Severity of the environmental impact of planned mining exploitation of 'Dębieńsko I' Hard Coal Deposit on the 'Cistercian Landscape Composition of Rudy Wielkie' Landscape Park
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):453–464
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Usually there is a conflict between conservation of areas of high natural and landscape values and industrial activity, especially this of large-scale impact. One of the key issues determining positive arrangement between the parties of the decision-making process is the environmental impact assessment. The article presents environmental impact assessment of the planned mining of coal deposit 'Dębieńsko I' on the area of 'Cistercian Landscape Composition of Rudy Wielkie' Landscape Park. The area of the mentioned landscape park covers remains of the former Silesian Forests, meadows, fish ponds and objects created by the Cistercians. Landscape of this area has been significantly changed during hundreds of years of human activity, ranging from middle-age to 20th century. The landscape park was created mainly to protect ecological corridor connecting catchment areas of Wisła and Odra rivers. Planned mining of coal deposit 'Dębieńsko I' will result in changes of the environment related to mining subsidence, wastes storage, emission of noise and air and water pollution. Space-range of these changes will be related to the development subsidence basins. Three basins will develop during 50 years: northern (Dębieńsko-Stare Dębieńsko), north-western (Czuchów-Barwinek), and south-western (Leszczyny). Northern basin will cover areas located outside borders of the landscape park. The remaining will cover agricultural, woodland, housing, service sector, industrial, and communications areas located within the landscape park. Mining will not affect areas of the highest environmental value for the Park. According to the Protection Plan of the Landscape Park most of the potentially endangered areas are located within the 'third' zone, i.e. 'areas of housing, services and industrial development'. Expected mining subsidence may cause mainly local changes of ecosystems due to increase in moistness of the ground, occurrence of new marshlands and small waterbodies on flows or on the maximum subsidence areas. Knowing the development of subsidence basins in the perspective of several dozens of years coal mine company may successfully plan of land reclamation aimed at optimum biodiversity and nature values results. Considering predicted location and range of environmental impact of the planned mining investment one may conclude that mining of coal deposit 'Dębieńsko I' will not significantly affect 'Cistercian Landscape Composition of Rudy Wielkie' Natural Landscape Park was. Moreover, cooperation between the Park and the coal mine may result in an increase of the environmental value of this area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Surowość wpływu środowiskowego planowanej eksploatacji górniczej złoża węgla kamiennego 'Dębieńsko I' na Park Krajobrazowy 'Cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich'
górnictwo, deformacja terenu, park krajobrazowy, Rekultywacja gruntów
Zwykle występuje konflikt pomiędzy ochroną terenów o dużej wartości przyrodniczej i krajobrazowej a działalnością przemysłową, zwłaszcza jeżeli chodzi o wpływy wielkoskalowe. Jedną z kluczowych kwestii determinujących pogodzenie stron procesu decyzyjnego jest ocena wpływu na środowisko. Opracowanie przedstawia ocenę wpływu środowiskowego planowanego wydobycia węgla ze złoża 'Dębieńsko I' na terenie Parku Krajobrazowego 'Cysterskich kompozycji krajobrazowych Rud Wielkich'. Teren tego parku krajobrazowego obejmuje pozostałości dawnych Lasów Śląskich, łąki, stawy rybne i obiekty tworzone przez Cystersów. Krajobraz tego terenu został znacząco zmieniony w czasie setek lat działalności człowieka, od średniowiecza po wiek XX. Park krajobrazowy został utworzony głównie dla ochrony korytarza ekologicznego łączącego zlewnie rzek Wisły i Odry. Planowana eksploatacja złoża węgla 'Dębieńsko I' spowoduje zmiany w środowisku związane z osiadaniem terenu wskutek oddziaływania wyrobisk górniczych, składowaniem odpadów, emisją hałasu i zanieczyszczeniem powietrza i wody. Zasięg przestrzenny tych zmian będzie związany z rozwojem niecek powstających w miejscu osiadania gruntu. W ciągu 50 lat powstaną trzy niecki: północna (Dębieńsko–Stare Dębieńsko), północno-zachodnia (Czuchów - Barwinek), oraz południowo-zachodnia (Leszczyny). Niecka północna obejmie tereny znajdujące się poza granicami parku krajobrazowego. Pozostałe obejmą swym zasięgiem tereny rolnicze, zalesione, mieszkalne, usługowe, przemysłowe i komunikacyjne znajdujące się w obrębie parku krajobrazowego. Górnictwo nie wpłynie na tereny o najwyższej wartości środowiskowej dla Parku. Według Planu Ochrony Parku Krajobrazowego, najbardziej zagrożone potencjalnie tereny znajdują się w 'trzeciej' strefie, tzn. 'na terenach rozwoju mieszkalnictwa, usług i przemysłu'. Spodziewane osiadanie terenu wskutek oddziaływania wyrobisk górniczych może powodować głównie lokalne zmiany ekosystemów wskutek zwiększenia zawilgocenia gruntu, wystąpienia nowych bagien i małych terenów wodnych w miejscu przepływu lub na terenach maksymalnego osiadania gruntu. Znając postępy powstawania niecek w perspektywie kilkudziesięciu lat, kopalnia węgla może pomyślnie planować rekultywację gruntów mającą na celu uzyskanie optymalnej różnorodności biologicznej i efektów wartościowych przyrodniczo. Biorąc pod uwagę przewidywane rozmieszczenie i zasięg wpływu środowiskowego planowanej inwestycji górniczej, można stwierdzić, że wydobycie węgla ze złoża 'Dębieńsko I' nie będzie mieć znaczącego wpływu na Park Krajobrazowy 'Cysterskie kompozycje krajobrazowe Rud Wielkich'. Ponadto, współpraca pomiędzy Parkiem i kopalnią węgla może prowadzić do zwiększenia wartości środowiskowej tego terenu.
 
