ORIGINAL PAPER
From reclamation to revitalisation – implementing Professor Goetel’s scientific principles to resource management
 
More details
Hide details
1
Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland
 
2
AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland
 
 
Submission date: 2023-02-26
 
 
Final revision date: 2023-04-07
 
 
Acceptance date: 2023-04-17
 
 
Publication date: 2023-06-12
 
 
Corresponding author
Anna Maria Ostręga   

AGH University of Science and Technology, Kraków
 
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2023;39(2):195-208
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents the principles of sozology formulated by Walery Goetel and examples of their development in the scientific and research works as well as implementation and teaching work performed at the Faculty of Civil Engineering and Resource Management at AGH University of Science and Technology. These works are aimed at the rational management of mineral deposits and its extraction, as well as at the creation of utility values of the post-mining areas. It has also been shown that the work carried out at the faculty has gone far beyond mining activities using the experience gained from them. This has included, for example, the preservation and accessibility of the subsoil of medieval towns and the revitalization of towns with a predominantly industrial character. Work has also been conducted to rehabilitate sites and facilities for additional public use. The most important directions of solutions in the field of the reclamation and revitalization of post-mining areas developed with the participation of the faculty staff as well as in cooperation with national and international researchers are in this article. The continuous development of the Faculty is also reflected in its name changes: from the Faculty of Mining, through the Faculty of Mining and Geoengineering, to the Faculty of Civil Engineering and Resource Management. The current name reflects the actual scope of the subject matter undertaken in research and teaching, specifically the management of natural mineral deposits and also of secondary resources that should be reused in a closed cycle.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Od rekultywacji do rewitalizacji – realizacja naukowych zasad profesora Walerego Goetla w gospodarce zasobami
Goetel, gospodarka zasobami, rekultywacja, rewitalizacja, badania, dydaktyka
W artykule przedstawiono zasady sozologii sformułowane przez Walerego Goetla oraz przykłady ich rozwijania w pracach naukowo-badawczych i wdrożeniowych oraz dydaktycznych realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami na Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Prace te ukierunkowane są na racjonalną gospodarkę złożem i jego eksploatację oraz nadawanie walorów użytkowych terenom poeksploatacyjnym. Pokazano także, że realizowane na wydziale prace wychodzą znacznie poza działalność górniczą wykorzystując doświadczenia z niej płynące. Dotyczyły między innymi zabezpieczania i udostępniania podziemi średniowiecznych miast czy rewitalizacji miast głównie o przemysłowej konotacji. Rozwijano także prace w zakresie zagospodarowania terenów i obiektów dla uzyskania dodatkowych wartości użytkowych niezbędnych społeczeństwu. W artykule dokonano przeglądu najważniejszych kierunków rozwiązań w rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych wykonanych z udziałem pracowników wydziału, a także we współpracy z naukowcami z kraju i zagranicy. Ciągły rozwój wydziału znajduje odzwierciedlenie także w zmianach nazwy: od Wydziału Górniczego, poprzez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, aż do Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Obecna nazwa oddaje faktyczny zakres tematyki podejmowanej w badaniach i dydaktyce, czyli gospodarkę naturalnymi złożami kopalin, ale także zasobami wtórnymi, które powinny być zawracane do użytku w obiegu zamkniętym.
 
REFERENCES (31)
1.
Bogdanowski et al. 1988 – Bogdanowski, J., Chwastek, J. and Uberman R. et al. 1988. Ecological study of the Zakrzówek Quarry in terms of post-mining redevelopment. Development of technical documentation for the decommissioning of the Zakrzówek Quarry. Stage I (Studium ekologiczne Kamieniołomu Zakrzówek w aspekcie poeksploatacyjnego zagospodarowania. Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji Zakładu Górniczego „Zakrzówek”. Etap I). Kraków: IKOŚ AGH (Unpublished work, in Polish).
 
