Direction of making mining cost of hard coal in Poland real (on direct producer's level)
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(4):49-58
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The introduction of suitable economic calculation rules in hard mining is dependent on implementation of such cost accounting methods that allow to determine the real mining cost of hard coal. It is necessary to make the costs of prospecting of deposit, labour cost, depreciation and environmental protection costs real to determinate the real mining cost of hard coal. The papers present the different ways of make the mentioned above components of mining costs real.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kierunki urealnienia kosztów wydobycia węgla kamiennego w Polsce (na szczeblu bezpośredniego producenta)
koszty wydobycia, węgiel kamienny
Wprowadzenie zasad rzetelnego rachunku ekonomicznego w górnictwie węgla kamiennego jest uwarunkowane wdrożeniem takich metod ewidencji i rozliczenia kosztów, które pozwalałyby na określanie poziomu rzeczywistych kosztów wydobycia węgla kamiennego. Ustalenie rzeczywistych kosztów wydobycia węgla kamiennego wymaga urealnienia w szczególności nastepujących jego składników: - kosztów odkrycia zasobów, - kosztów wynagrodzeń, - kosztów amortyzacji, - kosztów środowiska. W artykule omawia się sposoby urealnienia wyszczególnionych składników kosztów.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top