Clays of Wierzbka I deposit (northern margin of Holy Cross Mountains) for the production of clinker tiles
,
 
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
2
Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(1):89-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents results of research on the assessment of the suitability of the Wierzbka I Triassic clay raw materials, which are part of the Wierzbka deposit near Suchedniów, for the production of clinker tiles obtained by pressing. Red colour clays are often used in the production technology of clinker tiles. The high content of Fe2O3 in the composition of red clays promotes the sintering process and affects the colour of the resulting material, a typical characteristic of clinker materials. The raw materials used in this technology should have good sinterability, which guarantees a material with low water absorption, high chemical resistance and mechanical strength. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Surowiec ilasty ze złoża Wierzbka I (północne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) do produkcji płytek klinkierowych
surowiec ceramiczny, Góry Świętokrzyskie, płytka klinkierowa, analiza technologiczna
W pracy przestawiono wyniki badań triasowych surowców ilastych Wierzbka I, będących częścią złoża Wierzbka z okolic Suchedniowa, do produkcji płytek klinkierowych metodą prasowania. W technologii produkcji płytek klinkierowych wykorzystuje się głównie surowce ilaste o zabarwieniu ceglastym, zawierające w swoim składzie Fe2O3, sprzyjający procesom spiekania i silnie wpływający na barwę otrzymanego tworzywa, charakterystycznego dla typowych tworzyw klinkierowych. Surowce stosowane w tej technologii powinny charakteryzować się dobrą spiekalnością, co gwarantuje uzyskanie tworzywa o niskiej nasiąkliwości, wysokiej odporności chemicznej i wytrzymałości mechanicznej. [...]
 
REFERENCES (8)
1.
Barczuk, A. 1979. Studium petrograficzne utworów pstrego piaskowca w północno-wschodnim obrzeżeniu Gór świętokrzyskich. Archiwum Mineralogiczne 35(2), s. 87–155.
 
2.
Brindley, G.W. i Brown, G. 1980. Crystal structures of clay minerals and their X-ray identification. Mineralogical Society. Londyn.
 
3.
Dokumentacja geologiczna. Dokumentacja geologiczna w kat. C1 złoża triasowych surowców ilastych „Wierzbka 1” w miejsc. Suchedniów. [Online] Dostępne w: http://baza.pgi.gov.pl/igs/dok..., [Dostęp: 10 listopad 2014].
 
4.
Szamałek, K. 1983. Charakterystyka mineralogiczna dolnotriasowych surowców ilastych ze Skoków (Góry Świętokrzyskie). Kwartalnik Geologiczny 27(1), s. 69-86.
 
5.
Szamałek, K. 1989. Właściwości surowcowe na tle litologii skał ilastych triasu dolnego w północno-zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 361, s. 55–106.
 
6.
Szuflicki i in. 2014 – Szuflicki, M., Malon, A. i Tymiński, M. 2014. Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy, 466 s.
 
7.
Wyrwicki, R. i Szamałek, K. 1987. Litologia i własności surowcowe baranowskich glin kamionkowych. Kwartalnik Geologiczny 30, 3–4, s. 533–558.
 
8.
Wyszomirski, P. i Galos, K. 2007. Surowce ilaste krajowego przemysłu ceramiki szlachetnej i technicznej Część III. Czerwone iły triasowe. Materiały Ceramiczne 59(3), s. 102–110.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top