Extraction of basic and trace elements from combustion wastes located in mining excavations
 
More details
Hide details
1
Instytut Materiałów Ogniotrwałych, Gliwice
 
2
Instytut Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej, Gliwice
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2005;21(3):37-46
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper shows the examination results of extraction of toxic elements from combustion wastes (ashes and slag) with the application of distilled water and well-matched organic acids according to modified Tessier's method applied in marking the mobility of toxic elements from sanitary wastes. The technique of municipal wastes extraction from combustion wastes worked out by Authors helped to obtain the basic information concerning durability of examined wastes phases in the environment of organic acids occurring.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ługowalność pierwiastków podstawowych i śladowych z odpadów paleniskowych lokowanych w wyrobiskach górniczych
odpady paleniskowe, popiół lotny, żużel, pierwiastki śladowe, ługowalność
W ramach pracy przedstawiono rezultaty badań ługowalności pierwiastków toksycznych z odpadów paleniskowych (popiołów i żużli) przy zastosowaniu wody destylowanej i odpowiednio dobranych kwasów organicznych, według zmodyfikowanej metody autorstwa Tessiera, stosowanej przy oznaczaniu mobilności pierwiastków toksycznych z odpadów sanitarnych. Adaptując opracowaną przez autorów technikę ługowania odpadów komunalnych do odpadów paleniskowych uzyskano wstępne informacje dotyczące trwałości badanych faz odpadów w środowisku występowania kwasów organicznych.
 
REFERENCES (9)
1.
Bahranowski K., Górniak K., Ratajczak T., Sikora W., Szydłak T., Wyszomirski P., 1999 —Wymywalność niektórych pierwiastków głównych i śladowych z zawiesiny wodnej popiołów lotnych. Polskie Towarzystwo Mineralogiczne — Prace Specjalne z. 13, s. 35—41.
 
2.
Dębowski Z., Krysik M., 1994 — Badania nad wymywalnością związków chemicznych z odpadów stałych używanych do podsadzki hydraulicznej. Prace Naukowe GIG, Katowice, s. 3—7.
 
3.
Girczys J., Skrzypczyk H., Dąbrowicz W., 2003 — Sposób składowania odpadów niebezpiecznych zawierających metale ciężkie. Patent nr 186256B.
 
4.
Jaroń-Kocot M., 2002—Oddziaływanie odpadów drobnoziarnistych na środowisko wodne kopalni. Przegląd Górniczy nr 6.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991r. Dziennik Ustaw z dnia 16 grudnia 1991.
 
6.
Stoch L., 1974 — Minerały ilaste. Wyd. Geol., Warszawa.
 
7.
Strzałkowska E., 2004 — Wpływ technologii spalania węgla z odsiarczaniem spalin stosowanych w Elektrowni „Łaziska” na właściwości powstających żużli i popiołów w aspekcie ich oddziaływania na środowisko. Praca doktorska, niepubl. Politechnika Śląska, Gliwice.
 
8.
Tessier A., Campbell P.G.C., Bisson M., 1979 — Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals. Analytical Chemistry, vol. 51, no. 7.
 
9.
Tomeczek J., 1992 — Spalanie węgla. Skrypty Uczelniane Nr 1667, Politechnika Śląska Gliwice.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top