New solutions in the field of surface deformation prediction and object protection in mining areas
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2008;24(3):61-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The paper contains four solutions developed at the Central Mining Institute (GIG), presented in a synthetic way, comprising: the description of transient surface deformations, computer deformation prediction according to the Knothe-Budryk theory and solutions relating to the assessment of building object reliability, as well as new technologies of pipeline construction and renovation in mining areas. The measurement results of transient deformations (instantaneous, depending on time) at one of hard coal mines were presented. These results constituted among others the basis to propose a new generalised form of the function of time. The developed computer programmes for the prediction of continuous surface deformations were described. New solutions and tool programmes for cooperation with other programmes and external databases were mentioned. Values of safety coefficients of construction reliability of building objects serving the assessment of possibility of mining exploitation conducting were proposed. They can be also used to design building objects in mining areas. The possibilities to use new technologies of construction and renovation of installation networks in mining areas for the protection of sewage systems, water-pipe and gas distribution networks against unfavourable influence of surface deformations were presented.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Nowe rozwiązania w dziedzinie prognozowania odkształceń powierzchni oraz ochrony budynków na obszarach górniczych
ochrona budynku, prognozowanie, odkształcenie powierzchni
Artykuł opisuje cztery rodzaje rozwiązań opracowanych w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG), przedstawione w sposób syntetyczny, zawierające: opis przejściowych odkształceń powierzchni, komputerowego prognozowania odkształceń opartego na teorii Knothe-Burdyka oraz rozwiązań dotyczących oceny niezawodności obiektów, a także nowych technologii budowy rurociągów i renowacji na obszarach górniczych. Przedstawione zostały wyniki pomiarów odkształceń przejściowych (chwilowych, w zależności od czasu) w jednej z kopalni węgla kamiennego. Wyniki stanowiły m. in. podstawy do przedstawienia nowej uogólnionej funkcji czasu. Opisano programy opracowane w celu prognozowania stałych deformacji powierzchni. Wspomniano również o nowych rozwiązaniach oraz programach narzędziowych współpracujących z innymi oprogramowaniami oraz zewnętrznymi bazami danych. Przedstawiono wartości współczynników bezpieczeństwa niezawodności konstrukcyjnej budynków mających na celu oszacowanie możliwości wydobycia. Mogą one być również wykorzystywane przy projektowaniu budynków na obszarach górniczych. Ponadto, zaprezentowano możliwości wykorzystania nowych technologii konstrukcji oraz renowacji sieci instalacyjnych znajdujących się na obszarach górniczych, mające na celu zabezpieczenie kanalizacji, sieci wodociągów oraz systemów rozprowadzania gazu przed niekorzystnym wpływem odkształceń powierzchni.
 
REFERENCES (7)
1.
Jędrzejec E., 1993 - Computer system of prediction of the impact of underground mining exploitation on the rock mass (in Polish). Proceedings of the Conference: Second Days of Mine Surveying and Mining Area Protection. Katowice: GIG.
 
2.
Jędrzejec E., 2002 - 32-bit application Damages for the prediction of post-extraction rock mass deformations (in Polish). Scientific Works of GIG. Series Conferences No 41. Problems of mining area protection, p. 193-200.
 
3.
Jędrzejec E., 2008 - Version 5.0 of the programme Damages for the prediction of post extraction rock mass deformations (in Polish). Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie (Occupational Safety and Environmental Protection in Mining), No 2, p.15-19.
 
4.
Kalisz P., 2006 - Probabilistic analysis of impact of mining exploitation on pipelines performed using the cracking pipe method (in Polish). Collective work edited by J. Kwiatek. Katowice, GIG, p. 230-241.
 
5.
Knothe S., 1953 - Impact of time on the formation of subsidence syncline (in Polish). Archiwum Górnictwa i Hutnictwa (Archives of Mining and Metallurgy), v. 1, b. 1.
 
6.
Kowalski A., 2007 - Transient mining surface deformations from the aspect of prediction accuracy (in Polish). Scientific Works of GIG. No. 871.
 
7.
Kwiatek J., 2007 - Building objects in mining areas (in Polish). Katowice: GIG.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top