REFERENCES (12)
1.
Conceptual Study of the Construction of Dębieńsko 1 Mine - underground and surface part including the processing plant. Báňské Projekty Ostrava, a.s. Ostrava, March 2007.
 
2.
Draft of the law on the function of hard coal mining industry between 2008-2015, and special rights of mining communities (draft of May 31, 2007).
 
3.
Gliwice Coal Company S.A. KWK "Dębieńsko" of Czerwionka-Leszczyny. Operation Plan for the Mining Facility under Liquidation between 2000-2001. Detailed Part-Descriptions.
 
4.
Koncepčni studie odvírky dolu "Dębieńsko I". Souhrnné Řešeni Stavby. Povrchovã Čast Supravnou Uhlí. Báňské Projekty Ostrava, a.s. Arch. Čislo: KPL7D001-0/2. Ostrava, březen 2007.
 
5.
Koncepčni studie odvírky dolu "Dębieńsko I". Souhrnné Řešeni Stavby. Důlní Čast. Báňské Projekty Ostrava, a.s. Arch. Čislo: KPL7D001-0/1. Ostrava, březen 2007.
 
6.
Plan of Environmental Protection between 2003-2015 of the Municipality and City of Czerwionka-Leszczyny.
 
7.
Plan of Local Spatial Development of the Municipality and City of Czerwionka-Leszczyny. http://www.czerwionka-leszczyn....
 
8.
Report on environmental impact assessment of underground exploitation of hard coal in Dębieńsko I deposit. AGH, August 2007.
 
9.
Studie odrubávání zásob nového dolu "Dębieńsko Glembokie". Přílohy. Báňské Projekty Ostrava, a.s. Arch. Čislo: KPL6D002-0/2. Ostrava, prosiniec 2006.
 
10.
Studie odrubávání zásob nového dolu "Dębieńsko Glembokie". Technická zpráwa. Báňské Projekty Ostrava, a.s. Arch. Čislo: KPL6D002-0/1. Ostrava, prosiniec 2006.
 
11.
Utilization concept for the dumps of mine stone in Czerwionka-Leszczyny. Silesian University of Technology. Department of Geomechanics, Underground Construction and Surface Safety Management. Gliwice, October 2002.
 
12.
Wildlife of the Province of Silesia. Cistercian Landscape Composition of Rudy Wielkie" Natural Landscape Park. http://www.przyroda.katowice.p....
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953