The industrial waste management on the example of the recycled lead from accumulators
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2006;22(2):15–26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The standard of living is growing in the last years. Because of that a number of manufactured wastes are rising. The superior aim of the politics of waste management is preventing rising of wastes, using and environment- friendly storing. The ways of obtaining metallic lead were discussed as well as his physical and chemical properties and application were described. The article presented as the example the Baterpol Sp. z o.o. engaged of processing and recycling of acid-lead accumulators. Paper refers to the Polish and EU legislation of waste management.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gospodarka odpadami przemysłowymi na przykładzie odzysku ołowiu ze zużytych akumulatorów
ołów, otrzymywanie ołowiu, zastosowanie ołowiu, własności fizyczne, własności chemiczne, utylizacja akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wykorzystanie gospodarcze
Wraz ze wzrostem poziomu życia, narastającym problemem stają się odpady powstające w wyniku dzia- łalności przemysłowej i bytowej człowieka. Celem nadrzędnym państwa w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, odzyskiwanie surowców, ich ponowne wykorzystanie oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie. W artykule scharakteryzowano złoża ołowiu występujące w Polsce. Omówiono sposoby otrzymywania ołowiu metalicznego, jak również opisano jego właściwości fizyczne i chemiczne oraz zastosowanie. Przedstawiono sposób odzysku tego cennego surowca na przykładzie zakładu Baterpol Sp. z o.o. zajmującego się przeróbką oraz utylizacją akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Zwrócono również uwagę na prawodawstwo polskie i unijne związane z gospodarką odpadami.
 
REFERENCES (17)
1.
Bendkowski J., Wengierek M., 2004 - Logistyka odpadów. T. 2. Obiekty gospodarki odpadami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 
2.
Bolewski A., Manecki A., 1993 - Mineralogia szczegółowa. Wydawnictwo PAE, Warszawa.
 
3.
Duda R., Rejl L., 1994 - Wielka Encyklopedia Minerałów. Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
 
4.
Czerwiński A., Rogulski Z., 2004 - Zbiórka i recykling akumulatorów i baterii w Europie. Cz. I. Stan rynku i regulacje prawne. Przemysł Chemiczny T.. 83, nr 4, s. 180-185.
 
5.
Heflik W., Natkaniec -Nowak L., 1998 - Minerały Polski. Wydawnictwo Antykwa, Kraków.
 
6.
Galos K., Kamyk J., Lewicka E., Smakowski T., Szlugaj J., 2005 - Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i Świata 1999-2003, Ney R., Smakowski T. (red.), Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Pracownia Polityki Surowcowej. Kraków.
 
7.
Pazdro K.M., 1992 - Podstawy chemii dla kandydatów na wyższe uczelnie. Wydanie drugie. Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa.
 
8.
Pyssa J., 2004-Problemy utylizacji odpadów niebezpiecznych w województwie małopolskim. Paliwa i energia XXI wieku. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków, s. 341-344.
 
9.
Pyssa J., 2005-Ekonomiczne aspekty ekologicznych zagrożeń. Oleje odpadowe i co dalej? Nafta&Gaz Biznes nr 6/8, s. 44, 46-48.
 
10.
Dyrektywa Rady 91/157/EEC z 18 marca 1991 r. w sprawie akumulatorów i baterii zawierających niebezpieczne substancje.
 
11.
Dyrektywa Komisji 93/86/EEC z 4 października 1993 r. dostosowująca do postępu technicznego Dyrektywę Rady 91/157/EEC w sprawie akumulatorów i baterii zawierających niebezpieczne substancje.
 
12.
Dyrektywa 98/101/EEC z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niebezpieczne substancje.
 
13.
Ustawa o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628) z 27 kwietnia 2001 r.
 
14.
Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. nr 33, poz. 291) z dnia 21 stycznia 2005 r.
 
15.
Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 175, poz. 1458) z dnia 29 lipca 2005 r.
 
16.
Chemia - wirtualny podręcznik. Podstawy i zastosowania. - http://www.dami.pl/~chemia.
 
17.
Państwowy Instytut Geologiczny. Zakład Geologii Gospodarczej - http://www.pgi.gov.pl.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953