Environmental aspects of sulfur mining liquidation in Poland
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2003;19(3):69–89
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper presents outline of development of elementar sulfur production in Poland in the period of 1970-2002 regarding the international markets condition. The description of potential reasons of sulfur mining decline has been given. Environmental impact assessment of sulfur mining has been given as well present state of mines liquidation and land reclamation of post-mining areas.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Aspekty ochrony środowiska przyrodniczego związane z likwidacją górnictwa siarki w Polsce
złoża siarki rodzimej, likwidacja kopalń, Rekultywacja, poziom wodonośny, skażenie
W pracy przedstawiono zarys rozwoju produkcji siarki elementarnej w Polsce w latach 1970-2002 na tle ogólnej sytuacji międzynarodowej. Zaprezentowano potencjalne przyczyny upadku górnictwa siarki. Dokonano analizy oddziaływania na środowisko przemysłu wydobywczego oraz zaprezentowano aktualny stan prac nad likwidacją kopalń i rekultywacją terenów pogórniczych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953