Evaluation of management of hard coal reserves using cluster analysis methods
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(3):5–26
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents an example of the use of some cluster analysis methods for evaluation of hard coal reserves management in the Upper Silesian mines. All mines were grouped in respect to a test matrix, comprising distinetive features, according to the WARDA method. The resulting mine sets were the basis for time sharing of examined period (1981-1997) into phases, where investigated objects demonstrated common structure. The time partition was done by use of taxonomic algorithm and three homogenous periods were obtained. Both time periods and mine sets were characterised by two indexes: reserves management index (WGZ) and reserves quality index (WJZ). These indexes were developed according to the aggregate measures, being an aritmetic average of assumed diagnostic variables ehich had to be normalised to be comparable.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Ocena gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego metodami taksonomii numerycznej
węgiel kamienny, gospodarka zasobami, metody taksonomii numerycznej
W artykule przedstawiono przykład zastosowania wybranych metod taksonomii numerycznej do oceny gospodarki zasobami złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Do grupowania kopalń, na podstawie zestawu wybranych cech diagnostycznych, wykorzystano metodę WARDA. W wyniku grupowania otrzymano grupy kopalń, które były podstawą do podziału badanego okresu (1981-1997) na fazy wyróżniające się podobieństwem struktury badanych obiektów. W wyniku zastosowania algorytmu taksonomicznego dokonano periodyzacji, uzyskując trzy jednorodne okresy. Okresy te, jak również grupy kopalń, scharakteryzowano wykorzystując dwa wskaźniki: wskaźnik gospodarki zasobami (WGZ) i wskaźnik jakości zasobów (WJZ). Oba wskaźniki skonstruowano na podstawie miary syntetycznej, która stanowi średnią arytmetyczną z doprowadzonych do porównywalności poprzez normalizację przyjętych zmiennych diagnostycznych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953