New data on the resources of sand and grave aggregates for road investment and construction in Poland
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Program Bezpieczna Infrastruktura i Środowisko, Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2016;32(1):103-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Upon accession to the European Union, economic growth became accelerated in Poland, resulting in a boost in infrastructure development. This led to a marked growth in demand for natural sand-gravel aggregates and other raw materials used in road construction. To meet the demand for suitable raw materials, the Ministry of Environment commissioned the Polish Geological Institute–National Research Institute to start a re-evaluation of earlier raw material prognoses assessments in order to delineate prognostic areas for development of new resources. The re-evaluation has been conducted by the PGI-NRI within the frame of the compilation of the Geoenvironmental Map of Poland at the scale of 1:50 000, making it possible to identify potential conflicts with land-use plans as well as already established NATURA 2000 and other natural heritage conservation designations and more or less continuous built up areas which preclude or at least impede exploitation of mineral raw materials. The analyses also covered economic factors related to costs of transport and the current economic criteria of mineral resources and reserves. At the first stage of the project (between 2008 and 2012) the re-evaluation was conducted in 432 prognostic areas with a total area of over 33 thousands of hectares. According to the current economic criteria of sand-gravel aggregate deposits there were estimated resources of over 5 mld tons, of which around 3 mld tons of aggregates were suitable for road investments and over 2 mld tons of aggregates were suitable for construction. [...]
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowe dane o zasobach kruszyw piaskowo-żwirowych dla inwestycji drogowych i kubaturowych w Polsce
droga ekspresowa, autostrada, aglomeracja miejska, kruszywa naturalne, kruszywo piaskowo-żwirowe, obszar prognostyczny, nowe złoża, mapa geośrodowiskowa Polski
Wraz ze wzrostem gospodarczym, który zapoczątkowany został wejściem Polski do Unii Europejskiej, rozpoczął się proces rozwoju polskiej infrastruktury, z którym wiąże się znaczny wzrost zapotrzebowania na surowce drogowe, głównie na kruszywa naturalne piaskowo-żwirowe. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Państwowy Instytut Geologiczny–Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Ministra Środowiska, wykonał weryfikację wcześniej wyznaczonych perspektyw surowcowych tej kopaliny pod kątem wyznaczenia obszarów prognostycznych dla udokumentowania nowych złóż. PIG-PIB, w ramach realizacji tematu Mapa Geośrodowiskowa Polski w skali 1:50 000, prowadzi w tym celu prace, które uwzględniają zarówno konflikt z zagospodarowaniem terenu, obszary chronione przyrodniczo (w tym Natura 2000) i obiekty dziedzictwa kulturowego, uniemożliwiające lub utrudniające eksploatację złóż, ale także czynnik ekonomiczny związany z kosztem i opłacalnością transportu, jak i obowiązujące kryteria bilansowości dla złóż kopalin drogowych i budowlanych. [...]
 
REFERENCES (12)
1.
Bilans perspektywicznych zasobów kopalin Polski wg stanu na 31.12.2009 r.; PIG-PIB.
 
2.
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce…, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, PIG-PIB.
 
3.
Gruszecki i in., 2010 – Gruszecki, J., Cichoń, T. i Pacławska-Pawlik, A. 2010. Sprawozdanie z realizacji projektu prac geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla korytarza drogi ekspresowej S3 na odcinku Gorzów Wielkopolski–Zimna Brzeźnica (województwo lubuskie i wielkopolskie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia MGśP 1:50 000. NAG, Warszawa.
 
4.
Gruszecki i in., 2011 – Gruszecki, J., Cichoń, T., Korczyńska, I. i Pacławska-Pawlik, A. 2011. Sprawozdanie z realizacji projektu prac geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla korytarza drogi ekspresowej S3 na odcinku Zimna Brzeźnica–Lubawka (województwo dolnośląskie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia MGśP 1:50 000. NAG, Warszawa.
 
5.
Kabziński, A. 2012. Prognoza zapotrzebowania i produkcji kruszyw w Polsce w latach 2012–2020. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, listopad–grudzień 2012.
 
6.
Maykowska-Sikorska i in. 2008a – Maykowska-Sikorska, M., Grabowski, D., Stec, B. i Walentek, I. 2008a. Wytyczne opracowania warstwy normatywnej KOPALINY w ramach V etapu realizacji Mapy geośrodowiskowej Polski (MGśP) w skali 1:50 000. PIG-PIB.
 
7.
Maykowska-Sikorska i in. 2008b – Maykowska-Sikorska M., Grabowski D., Stec B., Walentek I. 2008b. Zalecenia metodyczne i sposób realizacji warstwy „Weryfikacja obszarów perspektywicznych i prognostycznych wyznaczonych na MGGP i MGśP – kruszywa naturalne: piaski i żwiry”.
 
8.
Prawo geologiczne i górnicze – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin z dnia 18.12.2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1774, z późn. zm.).
 
10.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696).
 
11.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz.U. 2011 nr 291, poz. 1712).
 
12.
Sprawozdanie z działalności Urzędów Górniczych w 2012–2013 (www.wug.gov.pl).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top