Gabbro from Braszowice (Lower Silesia, Poland) as a potential raw material for production of rock wool
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2000;16(4):23–36
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A tendency to substitute basalts by gabbros for the production of rock wool is being currently observed. Gabbro studied of Braszowice deposit represents an olivine-free variety. Its main mineral components (plagioclases, clinopyroxenes and secondary amphiboles) occur in variable proportions. The investigations completed have shown that the glasses produced out of this rock, both unmodified and modified with addition of dolomite from Rędziny, are characterized by a relatively low crystalization ability. The glasses in question, annealed at temperatures up to 800-850oC do not recrystallize, which is a favourable feature for the production of rock wool.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Gabro z Braszowic (Dolny Śląsk, Polska) jako potencjalny surowiec do produkcji wełny mineralnej
gabro, wełna mineralna, surowce mineralne
Wełna mineralna do niedawna była wytwarzana w Polsce wyłącznie z bazaltów dolnośląskich. W ostatnich latach do jej produkcji zastosowano też gabro ze Słupca koło Nowej Rudy. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań gabra z innego złoża dolnośląskiego, tj z Braszowic koło Ząbkowic Śląskich. Skała ta reprezentuje odmianę bezoliwinową. Jej głównymi składnikami mineralnymi są: plagioklazy, pirokseny jednoskośne i wtórne amfibole, które występują w zmiennych proporcjach. Szkliwo uzyskane z tego surowca - zarówno o niezmodyfikowanym składzie, jak też po wprowadzeniu dodatku dolomitu - charakteryzuje się małą podatnością krystalizacyjną. Jego wygrzewanie do temperatur rzędu 800-850oC nie prowadzi do przekrystalizowania; pełną rekrystalizację obserwuje się dopiero w temperaturach powyżej 1000oC. W rekrystalizowanym szkliwie o niezmodyfikowanym składzie powstają plagioklazy o składzie zbliżonym do anortytu, natomiast modyfikacja jego składu sprzyja przede wszystkim krystalizacji piroksenów typu diopsydu, oliwinów zbliżonych do forsterytu oraz akermanitu. Podatność krystalizacyjna szkliwa gabrowego jest mniejsza w porównaniu ze szkliwami bazaltowymi, co jest korzystne z punktu widzenia produkcji wełny mineralnej.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953