The quality of hard power coal in the light of environment protection regulations
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(4):59–70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Starting from January 1st, 1998, there are regulations establishing new permissibIe amounts of impurities emitted to the atmosphere at coal burning in the installations of power over MWt. These regulations are less strict than the previous ones. The performed calculations of the predicted volume of impurities emission alIow the author to state with responsibility that at the present level of technology it is impossible to produce coal concentrates (for the needs of power engineering) the burning of which will decrease the emission of sulphur oxides below 200g/GJ. With appropriate distribution of coal, the emission volumes smaller than 870g/GJ can be kept. The decrease of emission of dust up to the level in compliance with the regulations requires an increase of amount of enriched fine coal.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Jakość kamiennego węgla energetycznego w świetle przepisów dotyczących ochrony środowiska
jakość węgla, ochrona środowiska, energetyka
Od 1 stycznia 1998 r. obowiązują nowe, obniżone w stosunku do wcześniejszych, dopuszczalne ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przy spalaniu węgla w instalacjach o mocy powyżej 0,2 Mwt. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przewidywanych ilości zanieczyszczeń przy spalaniu całości węgla, poszczególnych sortymentów węglowych oraz poszczególnych sortymentów węgla z 49 kopalń. Z przeprowadzonych szacunkowych obliczeń wynika, że gdyby w elektrowniach spalano węgiel wzbogacony (sortymenty grube i średnie), to byłyby spełnione obowiązujące w Polsce wymagania odnośnie do ochrony środowiska, a nawet wymogi stawiane przez ustawodawstwo niemieckie. W elektrowniach spala się jednak głównie przerosty i miały, a jakość tych sortymentów jest taka, że ich spalanie powoduje przekroczenie wskaźników zapylenia dla palenisk z mokrym i suchym odżużlaniem. Gdyby uśrednić całość produkowanego w Polsce węgla energetycznego i spalić go w elektrowni pyłowej to będą przekroczone normy emisji pyłu dla palenisk z ciekłym odżużlaniem. Oznacza to, że nie można spełnić wymogów ochrony środowiska poprzez przygotowywanie mieszanek energetycznych ponieważ jest za mało węgla wzbogaconego. Jakość węgla dla energetyki można poprawić tyłko przez wzbogacanie miałów. Występujące w Polsce węgle kamienne są łatwo lub średnio wzbogacalne i można uzyskać ekonomicznie uzasadnione koncentraty o zawartości popiołu umożliwiające spalanie węgla bez zagrożeń dla środowiska z powodu nadmiernego zapylenia. Obecność w węglu siarki, w postaci organicznej i pirytu syngenetycznego powoduje, że tylko w wyjątkowych przypadkach można odsiarczyć węgiel do takiej zawartości siarki, która pozwoli na uzyskanie w procesie spalania wskaźnika emisji rzędu 200 g/GJ. Również do wyjątkowych należą przypadki, w których nie da się w procesie wzbogacania uzyskać ekonomicznie uzasadnionych koncentratów, których spalanie nie będzie powodowało przekroczenia wskaźnika emisji S02 = 870 g/GJ.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953