REVIEW PAPER
Coal supply prospects in Poland and Selected European Union Countries
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Submission date: 2021-07-26
 
 
Final revision date: 2021-08-05
 
 
Acceptance date: 2021-09-02
 
 
Publication date: 2021-09-21
 
 
Corresponding author
Monika Pepłowska   

Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2021;37(3):31-52
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The raw material economy determines energy security for individual countries in the world. Coal is one of the most important energy carriers for electricity production and heat generation. World market trends of fossil raw materials such as hard coal and lignite were presented. In the European Union a significant decrease in coal and lignite consumption has been observed in recent years. This situation is primarily related to the accelerating decarbonisation policy and support of renewable energy sources, which are considered to be environmentally friendly. The pandemic occurring in recent years has also played an important role in shaping the raw materials market. The author shows the possibilities and directions in which the coal economy has prospects for development and expansion. The amount of the world’s coal resources is presented, as well as the size of the global consumption of the raw material in the 2000–2011 years, specifying in China, India, Asia, the USA and the countries of the European Union. The structure of the coal economy is presented in the light of the policies and laws enacted by the European Union Comission, in particular in Poland, Germany and France. The appearance of the hard coal sector and lignite sector in Poland is described in detail. The size of resources was given in terms of coal classification. The presented data were based on a range of information and reports from world organizations such as the International Energy Agency or British Petroleum.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Perspektywy podaży surowca węglowego w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
import węgla, podaż węgla, sektor węglowy, węgiel w Polsce, węgiel w Europie
Gospodarka surowcowa stanowi o bezpieczeństwie energetycznym dla poszczególnych państw świata. Węgiel jest jednym z najważniejszych nośników energii zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. W artykule przeanalizowano perspektywy podaży surowca węglowego w Polsce i Europie. Zaprezentowano światowe trendy rynku surowców kopalnych takich jak węgiel kamienny i brunatny. W Unii Europejskiej obserwuje się znaczące spadki zużycia węgla zarówno kamiennego, jak i brunatnego na przestrzeni ostatnich lat. Sytuacja ta związana jest przede wszystkim z przyspieszającą polityką dekarbonizacyjną i wspieraniem odnawialnych źródeł energii, które uznaje się za źródła proekologiczne. Niemałe znaczenie dla kształtowania się rynku surowcowego miała również występująca w ostatnich latach pandemia. Autorka pokazuje możliwości i kierunki, w których gospodarka węglowa ma perspektywy rozwoju i rozszerzania. Zaprezentowano ilość światowych zasobów węglowych, a także wielkość światowego zużycia surowca w latach 2000–2011, wyszczególniając Chiny, Indie, Azję, USA oraz kraje Unii Europejskiej. Przedstawiono strukturę gospodarki węglowej w świetle polityki i ustaw stanowionych przez Unię Europejską w szczególności w Polsce, Niemczech i Francji. Szczegółowo opisano wygląd sektora węgla kamiennego i brunatnego w Polsce. Wielkość zasobów podano ze względu na klasyfikację węgla. Przedstawiając dane, bazowano na informacjach i raportach światowych organizacji takich jak International Energy Agency, czy British Petroleum.
 
REFERENCES (30)
1.
AGEB 2021 – Energy Consumption in Germany 2020. Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen 2021. [Online] https://ag-energiebilanzen.de/... [Accessed: 2021-05-01].
 
2.
ARE 2009–2019 – Energy Situation in Poland National Energy Balance 4th Quarter 2009–2019 (Sytuacja Energetyczna w Polsce Krajowy Bilans Energii IV Kwartał 2009–2019) Agencja Rynku Energii (in Polish).
 
3.
Blaschke, W. and Ozga-Blaschke, U. 2015 – Coking coal as a critical raw material in the EU (Węgiel koksowy surowcem krytycznym w UE). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 90, pp. 131–143 (in Polish).
 
4.
BP 2002 – BP Statistical Review of World Energy 2002, June 2002. [Online] https://www.bp.com/en/global/c... [Accessed: 2021-05-01].
 
5.
BP 2020 – BP Statistical Review of World Energy 2020, June 2020. [Online] https://www.bp.com/en/global/c... [Accessed: 2021-05-01].
 
6.
Central Statistical Office 2020 – Employment and Wages in the National Economy in 2019 (Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2019 r.). [Online] https://stat.gov.pl/obszary-te... [Accessed: 2021-05-01] (in Polish).
 
7.
Euracoal 2006–2020 – Euracoal Market Report. Editions from the years 2006–2020. [Online] https://euracoal.eu/ [Accessed: 2021-06-04].
 
8.
Euracoal Statistics 2012–2020 – Coal and lignite production and imports in Europe [Online] https://euracoal.eu/info/eurac... [Accessed: 2021-06-04].
 
9.
European Commission 2020 – A More Ambitious Climate Goal for Europe by 2030 Investing in a Climate Neutral Future for the Benefit of Citizens. [Online] https://ec.europa.eu/ [Accessed: 2021-06-25].
 
