Development of marketing strategy of export extension of mineral raw materials
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(3):125–135
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A token of growing importance of marketing for economy of raw materials is weight attached to selection of the marketing strategy of a mining company. Development of a company's marketing strategy in a foreign market involves identification of the selected marketing strategy as well as control and assesment of the company's results achieved in the foreign market. In this paper the elementary conditions for development of marketing strategy for exporting raw materials have been analysed. The conditions involve analysis of a foreign sell market, proper identification of a mining company's mission in a given foreign market, and the company's capabilities resulting from its human, material and financial resources.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Tworzenie marketingowej strategii rozwoju eksportu surowców mineralnych
strategia marketingowa, eksport, surowce mineralne, przemysł wydobywczy, analiza rynku zagranicznego, zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa
Miarą rosnącego znaczenia marketingu w funkcjonowaniu gospodarki surowcami mineralnymi jest przywiązywanie coraz większego znaczenia do wyboru strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego. Problematyka tworzenia strategii marketingowej danego przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym obejmuje formułowanie strategii marketingowej eksportu wytwarzanych przez niego surowców mineralnych, realizację w praktyce wybranej strategii marketingowej, kontrolę i ocenę uzyskiwanych efektów działalności przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym. Zanalizowano podstawowe warunki tworzenia przemyślanej strategii marketingowej rozwoju eksportu surowców mineralnych, za które uznano analizę zagranicznego rynku zbytu, prawidłowe określenie misji przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na danym rynku zagranicznym oraz wewnętrzne możliwości tego przedsiębiorstwa, wynikające z jego zasobów osobowych, rzeczowych i finansowych.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953