The impact of the exploitation of 'Jas-Mos' coal mine on the route of A-1 motorway
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):87–96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 1970's and 1980's, within the confines of the search for the optimum passage of the A-1 motorway through the area of the Silesian Province, several options of situation of the passageway crossing heavily urbanised area of the Silesian conurbation were analysed. Each of the proposed options of the motorway route causes environmental, special and social conflicts. The option selected for implementation to some extent interferes with planned mining exploitation. This paper presents the impact of the exploitation of 'Jas-Mos' Coal Mine on this motorway.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Wpływ eksploatacji w kopalni węgla 'Jas-Mos' na odcinek autostrady A-1
górnictwo, ochrona powierzchni, ochrona terenu, autostrada, obszar górniczy
W latach siedemdziesiątych oraz osiemdziesiątych, w ramach poszukiwań optymalnej trasy jaką miała przebiegać autostrada A-1, zanalizowano kilka sytuacji dla drogi przebiegającej przez silnie zurbanizowany obszar konurbacji Śląska. Każda z zaproponowanych opcji przebiegu trasy autostrady stwarzała konflikty środowiskowe i społeczne.Wybrana ostatecznie opcja do pewnego stopnia kłóci się z planowaną eksploatacją górniczą. Niniejszy artykuł przedstawia wpływ eksploatacji w kopalni węgla 'Jas-Mos' na tą autostradę.
 
REFERENCES (7)
1.
Białek J., Mielimąka R., Kot M., 2007 - Ocena wpływów na rejon projektowanej autostrady A-1 eksploatacji ujętej w planie ruchu na lata 2008-2010 KWK "Jas-Mos" wraz z analizą różnic w stosunku do wcześniej uzgodnionej ekspertyzy z 2005 r. Opracowanie Grupy Rzeczoznawców SITG Rybnik.
 
2.
Holeksa A., Lubryka M., Busse W., 2007 - Profilaktyka i usuwanie skutków eksploatacji podziemnej pod rzeką Szotkówką na Obszarze Górniczym KWK "Jas-Mos". Materiały konferencyjne - XII Konferencja Naukowo-Techniczna "Ochrona powierzchni na terenach górniczych podziemnych i odkrywkowych zakładów górniczych w subregionie zachodnim województwa śląskiego", Racibórz.
 
3.
Juraszczyk A., Słoka M., Majchrzak J., Kot M., 2006 - Kompleksowy monitoring wpływów eksploatacji górniczej na rejon projektowanej autostrady A-1 w fazie opracowywania projektu budowlanego. Materiały konferencyjne - Konferencja pt. "Problematyka budowy i eksploatacji autostrady A-1 na odcinku Sośnica-Gorzyczki w świetle wymogów ochrony środowiska i uwarunkowań górniczych", Jastrzębie Zdrój, s. 113.
 
4.
Lubryka M., Chmiel P., Śliwiński J., 2006 - Analiza możliwości eksploatacji partii złoża o niewielkich rozmiarach i nieregularnych kształtach "niekonwencjalnymi" metodami eksploatacji. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2006, s. 275.
 
5.
Matuszczak W., Tomala -Borucka E., 2006 - Problemy prawne i organizacyjne związane z projektowaniem autostrady A-1. Materiały konferencyjne - Konferencja pt. "Problematyka budowy i eksploatacji autostrady A-1 na odcinku Sośnica-Gorzyczki w świetle wymogów ochrony środowiska i uwarunkowań górniczych", Jastrzębie Zdrój, s. 63.
 
6.
Tor A., Kot M., 2006 - Problemy współistnienia górnictwa z autostradą A-1 na terenach kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Materiały konferencyjne - Konferencja pt. "Problematyka budowy i eksploatacji autostrady A-1 na odcinku Sośnica-Gorzyczki w świetle wymogów ochrony środowiska i uwarunkowań górniczych", Jastrzębie Zdrój, s. 99.
 
7.
Praca zbiorowa. Plan Ruchu KWK "Jas-Mos" na lata 2008-2010.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953