10.
France 2021 – France energy report May 2021. [Online] https://www.enerdata.net/estor... [Accessed: 2021-06-25].
 
11.
IEA 2021 – Global Energy Review 2021 Assessing the effects of economic recoveries on global energy demand and CO2 emissions in 2021 International Energy Agency 2021. [Online] https://www.iea.org/reports/gl... [Accessed: 2020-07-24].
 
12.
IEEFA 2020 – Coal-fired electricity generation in France fell 72% in 2019. Institute for Energy Economics and Financial Analysis [Online]: https://ieefa.org/coal-fired-e... [Accessed: 2020-07-24].
 
13.
Kasztelewicz et al. 2018 – Kasztelewicz, Z., Tajduś, A., Cała, M. Ptak, M. and Sikora, M. 2018. Strategic Conditions for the Future of Brown Coal Mining in Poland. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 21(4), pp. 155–178. doi: 10.33223/epj/103691.
 
14.
Kasztelewicz et al. 2018 – Kasztelewicz, Z., Ptak, M. and Sikora, M. 2018. Lignite as the Optimal Energy Raw Material for Poland (Węgiel brunatny optymalnym surowcem energetycznym dla Polski). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 106, pp. 61–84. doi: 10.24425/124403 (in Polish).
 
15.
KOBiZE 2019 – National emission balance of SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, dust, heavy metals and POPs for 2015–2017 by SNAP classification. Synthesis report, 2019 (Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2015–2017 w układzie klasyfikacji SNAP. Raport syntetyczny, 2019). Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2019 (in Polish).
 
16.
Krawczyk, P. 2020. Evaluation of the situation of hard coal mining in Poland in 2016–2018 using the public income balance method (Ocena stanu górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2016–2018 przy wykorzystaniu metody bilansu dochodów publicznych). Przegląd Górniczy 76(4), pp. 44–54 (in Polish).
 
17.
Młynarski, T. 2014. Energy policy and security in France (Polityka i bezpieczeństwo energetyczne Francji). Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar. – OL PAN, 9, pp. 51–62 (in Polish).
 
18.
Ozga-Blashke, U. 2020. Coking coal in the European green deal strategy. Inżynieria Mineralna 2(2), pp. 87–93.
 
19.
PEP2040 project – Energy Policy of Poland until 2040 – strategy of fuel and energy sector development (Polityka energetyczna Polski do 2040 r. – strategia rozwoju sektora paliwowo-energetycznego). Warszawa: Ministerstwo Energii, 2019 (in Polish).
 
20.
PEP2040 – Energy Policy of Poland until 2040 – strategy of fuel and energy sector development (Polityka energetyczna Polski do 2040 r.). Warszawa: Ministerstwo Energii, 2021 (in Polish).
 
21.
Pepłowska et al. 2017 – Pepłowska, M., Gawlik, L. and Kryzia, D. 2017. Statistical analysis of the relationship between the economic condition of mining supporting companies and the condition of the hard coal mining industry (Analiza statystyczna zależności finansów przedsiębiorstw okołogórniczych od kondycji branży górnictwa węgla kamiennego). Przegląd Górniczy 73(11), pp. 15–22 (in Polish).
 
22.
PIG-PIB 2020 – Balance of Mineral Reserves and Deposits in Poland As at 31 December 2019 (Bilans zasobów i złóż kopalin w Polsce wg stanu Na 31 XII 2019 r.) Warszawa 2020 (in Polish).
 
23.
PN-G-97002: 2018-11 Hard coal – Classification – Types (PN-G-97002: 2018-11 Węgiel kamienny – Klasyfikacja – Rodzaje) (in Polish).
 
24.
Ratajczak, T. and Hycnar, E. 2017. Supporting minerals in lignite deposits (Kopaliny towarzyszące w złożach węgla brunatnego). Kraków: MERRI PAS (in Polish).
 
25.
SRP 2021 – List of exploration, appraisal and production licences for solid minerals (as at 30 June 2020) (Lista koncesji poszukiwawczych, rozpoznawczych oraz wydobywczych dot. kopalin stałych (stan na dzień 30 czerwca 2020 r.)) Serwis Rzeczypospolitej Polskiej [Online] https://dane.gov.pl/dataset/22...= [Accessed: 2020-07-24] (in Polish).
 
26.
Tajduś, A. 2021. „QUO VADIS” Polish mining? („QUO VADIS” polskie górnictwo?) Przegląd Górniczy 77(1–3), pp. 7–13 (in Polish).
 
27.
Wasilewski, P. and Kobel-Najzarek, E. 1973. Structure and properties of hard coal (Budowa i własności węgla kamiennego). Gliwice: Wyd. PŚl (in Polish).
 
28.
WEO 2019 – World Energy Outlook 2019. [Online] https://www.iea.org/reports/wo... [Accessed: 2020-07-24].
 
29.
WEO 2021 – World Energy Outlook 2020. [Online] https://www.iea.org/reports/wo... [Accessed: 2021-07-3].
 
30.
Zhang et al. 2020 – Zhang, K., Yang, S., Liu, S., Shangguan, J., Du, W., Wang, Z. and Chang, Z. 2020 – New strategy toward household coal combustion by remarkably reducing SO2 emission. American Chemical Society Omega 5(6), pp. 3047–3054.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top