C02 emission in Poland in year 2004 in an aspect of underground storage issues
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 2007;23(2):91-99
 
KEYWORDS
ABSTRACT
An analysis of data on CO2 emission in Poland, originating from 16 voivodeship marshal offices, allowed to define 161 plants of annual CO2 emission exceeding 100 000 t per year. Emiter numerosity and emission size were characterized for each voivodeship. It was stated that for some voivodeships do exist favourable conditions to store carbon dioxide underground (kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie and łódzkie voivodeships). However they do not exist for other ones: śląskie, dolnośląskie, lubelskie, opolskie. Works that have been started within frames of the GeoCapacity EU Project allow to recognize next geological structures, suitable for carbon dioxide underground sequestration.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Emisja CO2 w Polsce w 2004 roku w aspekcie podziemnego składowania
emisja CO2, Polska, podziemne składowanie gazów, struktura geologiczna
Analiza danych dotyczących emisji CO2 w Polsce pochodzących z 16 urzędów marszałkowskich pozwoliła wytypować 161 zakładów o emisji powyżej 100 000 ton/rok. Scharakteryzowano liczbę emitentów oraz wielkość emisji w poszczególnych województwach. Stwierdzono, że w przypadku niektórych województw istnieją sprzyjające warunki do podziemnego składowania dwutlenku węgla (kujawsko-pomorskie, mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie). Brak jest ich natomiast na terenie województwa śląskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, podlaskiego. Rozpoczęte prace w ramach Projektu EU GeoCapacity stwarzają możliwości rozpoznania kolejnych struktur geologicznych odpowiednich do składowania dwutlenku węgla.
 
REFERENCES (8)
1.
Grzywa E., Molenda J., 2000 - Technologia podstawowych syntez organicznych. T. 1 i 2.Warszawa,WNT. http://emissions.ios.edu.pl/kc....
 
2.
Jarosiński J., 1996 - Techniki czystego spalania. Warszawa, Wyd. Nauk.-Techn.
 
3.
Tarkowski R., 2005 - Geologiczna sekwestracja CO2. Studia, Rozprawy i Monografie nr 132.
 
4.
Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., 2003 - Emisja dwutlenku węgla w Polsce w aspekcie podziemnego magazynowania. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, T. 19, z. 2, s. 81-102.
 
5.
Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., 2004 - Emisja CO2 ze spalania paliw oraz procesów przemysłowych w Polsce. Polityka Energetyczna, T. 7, z. 1, s. 203-216.
 
6.
Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., 2005 - Emisja CO2 w Polsce. W: Tarkowski R. (ed.) - Podziemne składowanie CO2 w Polsce w głębokich strukturach geologicznych (ropo-, gazo i wodonośnych). Kraków. Wyd. IGSMiE PAN.
 
7.
Tarkowski R., Uliasz -Misiak B., 2006 - Possibilities of CO2 sequestration by storage in geological media of major deep aquifers in Poland. Chemical Engineering Research and Design, 84(A9), s. 776-780.
 
8.
Thambimuthu K., Davison J., Gupta M., 2002 - CO2 Capture and Reuse. IPCC workshop on carbon dioxide capture and storage, s. 31-52.
 
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top