2.
Bogdanowski et al. 1989 – Bogdanowski, J., Chwastek, J. and Uberman, R. et al. 1989. Ecological study of the Zakrzówek Quarry in terms of post-mining redevelopment. Development of technical documentation for the decommissioning of the Zakrzówek Quarry. Stage II (Studium ekologiczne Kamieniołomu Zakrzówek w aspekcie poeksploatacyjnego zagospodarowania. Opracowanie dokumentacji technicznej likwidacji Zakładu Górniczego „Zakrzówek”. Etap II). Kraków: IKOŚ AGH (Unpublished work, in Polish).
 
3.
Cała, M. 2007. Convex and concave slope stability analyses with numerical methods. Archives of Mining Sciences 52(1), pp. 75–89.
 
4.
Cała, M. 2014. Analysis of the landslide in the Piaseczno open pit of the Machów Sulfur Mine. Threats elimination and reclamation strategy (Analiza osuwiska w odkrywce Piaseczno Kopalni Siarki Machów. Likwidacja zagrożeń i strategia rekultywacji) [In:] Cała, M., von Bismarck, F. and Illing, M. ed. Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany (Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech). Kraków: AGH-UST, pp. 273–286.
 
5.
Cała et al. 2014 – Cała, M., von Bismarck, F. and Illing, M. (ed.) 2014. Geotechnical and environmental aspects of reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany (Geotechniczne i środowiskowe aspekty rekultywacji i rewitalizacji obszarów pogórniczych w Polsce i w Niemczech). Kraków: AGH-UST, 449 pp. (in Polish and German).
 
6.
Cała et al. 2016 – Cała, M., Stopkowicz, A., Kowalski, M., Blajer, M., Cyran, K. and D’Obyrn, K. 2016. Stability analysis of underground mining openings with complex geometry. Studia Geotechnica et Mechanica 38(1), pp. 25–32, DOI: 10.1515/sgem–2016-0003.
 
7.
Cała et al. 2019 – Cała, M., Schlendstedt, J. and Ostręga, A. (ed.). 2019. The reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany: planning, natural and cultural considerations (Rekultywacja i rewitalizacja rejonów pogórniczych w Polsce i w Niemczech: uwarunkowania planistyczne, przyrodnicze i kulturowe). Kraków: AGH-UST, 185 pp. [Online:] http://www.rewitalizacja.agh.e... (in Polish), http://www.rewitalizacja.agh.e... (in German).
 
8.
Cała et al. 2021 – Cała, M., Szewczyk-Świątek, A. and Ostręga, A. 2021. Challenges of coal mining regions and municipalities in the face of energy transition. Energies 14(20), DOI: 10.3390/en14206674.
 
9.
Cygan-Korecka, S. 2016. Spatial planning as an instrument of revitalisation of post-mining areas (Planowanie przestrzenne jako instrument rewitalizacji terenów pogórniczych). PhD thesis. AGH-UST (in Polish).
 
10.
Duda, Z. and Kotasiak, J.W. 2008. The Neolithic flint mines in Krzemionki – problems of conservation and adaptation for didactic and tourism exhibition [In:] New challenges and visions for mining, 21st World Mining Congress, 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec, pp. 203–223.
 
11.
Jakóbczyk et al. 2015 – Jakóbczyk, J., Cała, M. and Stopkowicz ,A. 2015. What were the reasons for the rapid landslide occurrence in “Piaseczno” open pit? Analysis of the landslide process. Studia Geotechnica et Mechanica 37(1), pp. 25–35, DOI: 10.1515/sgem-2015-0004.
 
12.
Kowalska, N. 2022. A model of sustainable tourism in post-industrial areas (Model zrównoważonej turystyki na terenach poprzemysłowych). PhD thesis AGH-UST (in Polish).
 
13.
Król-Korczak, J. 2016. Application of fuzzy system to support the selection of the post-mining reclamation after natural aggregates extraction (Zastosowanie systemu rozmytego do wspomagania wyboru kierunku rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kruszyw naturalnych). PhD thesis. AGH-UST (in Polish).
 
