Forecast of mineral raw materials utilisation in domestic refractory industry in the nearest future
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(4):5–21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper describes significant changes in raw materials usage in Polish refractory industry in recent years, which are strictly related to the technological development and production structure of domestic refractories' consumers and producers. Evolution of domestic refractory sector caused substantial change of quantity and type of raw materials used in this industry in the last decade. The most important features were: diminishing use of domestic raw materials, significant changes in quantity, geographic structure and quality of raw materials traditionally imported, as well as introduction of new imported raw materials. All these changes are analysed in the paper. As a result of this analysis, forecast of mineral raw materials utilisation in Polish refractory industry in the nearest future presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Prognoza użytkowania surowców mineralnych w krajowym przemyśle materiałów ogniotrwałych w najbliższej przyszłości
surowce mineralne, przemysł materiałów ogniotrwałych, krajowe surowce ogniotrwałe, import surowców mineralnych, prognoza użytkowania surowców
W artykule zaprezentowano znaczące zmiany w użytkowaniu surowców mineralnych w polskim przemyśle materiałów ogniotrwałych w ostatnich latach, które były ściśle powiązane z rozwojem technologicznym i strukturą produkcji krajowych uzytkowników i producentów materiałów ogniotrwałych. Ewolucja krajowego sektora materiałów ogniotrwałych spowodowała fundamentalne zmiany w rodzaju i ilości surowców mineralnych użytkowanych przez ten przemysł w ostatnim dziesięcioleciu. Najważniejsze zjawiska w tym zakresie to: malejące znaczenie krajowych surowców mineralnych, znaczne zmiany w ilości, jakości i strukturze geograficznej importu surowców tradycyjnie sprowadzanych do Polski, a także wprowadzenie do użytkowania nowych rodzajów surowców importowanych. Wszystkie te zjawiska poddano analizie w niniejszym artykule. Jego rezultatem końcowym jest prognoza użytkowania surowców mineralnych w polskim przemyśle materiałów ogniotrwałych w najbliższej przyszłości.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953