Criteria, possibilities, and examples of abandoned quarry utilization
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(4):71-89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Opencast excavations of hard-rock deposits causes deterioration of the landscape. These negative transfor mation are most apparent in areas of natural beauty and during the early stages of quarrying. The Flysch Carpathians and Sudety Mts. are regions of very valuable nature and landscape features. Nevertheless, most of the Polish hard rock quarries are located in these regions. This is due to the geological structures of the areas. Raw rock materials are widely used in many industries. Excavating activity creates many environmental problems. Many of these can be overcome or eliminated by proper planning prior to mining and by proper reclamation during excavation operations and utilization in the post-exploitation phase. Reclamation methods and utilization criteria for a variety of abandoned hard rock quarries are discussed in the present paper.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kryteria, możliwości i przykłady zagospodarowania wyrobisk poeksploatacyjnych
eksploatacja odkrywkowa, zwięzłe surowce skalne, Rekultywacja, zagospodarowanie, kryteria i kierunki, Karpaty, Sudety
Eksploatacja odkrywkowa zwięzłych surowców skalnych wywołuje m.in. przekształcenia krąjobrazu. Są one najszybciej zauważane i wywołują negatywne skojarzenia z górnictwem, szczególnie w jego początkowej fazie. Karpaty i Sudety należą do regionów o szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Jednocześnie są obszarami o największej ilości wyrobisk zwięzłych surowców skalnych. Wynika to z ich budowy geologicznej. Surowce te znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie, drogownictwie, kolejnictwie itp. Przekształcenia środowiska przyrodniczego wywołane ich eksploatacją powinny być minimalizowane lub likwidowane. Jedną z takich możliwości jest zagospodarowanie wyrobisk po eksploatacji zwięzłych surowców skalnych. Dobór metod i sposobów rekultywacji i zagospodarowania zależy od wielu czynników, które zostały przedstawione w niniejszym artykule. Na zakończenie podano także przykłady różnego rodzaju zagospodarowania kamieniołomów w Polsce.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top