14.
Łacny, Z. 2021. Methods of obtaining social acceptance for mining activities. PhD thesis AGH-UST.
 
15.
Mikoś, T. 2005. Methodology of complex revitalization, adaptation and restoration procedures of underground sites of historic significance with the application of mining technology (Metodyka kompleksowej rewitalizacji, adaptacji i rewaloryzacji zabytkowych obiektów podziemnych z wykorzystaniem technik górniczych). Kraków: AGH-UST, 347 pp. (in Polish).
 
16.
Myczkowski et al. 2006 – Myczkowski, Z., Wielgus, K. Środulska-Wielgus, J. and Ostręga, A. 2006. Conservation and urban planning guidelines for post-fortress and post-industrial complexes in Krzemionki, Kraków Podgórze District (Wytyczne konserwatorskie i urbanistyczne dla zespołów pofortecznych oraz poprzemysłowych na Krzemionkach, Dzielnica Kraków Podgórze). Kraków (Unpublished work, in Polish).
 
17.
Ostręga, A. 2004. Ways of redevelopment of excavations and areas after exploitation of carbonate deposits on the example of Krzemionki Podgórskie in Krakow (Sposoby zagospodarowania wyrobisk i terenów po eksploatacji złóż surowców węglanowych na przykładzie Krzemionek Podgórskich w Krakowie). PhD thesis AGH-UST, 138 pp. (in Polish).
 
18.
Ostręga ,A. 2013. Organisational and Financial Models of Revitalisation in Mining Regions (Organizacyjno-finansowe modele rewitalizacji w regionach górniczych). Seria rozprawy i monografie 279, Kraków: AGH-UST, 205 pp. (in Polish).
 
19.
Ostręga et al. 2020 – Ostręga, A. (ed.), Cała, M., Szewczyk-Świątek, A., Świątek, W. and Caban, M. 2020. Reclamation and revitalization of the Nielepice Limestone Mine. Part I – The concept of revitalization of the Nielepice Limestone Mine. Part II – Documentation of the reclamation of the Nielepice Limestone Mine (Rekultywacja i rewitalizacja Kopalni Wapienia Nielepice. Część I – Koncepcja rewitalizacji Kopalni Wapienia Nielepice. Część II – Dokumentacja rekultywacji Kopalni Wapienia Nielepice). Kraków (Unpublished work, in Polish).
 
20.
Ostręga et al. 2019 – Ostręga, A., Szewczyk-Świątek, A. and Świątek W. 2019. Rewitalizacja zespołu żwirowni dla funkcji rekreacyjno-turystycznych i przyrodniczych – Pojezierze Tarnowskie (Revitalisation of a gravel pit complex for recreational, tourist and natural functions – Tarnów Lakeland) [In:] ed. Cała, M., Schlenstedt, J. and Ostręga, A.: The reclamation and revitalisation of post-mining areas in Poland and Germany: planning, natural and cultural considerations (Rekultywacja i rewitalizacja rejonów pogórniczych w Polsce i w Niemczech: uwarunkowania planistyczne, przyrodnicze i kulturowe (monograph). Kraków. AGH Press. pp 75–90. [Online:] http://www.rewitalizacja.agh.e....
 
21.
Ostręga et al. 2021 – Ostręga, A. (kier.), Szewczyk-Świątek, A., Świątek, W., Zajączkowski, M., Caban, M., Łacny, Z. and Sikora, M. 2021. Reclamation and revitalization of the Kujawy Mining Plant. Part I – The revitalization concept of the Limestone Mine in Kujawy. Part II – Documentation of the reclamation of the Wapienno and Bielawa external heaps in the Kujawy Mining Plant (Rekultywacja i rewitalizacja Zakładu Górniczego Kujawy. Część I – Koncepcja rewitalizacji Kopalni Wapienia Kujawy. Część II – Dokumentacja rekultywacji zwałowisk zewnętrznych Wapienno i Bielawy w Zakładzie Górniczym Kujawy). Kraków (Unpublished work, in Polish).
 
