Mineralogical and geochemical phenomenous in slag heap of Zn-Pb mine Bukowno and surroundings
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(1):57–74
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mineralogical and geochemical investigation of slag obtained durng the melting of Zn-Pb ores of Boleslaw Area (south Poland) were performed. Additionally bottom sediments form chanel transporting rests after process of flotation were tested. Investigations were conducted with the use of polarizing light microscopy, SEM, AAS and ICP methods. Samples of slag were colleceted at five various points of slag heap localized near of Boleslaw (Fig. 1). Microscopic observations conducted at polarized light showed the dolomite as the major components of samples. Relicts of Zn-Pb ores are dissemianted between crystals of dolomite. Other materials present in samples are: calcite, sfalerite, wurcite, galenit, anglezite, markasite, pirite, melibkovite, manganite, pirolusite and iron oxides. Obtained datas showed the material present on heap conatin relatively high admixture of heavy elements. This phenomenon suggest that process of remake did not remove all elements polluting environment of area of Bukowno. Investigations of sediments collected in channel transporting rests after process of flotation were performed in selected fractions i. e. 0.063-0.020 mm and < 0.020 mm. The amount of following elements was determined: Al, Mn, K, Na, Cu, P, Ti, Sr, Ba, Cr, Ni, Mo, V, Ag, Co, La, Li, Be. Results of analyses are collected in tables and showed on diagrams. Obtained datas document fractional sedimentation of tested elements. Near of the centre of pollution are deposited mainly substances containing Zn and Fe. Minerals containing V are deposited at sligthly longer distance. The omount of all tested heavy elements decrease with the distance from the center of pollution. This phenomenon is the result of dilutation of sediments containing heavy metals by natural sediments transported into the channel from sourounding area.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Zjawiska mineralogiczne i geochemiczne w hałdzie poflotacyjnej rud Zn-Pb ZGH Bukowno oraz w jej otoczeniu
W pracy przedstawiono wyniki badań skażenia metalami ciężkimi środowiska naturalnego, w tym zwłaszcza cynkiem i ołowiem, w rejonie hałd odpadów poprodukcyjnych rud Zn-Pb w otoczeniu zakładów górniczych w Bukownie. Badania koncentrowano na poflotacyjnych odpadach powstających w procesie wzbogacania rud Zn-Pb, które składowane są w formie hałd w pobliżu Bukowna. Wykonano badania osadów odprowadzanych tzw. kanałem poflotacyjnym z obszarów wspomnianych hałd. Stwierdzono, że w hałdach występują znaczne ilości pierwiastków ciężkich podobnie, jak w dennych osadach sedymentujących w kanale poflotacyjnym. Wyniki badań wskazują, że składowane na hałdach odpady powstałe w procesie wzbogacania i hutniczej przeróbki rud Zn-Pb zawierają nadal znaczne ilości metali ciężkich. Dowodzi to niewystarczającej efektywności stosowanych procesów technologicznych. Rozdrabnianie dolomitów kruszconośnych sprzyja zwiększaniu powierzchni reakcji rozdrobnionych okruchów z otoczeniem, ułatwiając przenikanie metali ciężkich do otoczenia, w tym także do wód gruntowych. Prezentowane badania pozwalają na ocenę wielkości wynoszenia ciekami z rejonów hałd odpadów poflotacyjnych tych metali wraz z osadami dennymi.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953