The precision of the hydrogeological prognosis made for coastal groundwater intake
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1998;14(1):103-118
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The increase of water requirement caused interest of water management in coastal infiltration intakes. In the article shown the precision of the hydrogeological prognosis estimation made for that kind of groundwater intake. Multivariate prognostic calculation was made using both the analytical formulas and also the mathematical model for steady filtration conditions.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Dokładność prognoz hydrogeologicznych wykonywanych dla brzegowego ujęcia wód podziemnych
hydrogeologia, ujęcia wód podziemnych
Wzrost zapotrzebowania na wodę spowodował zainteresowanie gospodarki wodnej brzegowymi ujęciami infiltracyjnymi. W pracy przedstawiono dokładność oceny prognoz hydrogeologicznych wykonanych dla tego rodzaju ujęcia wód podziemnych. Wielowariantowe obliczenia prognostyczne wykonano za pomocą wzorów analitycznych i na modelu matematycznym dla warunków filtracji ustalonej.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top