22.
Ptak, M. 2011. A method of assessing the possibility of conducting opencast mining activities affecting Natura 2000 areas (Metoda oceny możliwości prowadzenia odkrywkowej działalności górniczej oddziałującej na obszary Natura 2000). PhD thesis AGH-UST (in Polish).
 
23.
Środulska-Wielgus et al. 2003 – Środulska-Wielgus, J., Wielgus, K. and Panek, R. (ed.). 2003. Landscape shaping of the headings exploited in the mining (Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie). International scientific conference. Kraków: Wydawnictwo Biuro Usług Komputerowych Stanisław Smaga, 294 pp. (in Polish).
 
24.
Tajduś et al. 2008 – Tajduś, A., Mikoś, T. and Chmura, J. 2008. The fascinating world of historic undergrounds. Experience of the Faculty of Mining and Geoengineering of the AGH University of Science and Technology in Krakow in the field of securing and adapting underground structures (Fascynujący świat zabytkowych podziemi. Doświadczenia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie w zakresie zabezpieczania i adaptacji budowli podziemnych). Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 1, pp. 66–70 (in Polish).
 
25.
Uberman R. and Gorylewski E. 2000. Selected problems of land reclamation and redevelopment of mining excavations and mined area in sulphur mining (Wybrane problemy rekultywacji i zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych w górnictwie siarki). Seminar materials: Problemy ekologiczne w obszarach nadgranicznych Polski i Ukrainy. Tarnobrzeg: NOT (in Polish).
 
26.
Uberman, R. and Ostręga, A. 2003. The method of designing the redevelopment of large and diverse exploited areas (Metoda projektowania zagospodarowania dużych i zróżnicowanych kompleksów poeksploatacyjnych) [In:] Środulska-Wielgus, J., Wielgus, K. and Panek, R. (ed.) Landscape shaping of the headings exploited in the mining (Kształtowanie krajobrazu terenów poeksploatacyjnych w górnictwie). pp. 243–253 (in Polish).
 
27.
Uberman et al. 2005 – Uberman, R., Ostręga, A. and Naworyta, W. 2005. Integrated Concepts for Regional Development – assumptions for the voivodship program of revitalisation of post-industrial and post-military areas (Koncepcja zintegrowanego rozwoju obszarów poprzemysłowych i powojskowych – założenia do wojewódzkiego programu rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych). Kraków (Unpublished work, in Polish).
 
28.
Uberman, Ryszard and Uberman, Robert. 2005. Mineral deposits value assessment: methods, problems, practical solutions (Wycena wartości złóż kopalin: metody, problemy, praktyczne rozwiązania). Kraków: AGH-UST, 116 pp. (in Polish).
 
29.
Uberman, Ryszard and Uberman, Robert. 2008. Basics of mineral deposits value assessment. Theory and practice (Podstawy wyceny wartości złóż kopalin. Teoria i praktyka). Kraków: MEERI PAS, 152 pp. (in Polish).
 
30.
Uberman, Ryszard and Uberman, Robert. 2010. Mine closure and post-mining reclamation in opencast mining. Technical, legal and financial problems (Likwidacja kopalń i rekultywacja terenów pogórniczych w górnictwie odkrywkowym. Problemy techniczne, prawne i finansowe). Kraków: MEERI PAS, 132 pp. (in Polish).
 
31.
Uberman, Ryszard. 2019. Securing funds for the mine closure of a mining plant operating under a concession granted by the head of county (Zabezpieczenie środków finansowych na likwidację zakładu górniczego działającego na podstawie koncesji udzielonej przez starostę). Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN 109, pp. 137–148, DOI: 10.24425/znigsme.2019.130171 (in Polish).
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top