Hard coal in Poland at the background of mining in the world
 
 
More details
Hide details
 
Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 1999;15(3):5-28
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the restructuring programmes for mining industry not much attention has been paid to the problems of hard coal quality and its impact on abilities to sale the coal. Domestic coal quality has been reviewed in the study from coal resources, through run of mine to saleable products. These products have been compared to coaIs offered on the world coal markets. The attention has been paid to the requirements of coal users. The relationships between coal mining and power industry as coal mining and coking plants have been investigated with the stress put on economic and organisational matters. The division of coal mining industry into two section: steam coal coking coal, has been suggested. There is necessary to work out the restructuring programmes both for coking coal complex and for steam coal complex.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Polish
Węgiel kamienny w Polsce na tle górnictw w świecie
węgiel kamienny, zasoby, jakość, rynki światowe, użytkownicy, restrukturyzacja
W programach restrukturyzacji górnictwa stosunkowo niewiele miejsca poświęca się problemom jakości węgla kamiennego i ich wpływowi na możliwości zbytu węgla. W pracy omówiono jakość krajowego węgla od zasobów do produktów handlowych. Produkty te porównano z węglami oferowanymi na rynkach światowych. Zwrócono uwagę na wymagania jakościowe użytkowników węgla. Rozpatrzono układy górnictwo-koksownictwo i górnictwo-energetyka zawodowa wraz z uwagami dotyczącymi spraw ekonomicznych i organizacyjnych. Zalecono nowe podejście do problemów restrukturyzacji, sugerując podział górnictwa na dwie podbranże (holdingi) oraz oddzielne opracowanie programów restrukturyzacji kompleksu koksowniczego i kompleksu energetycznego.
eISSN:2299-2324
ISSN:0860-0953
Journals System - logo
Scroll to top