzio et al. 2020 – Dziadzio, P., Maj, J., Jerzak, M., Ofiara K., Bąk, D. and Kuś, B. 2020. Geothermal energyin Poland : development stimulated by the geological subfund of the National Fund for Environmental Protection and Water Management (Geotermia w Polsce: rozwój stymulowany przez środki subfunduszu geologicznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Przegląd Geologiczny 68(3), pp. 151–155 (in Polish).
 
5.
Heijnen et al. 2015 – Heijnen, L., Rijkers, R. and Gussinklo, O.R. 2015. Management of geological and drilling risks of geothermal projects in the Netherlands. Proceedings World Geothermal Congress 2015, Melbourne, Australia, 19–25 April 2015.
 
6.
Karytsas et al. 2019 – Karytsas, S., Polyzou, O. and Karytsas, C. 2019. Social aspects of geothermal energy in Greece. Geothermal Energy and Society, pp. 123–144. Springer, Cham.
 
7.
Kępińska et al. 2021 – Kępińska, B., Kasztelewicz, A. and Miecznik, M. 2021. Updated version mounted. Activities for geothermal risk insurance fund projects in Poland (Zaktualizowana propozycja końcowa. Działania dla ustanowienia w Polsce funduszu ubezpieczenia od ryzyka w projektach geotermalnych). Materiały na Warsztaty krajowe w Polsce. Runda 3. 24.02.2021. WP4.2. Projekt GEORISK (in Polish). Arch. GEORISK project.
 
8.
Mendrinos et al. 2010 – Mendrinos, D., Choropanitis, I., Polyzou, O. and Karytsas, C. 2010. Exploring for geothermal resources in Greece. Geothermics 39(1), pp. 124–137. 2020 EGEC Geothermal Market Report. Key findings. [Online] www.egec.org [Accessed: 2021-07-04].
 
9.
2020 EGEC Geothermal Market Report. 2021. [Online] www.egec.org [Accessed: 2021-07-04].
 
10.
[Online] www.egec.org [Accessed: 2021-07-04].
 
11.
[Online] www.egec.org/policy-documents/joint-letter-for-an-eu-wide-renewable-risk-mitigation-scheme.
 
12.
[Online] www.georisk-project.eu [Accessed: 2021-07-04].
 
13.
[Online] www.nfosigw.gov.pl [Accessed: 2021-07-04].
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top