Hydrological, geological and geochemical conditions determining reclamation of post - mine land in the region of Łęknica
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2009;25(3):189-201
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Strip mining brings about the transformation of the land surface as well as quantitative and qualitative changes in water resources. Strip mining of lignite in the region of Łęknica (SW Poland) has resulted in the formation of the largest anthropogenic lake district in Poland. As a result of lignite mining in the areas, which are galcitectonically disturbed, numerous isolated open casts are formed on the surface of the earth, which after the end of mining often get filled with water and form the characteristic anthropogenic lake districts. It consists of more than 100 reservoirs of the area ranging from 0.01 to 20.20 hectares, which are spread over the area of approximately 40 hectares. In order to study the effect of lignite mining on the land and water environment detailed hydrographic, geological and chemical examinations were carried out within a selected reservoir of the above mentioned lake district. The examinations revealed that lignite mining resulted in the formation of reservoirs and changes in the water relations and then consequently led to the degradation of water quality, which consists among others in the acidification of surface waters up to the pH value of 2,5 and in the enrichment of underground waters in iron and sulfates.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Hydrologiczne, geologiczne i geochemiczne uwarunkowania rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych w rejonie Łęknicy (SW Polska)
węgiel brunatny, piryt, zakwaszone wody pokopalniane
Górnictwo odkrywkowe powoduje przekształcenie powierzchni ziemi oraz zmiany ilościowe i jakościowe zasobów wodnych. Eksploatacja odkrywkowa węgla brunatnego w rejonie Łęknicy (SW Polska) doprowadziła do utworzenia największego w Polsce pojezierza antropogenicznego, złożonego z ponad 100 zbiorników o powierzchni od 0,01 do 20,20 ha, zgromadzonych na obszarze o powierzchni około 420 ha. W celu zbadania wpływu eksploatacji węgla brunatnego na środowisko gruntowo-wodne tego rejonu przeprowadzono szczegółowe badania hydrograficzne, geologiczne i chemiczne w obrębie wybranego zbiornika pojezierza (nr 54). Badania te wykazały, że wskutek eksploatacji węgla brunatnego doszło do utworzenia zbiorników powierzchniowych, a następnie zmiany stosunków wodnych i degradacji jakości wody powierzchniowej, polegającej m.in. na zakwaszeniu wód powierzchniowych do pH 2,5 oraz wzbogaceniu wód podziemnych w ponadnormatywne zawartości żelaza i siarczanów.
 
REFERENCES (6)
1.
Jędrczak A., Jachimko B., Najbar B., 1998 - Zmiany fizyczno-chemicznych cech wód największego zbiornika meromiktycznego na pojezierzu antropogenicznym w okresie kilkunastu lat. Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej, Inżynieria Środowiska 7, nr 116, 5-18, Zielona Góra.
 
2.
Asani A., Kołodziejczyk U., 2006 - Hydrografia obszaru pojezierza antropogenicznego w rejonie Łęknicy w województwie lubuskim. [W:] Woda - ścieki - odpady w środowisku, IX konferencja naukowo-techniczna. Woda w środowisku, s. 10, CD-ROM, Zielona Góra.
 
3.
Dyjor S., Wróbel I., 1978 - Rozwój formacji trzeciorzędowej i czwartorzędowej oraz surowce mineralne Ziemi Lubuskiej. Przewodnik L Zjazdu PTG, Wyd. Geol., 78-77, Warszawa.
 
4.
Stachura E., Ratajczak T., 2004 - The origin of pyrite in Miocene lignite from the "Bełchatów" deposit. [W:] Special Papers/Mineralogical Society of Poland, z. 24, 361-364, Warszawa.
 
5.
Schöpke R., Koch R., Querfelli I., Striemann M., Preuß V., Regel R., 2001 - Grundwasser 1/2001, 23-29, Berlin.
 
6.
Mapa hydrograficzna Polski - arkusz Trzebiel (red. J. Rzepecki), 2006 - Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Wyd. GEOPOL Sp. z o. o., Poznań.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top