Geological criteria defining mineral deposit
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2002;18(4):5–19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Mineral deposit is commontly defined as natural accumulation of mineral commodity that can be economically mined. The existing calssification of resources and reserves as for example United Nations Framework Classification (UNFCR) or JORC Code have adopted the uniform definitions of particular their categories, but do not touch the problem how the mineral deposit itself is defined. If global estimates of resources are composed or comparisons, made the criteria defining mineral deposits and their resources and reserves should be simultaneously presented to avoid miscomparisson of not comparable items. The criteria defining mineral deposit and its resources commonly used are: - the greatest depth of location (or the greatest allowable stripping ration if deposit is located close to the surface, suitable for opencast mining), - cut off values of mineral quality parameters, - the lowest acceptable deposit thickness, - the lowest acceptable mineral accumulation, defined as amount of mineral per square meter surface. There are no natural values of such criteria that can be used for delineation of the mineral deposit and they should be arbitrally selected. At opprtunity study stage, threefold approach can be proposed for finding them: 1) based on analogy, considering the data from existing mines and mining projects, 2) based on rough economic estimates considering reported costs and values of mineral commodities, 3) based on general data on applicable mining and mineral processing technology standards considering mining safety rules and marketable mineral quality standards. Such mode of defining mineral deposit and its resources is ilustrated by copper ore deposit example.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Kryteria geologiczne definiujące złoże kopaliny
złoża kopalin, zasoby, parametry brzeżne
Złoże kopaliny jest definiowane jako naturalne jej nagromadzenie, które może być przedmiotem gospodarczo uzasadnionej eksploatacji. W istniejących klasyfikacjach zasobów, jak na przykład Międzynarodowej Ramowej Klasyfikacji Zasobów ONZ (UNFCR) lub JORC-code, przyjęto jednolity system definiowania poszczególnych ich kategorii. Nie rozwiązano jednak problemu, jak samo złoże kopaliny ma być określane. W przypadku gdy mają być przedstawiane globalne oceny wielkości zasobów bądź porównywane zasoby różnych złóż lub w różnych krajach, powinny być równocześnie przedstawiane kryteria definiujące złoża i ich zasoby, by uniknąć zestawiania nieporównywalnych wielkości. Powszechnie używanymi kryteriami definiującymi złoża i ich zasoby są: - maksymalna głębokość położenia złoża (lub największy dopuszczalny stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża w przypadku złóż eksploatowanych odkrywkowo), - minimalna akceptowalna miąższość złoża, - brzeżne wartości parametrów charakteryzujących jakość kopaliny, - minimalna zasobność złoża, definiowana jako ilość kopaliny na 1 m2 powierzchni złoża. Liczbowe wartości tych kryteriów nie wynikają z naturalnych właściwości złoża i muszą być w sposób arbitralny przyjęte. Na etapie geologicznego dokumentowania złóż może być zastosowany trojaki sposób ich określania: 1) oparty na analogii, przyjmujący odpowiednie ich wartości na podstawie dotychaczsowych doświadczeń górnictwa, 2) oparty na przybliżonym rachunku ekonomicznym, biorącym pod uwagę istniejące dane statystyczne dotyczące kosztów pozyskiwania i cen surowców mineralnych, 3) oparty na danych dotyczących wymagań technicznych i technologicznych eksploatacji i przeróbki kopalin, uwzględniający normy bezpieczeństwa pracy i wymagania stawiane surowcom mineralnym jako produktom handlowym. Taki sposób definiowania złóż i ich zasobów geologicznych zilustrowano przykładem złóż rud miedzi.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953